Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Oferent

Oznacza wykonawcę, który złożył ofertę.

Omyłka rachunkowa

Jest to niezamierzone, błędne wykonanie działania matematycznego.

Omyłka pisarska

Omyłka pisarska to mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części.

Opis potrzeb i wymagań

Opis potrzeb i wymagań jest dokumentem utworzony przez zamawiającego na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego lub trybu podstawowego. Opis potrzeb i wymagań publikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania sporządzany jest w celu określenia charakteru i zakresu zamówienia oraz wymagań formalnych i proceduralnych w danym postępowaniu. Zakres zamówienia określony w opisie zostanie ostatecznie uszczegółowiony w SWZ.