Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Konsorcjum

Oznacza formę organizacyjną kooperacji gospodarczej – formę współpracy dwóch lub więcej podmiotów w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego które ze względu na potencjał finansowy, przekracza możliwości jednego podmiotu. Utworzenie konsorcjum ma charakter najczęściej tymczasowy, a po osiągnięciu celu, do którego zostało powołane jest rozwiązywane. W przypadku procedur przetargowych zawiązywane jest konsorcjum kilku firm, wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Na etapie postępowania jeden z konsorcjantów zostaje wybrany na reprezentanta. reprezentanta. W ofercie wszystkie podmioty konsorcjum powinny zamawiającemu dokument, z którego wynika, kto oraz w jakim zakresie reprezentuje daną grupę wykonawców.  Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym.

Konkurs

Zgodnie z definicja zawartą w p.z.p., konkurs jest przyrzeczeniem publicznym zamawiającego w formie ogłoszenia publicznego, w którym zobowiązuje się on do przekazania nagrody za wykonanie i przeniesienie praw do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej. P.z.p. w szczególności wymienia prace z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, przetwarzania danych oraz prace architektoniczno-budowlane. Jedną z możliwych nagród w konkursie, zgodnie z  art. 111 ust. 1 p.z.p. jest zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki. Po wybraniu zwycięskiej pracy, zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni, przystępuje do negocjacji ze zwycięzcą (tj. wszczyna postępowanie z wolnej ręki).

Kryteria oceny ofert wg PZP

Kryteria są tymi elementami postępowania, na podstawie których zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej. I tak kryteriami oceny ofert jest cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Przykładowy katalog kryteriów oceny ofert został wskazany w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp i ma charakter otwarty, determinowany zakazem z art. 91 ust. 3 tejże ustawy. Obok ceny zamawiający może zastosować także inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:

·        jakość,

·        funkcjonalność,

·        parametry techniczne,

·        zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko,

·        koszty eksploatacji,

·        serwis,

·        termin wykonania zamówienia.

 

Kurs złotego

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r. wynosi 4,2693 zł..

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2453

Kwoty progowe

Kwoty progowe mają zastosowanie do zamówień, których wartość, bez podatku od wartości dodanej (VAT), oszacowana na poziomie lub powyżej następujących progów:

Wartości progowe od 2020 roku wyniosą dla:

    Robót budowlanych – 5 350 000 euro dla wszystkich zamawiających. stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł.

    Dostaw i usług:  

  • 139 000 euro dla zamówień w administracji centralnej stanowi równowartość kwoty 593 433 zł,
  • 214 000 euro dla zamówień w administracji samorządowej  stanowi równowartość kwoty 913 630 zł,
  • 428 000 euro dla zamówień sektorowych  stanowi równowartość kwoty 1 827 260 zł,