Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Konsorcjum

Oznacza formę organizacyjną kooperacji gospodarczej – formę współpracy dwóch lub więcej podmiotów w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego które ze względu na potencjał finansowy, przekracza możliwości jednego podmiotu. Utworzenie konsorcjum ma charakter najczęściej tymczasowy, a po osiągnięciu celu, do którego zostało powołane jest rozwiązywane. W przypadku procedur przetargowych zawiązywane jest konsorcjum kilku firm, wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Na etapie postępowania jeden z konsorcjantów zostaje wybrany na reprezentanta. reprezentanta. W ofercie wszystkie podmioty konsorcjum powinny zamawiającemu dokument, z którego wynika, kto oraz w jakim zakresie reprezentuje daną grupę wykonawców.  Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym.

Konkurs

Konkurs nieograniczony procedura przeprowadzenia konkursu, w której w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o konkursie prace konkursowe mogą składać wszyscy zainteresowani uczestnicy konkursu. Ta procedura konkursowa nie przewiduje poprzedzenia oceny składanych przez nich prac weryfikacją formalną uczestników (art. 338 Ustawy Pzp 
 
Konkurs ograniczony  to procedura, w której w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a prace konkursowe mogą składać wyłącznie uczestnicy zaproszeni do składania prac konkursowych. W tym przypadku zamawiający dokonuje weryfikacji podmiotowej uczestników w zakresie ustalonych wcześniej obiektywnych wymagań, a do etapu składania prac konkursowych dopuszczeni są jedynie ci uczestnicy, którzy tę weryfikację przeszli pomyślnie.(art. 339 Ustawy Pzp.) 

Kryteria oceny ofert wg PZP

Kryteria są tymi elementami postępowania, na podstawie których zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej. I tak kryteriami oceny ofert jest cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Przykładowy katalog kryteriów oceny ofert został wskazany w art. 240.1 ustawy Pzp i ma charakter otwartyObok ceny zamawiający może zastosować także inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: 

 • jakości 
 • funkcjonalności 
 • parametrów technicznych 
 • zastosowania najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, 
 • kosztów eksploatacji, 
 • serwisu 
 • terminu wykonania zamówienia 
 • aspektów społecznych, 
 • aspektów innowacyjnych, 
 • organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówie-nia, jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 
 • serwisu posprzedażnego, pomocy technicznej, warunków dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji. 

Kurs złotego

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r. wynosi 4,2693 zł..

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2453

Kwoty progowe

Kwoty progowe mają zastosowanie do zamówień, których wartość, bez podatku od wartości dodanej (VAT), oszacowana na poziomie lub powyżej następujących progów:

Wartości progowe od 2020 roku wyniosą dla:

    Robót budowlanych – 5 350 000 euro dla wszystkich zamawiających. stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł.

    Dostaw i usług:  

 • 139 000 euro dla zamówień w administracji centralnej stanowi równowartość kwoty 593 433 zł,
 • 214 000 euro dla zamówień w administracji samorządowej  stanowi równowartość kwoty 913 630 zł,
 • 428 000 euro dla zamówień sektorowych  stanowi równowartość kwoty 1 827 260 zł,