Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Wadium w PZP

Wadium w zamówieniach publicznych jest narzędziem zabezpieczającym ofertę przy startowaniu w przetargu publicznym. Składane jest przeważnie jako gwarancja ubezpieczeniowa, bankowa lub po prostu w postaci pieniędzy (art. 45 ust. 6 Pzp). Wadium zamawiający określa na kwotę w granicach 0,5%-3% wartości zamówienia. Wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, na którym musi się znaleźć najpóźniej do godziny wyznaczonej jako termin składania ofert. Ważne! Sama dyspozycja przelewu nie stanowi wadium!

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV

Wspólny Słownik Zamówień stanowi jednolity system klasyfikacji udzielanych zamówień publicznych, którego celem jest standaryzacja terminologii wykorzystywanej przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia przez instytucje zamawiające. Obowiązek posługiwania się Słownikiem w procesie opisu przedmiotu zamówienia publicznego wynika bezpośrednio z brzmienia art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). CPV składa się ze słownika głównego, używanego do określenia przedmiotu zamówienia, oraz słownika uzupełniającego, umożliwiającego dodanie informacji o charakterze jakościowym. (CPV - Common Procurement Vocabulary)

Wykonawcy w świetle PZP

Wykonawcy w świetle Prawa zamówień publicznych to osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego - Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych art. 2 pkt 11.