Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Rażąco niska cena w PZP

Rażąco niska cena to cena niższa od kosztów wytworzenia usługi lub dostawy. Jest ona niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Jedynym obiektywnym wskaźnikiem wiarygodności ceny  jest ustalona przez zamawiającego cena za przedmiot zamówienia.

Referencje

Referencje to dokument wystawiony przez inwestora/zamawiającego, w którym potwierdza on jakość należytego wykonania przedmiotu zamówienia.  Składane w przetargu referencje nie muszą zawierać szczegółowych informacji na temat zrealizowanych zamówień.

Roboty budowlane w PZP

Roboty budowlane w Pzp – pod pojęciem tym należy rozumieć – zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.