Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Wadium w PZP

Ustawodawca zniósł obowiązkowość w stosowaniu wadium w przypadku postępowań powyżej progów unijnych. Wykonawca jednak, mając na uwadze, że jest to powszechnie stosowana przez zamawiających praktyka, powinien mieć zabezpieczone środki finansowe na ten cel. 

Kwota wadium w zamówieniach powyżej progów unijnych nie może być wyższa niż 3% wartości zamówienia, w postępowaniach poniżej progów – 1,5%. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i powinno zabezpieczać ofertę przez cały okres jej związania. 

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV

Wspólny Słownik Zamówień stanowi jednolity system klasyfikacji udzielanych zamówień publicznych, którego celem jest standaryzacja terminologii wykorzystywanej przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia przez instytucje zamawiające. Obowiązek posługiwania się Słownikiem w procesie opisu przedmiotu zamówienia publicznego wynika bezpośrednio z brzmienia art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). CPV składa się ze słownika głównego, używanego do określenia przedmiotu zamówienia, oraz słownika uzupełniającego, umożliwiającego dodanie informacji o charakterze jakościowym. (CPV - Common Procurement Vocabulary)

Wykonawcy w świetle PZP

Wykonawcy w świetle Prawa zamówień publicznych to osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego - Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych art. 2 pkt 11.