Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Bezpieczny podpis elektroniczny

Bezpieczny podpis elektroniczny to odpowiednik podpisu tradycyjnego.  Zgodnie z Rozporządzeniem eIDAS podpis można uznać za elektroniczny, wtedy gdy spełnionych zostanie kilka warunków:

  •  

    jest w postaci elektronicznej
  • jest składany przez podpisującego, który jest osobą fizyczną
  • jest dołączany lub powiązany z podpisywaną treścią
  • podpisujący świadomie użył podpisu do podpisania dokumentu

Podpisanie oferty przetargowej za pomocą profilu zaufanego (ePUAP) nie spełnia wymogu podpisu elektronicznego wymaganego przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z  dnia 19.04.2019 r. sygn. akt: 599/19.)

Kwalifikowany podpis elektroniczny na podstawie art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 257, str. 73), to zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego opierający się się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Na gruncie prawa polskiego zagadnienia dotyczące funkcjonowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego reguluje ustawa z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162).