Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Zasada powszechności

Jest ona jedną z elementarnych zasad systemu zamówień publicznych. Stanowi o tym, że  obowiązek stosowania przepisów niniejszej ustawy, obejmuje każde wydatkowanie środków przez podmioty zobowiązane do jej stosowania.

Zasada równości

Wynikająca z art. 7 ust. 1 pzp zasada równego traktowania wykonawców nakazuje zamawiającemu zachowanie jednakowego podejścia do wykonawców na każdym etapie postępowania – bez stosowania przywilejów i środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne są to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

O zamówieniach publicznych mówimy wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

1)      umowa musi być odpłatna,

2)      zawierana pomiędzy podmiotami określonymi jako zamawiający i wykonawca,

3)      przedmiotem umowy są usługi, towary, lub roboty budowlane.

Zamówienia z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. W trybie zamówienia z wolnej ręki nie dochodzi do złożenia oferty, nie sporządza się specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie żąda się wadium. Zamawiający może natomiast żądać zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zapytanie o cenę stosowane w PZP

Zapytanie o cenę stosowane w Pzp to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Przesłanki zastosowania trybu zapytania o cenę określa art. 70 Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki: przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, oraz wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Dostawa lub usługa jest powszechnie dostępna, gdy służy każdemu do zaspokajania jego bieżących potrzeb. O uznaniu dostawy lub usługi za powszechnie dostępną nie decyduje zatem to, od ilu podmiotów na rynku można ją kupić, ale to, czy usługa ta służy bieżącemu użytkowi przeciętnego odbiorcy (uchwała z dnia 9 kwietnia 2014 r., KIO/KD 26/14).