Regulamin świadczenia usług Internetowego Serwisu „Pressinfo”
Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o. w Warszawie
obowiązujący od dnia 21.12.2022 r.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Stron w zakresie świadczenia usług i korzystania z Internetowego Serwisu „Pressinfo” Grupy Marketingowej TAI, dostępnego w Internecie na stronie www.pressinfo.pl.

I. Definicje regulaminowe

 1. TAI -Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą: 04-204 Warszawa, ul. Jordanowska 12, KRS nr 0000145319, XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, NIP 113-23-93-178, REGON 015309912, kapitał zakładowy spółki 371.500 zł;
 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Strony -TAI i Użytkownik;
 4. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
 5. Serwis – internetowa baza danych dotyczących: przetargów i zleceń, wyników przetargów, inwestycji, dotacji, zamieszczona na serwerze Grupy Marketingowej TAI;
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług dostępu do Serwisu zawarta między Stronami;
 7. Opłata - należność przysługująca TAI od Użytkownika za prawo korzystania w okresie rozliczeniowym z danych zawartych w Serwisie;
 8. Adresy Elektroniczne TAI: www.pressinfo.pl, kontakt@pressinfo.pl, pressinfo@pressinfo.pl, info@pressinfo.com.pl, pressinfo@tai.pl i inne wykorzystywane w działalności serwisu.
 9. Przetwarzanie danych osobowych - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych;
 10. Ustawa o usługach elektronicznych -ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne

 1. TAI zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika usługi polegającej na udzieleniu mu dostępu do Serwisu, zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówionym przez Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie www.pressinfo.pl przed złożeniem zamówienia na dostęp do treści Serwisu. Użytkownik potwierdzając złożenie zamówienia, składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w tracie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

III. Zasady składania zamówień i zawarcie umowy

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie danych i dokonanie zakupu poprzez e-sklep znajdujący się na stronie www.pressinfo.pl lub wypełnienie i wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zamówienia na wskazany adres poczty elektronicznej.
 3. Złożenie zamówienia może nastąpić także poprzez podpisanie umowy z TAI na świadczenie usług dostępu do serwisu.
 4. W przypadku zakupu poprzez e-sklep znajdujący się na stronie www.pressinfo.pl Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia w zakresie konta Użytkownika i danych do faktury oraz do wyboru usługi. TAI nie weryfikuje danych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych, bądź nieaktualnych lub brak ich aktualizacji.
 5. Wypełnienie i przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia przez Użytkownika oznacza:
  1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie koniecznym dla korzystania z Serwisu;
  2. akceptację warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązanie Użytkownika do jego przestrzegania, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie procesu składania zamówienia;
  3. zobowiązanie się Użytkownika do przestrzegania w ramach korzystania z Serwisu porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, niestosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.
 6. Wypełniając formularz zamówienia Użytkownik może, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres elektroniczny oraz telefonicznie, z wykorzystaniem danych kontaktowych używanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o usługach elektronicznych wystosowywanych przez TAI.
 7. TAI informuje, że podanie danych przez Użytkownika w procesie składania zmówienia oraz w trakcie korzystania z Serwisu jest dobrowolne. Dane są zbierane w celach wskazanych w ust. 5a i 6 powyżej, w tym w celu przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania Serwisu oraz przesyłania informacji handlowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 8. TAI informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych do państwa trzeciego, w szczególności w celu realizacji umowy, w tym w szczególności w przypadku umieszczenia Serwisu na zagranicznym serwerze. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację powyższego przekazania danych do państwa trzeciego.
 9. W celu poprawnego korzystania z Serwisu konieczne jest:
  1. posiadanie odpowiedniego urządzenia klasy PC lub podobnej, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, MS Windows lub podobny) i przeglądarkę internetową obsługującą HTML, CSS, JavaScript
  2. dostęp do Internetu,
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej.
 10. Umowa o świadczenie usług zostaję zawarta z chwilą przesłania poprawnie wypełnionego formularza lub dokonania zakupu i opłacenia usługi poprzez e-sklep serwisu Pressinfo.pl.
 11. Warunkiem świadczenia usługi jest uiszczenie zapłaty przez Użytkownika, co może nastąpić poprzez:
  1. uiszczenie zapłaty szybkim przelewem elektronicznym w toku składania zamówienia;
  2. płatność przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej przez TAI faktury VAT lub faktury pro forma w terminie w niej wskazanym.
 12. Po uiszczeniu zapłaty w trybie ust. 11 b) Użytkownik otrzymuje w formie elektronicznejna podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z kodem dostępu do wybranych treści Serwisu, w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania Opłaty.

IV. Czas obowiązywania umowy i opłaty

 1. Umowa może być zawarta na czas określony: jednego kwartału, 6 lub 12 miesięcy lub na czas nieokreślony.
 2. Umowa na czas określony zostaje automatycznie przedłużona na kolejne analogiczne okresy, o ile Użytkownik nie złoży przeciwnego oświadczenia wysyłając email na adres kontakt@pressinfo.pl nie później niż na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed upływem czasu oznaczonego obowiązywania Umowy. Autoodnowienie obowiązuje przez cały czas trwania Umowy zawartej z autoodnowieniem, przez co należy rozumieć, że Umowa taka podlega automatycznemu przedłużaniu do czasu złożenia przeciwnego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 3. Wysokość opłat za Usługi Serwisu jest zamieszczona na stronie Serwisu, w formularzu lub umowie i jest widoczna podczas składania zamówienia przez Użytkownika.
 4. Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie za Usługi Serwisu może być automatycznie powiększane o nie więcej niż 15% po upływie każdego pełnego roku kalendarzowego obowiązywania umowy, co jest uzasadnione stałym wzrostem liczby danych Serwisu, rosnącymi kosztami ich opracowania oraz inflacją.
 5. Opłaty za dostęp do Serwisu są pobierane z góry, za cały okres, na który została zawarta umowa na czas określony.
 6. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Użytkownika, TAI może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bądź zawiesić świadczenie usługi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 7. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym prawem TAI obowiązany jest wystawić fakturę, faktury doręczane będą na adres
  Użytkownika wskazany w formularzu zamówienia lub umowie za pośrednictwem poczty lub na adres elektroniczny.
 8. Użytkownik składając zamówienie może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres Użytkownika wskazany na fakturze.

V. Prawa i obowiązki Stron

 1. Użytkownik ma możliwość wykupić dodatkową usługę konsultacji przetargowej z ekspertem TAI.
 2. Kod dostępu do Serwisu może być wykorzystywany jedynie przez jednego Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępnienia kodu/kodów dostępu osobom trzecim.
 4. Nieuprawnione lub jednoczesne używanie kodu dostępu przez więcej niż jednego Użytkownika, jak i udostępnienie przez Użytkownika kodu lub kodów dostępu osobom nieuprawnionym lub niezabezpieczenie kodu przed dostępem osób nieuprawnionych, uprawnia TAI do natychmiastowego zablokowania tego kodu/kodów dostępu należących do danego Użytkownika i skierowanie przez TAI roszczenia do Użytkownika o naprawienie szkody do wysokości wartości świadczonych usług za cały okres obowiązywania Umowy.
 5. TAI zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w szczególności w przypadkach jego modernizacji. Łączny czas nieaktywności Serwisu nie może przekroczyć 48 godzin w ciągu miesiąca. TAI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ograniczenia dostępu do Serwisu spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od TAI, a w szczególności wynikającymi z działania siły wyższej lub operatora telekomunikacyjnego.
 6. TAI świadczy pomoc techniczną przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z dostępem do treści Serwisu, bądź korzystaniem z niego, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie TAI na adres email kontakt@pressinfo.pl pod rygorem uznania, iż dostęp do usługi i korzystanie z bazy danych przebiega prawidłowo.
 7. TAI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Użytkownika w sytuacji gdy z przyczyn nie zawinionych przez TAI dane zamieszczone w Serwisie są niepełne, nieaktualne, bądź nieprawdziwe.
 8. Dane rozpowszechniane w Serwisie stanowią wyłączną własność TAI chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie danych do dalszej odsprzedaży podlega ochronie na mocy ustawy Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej i Kodeksu karnego.
 9. Wykorzystanie Serwisu w celu dalszej odsprzedaży jego treści jest zabronione i wymaga uprzedniej zgody TAI, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 10. Ilość konsultacji zależy od wybranego abonamentu: abonament 12 miesięcy - 10 konsultacji, abonament 6 miesięcy - 5 konsultacji, abonament 3 miesiące - 2 konsultacje. Długość jednej konsultacji to maksymalnie 30 minut. Jeśli dana konsultacja przekroczy 30 minut to rozpocznie się korzystanie z kolejnej. Każde rozpoczęcie kolejnych 30 minut rozmowy wykorzystuje daną konsultację w całości.
 11. Żadna z informacji przekazanych podczas konsultacji nie stanowi porady prawnej. TAI dokłada wszelkich starań, aby przekazywane przez konsultantów informacje były aktualne, prawdziwe i kompletne. TAI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w przekazanych informacjach, ani też za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Ryzyko skutków wszelkich działań podjętych przez Użytkownika powstałych na skutek porady udzielonej przez Konsultanta ponosi wyłącznie Użytkownik.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług w formie elektronicznej na adres TAI kontakt@pressinfo.pl lub w formie pisemnej na adres: Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. Centrum Obsługi Klienta, ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa.
 2. Reklamacje należy zgłosić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie terminu nieprawidłowego działania Serwisu.
 4. TAI rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika – o czas udzielania stosownych wyjaśnień przez Użytkownika.
 5. Odpowiedź na reklamacje TAI kieruje na elektroniczny adres Użytkownika lub adres do doręczeń, zgodnie z treścią reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

 1. TAI zastrzega prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na stronie internetowej www.pressinfo.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez TAI zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych przez Użytkowników po wejściu w życie tych zmian.
 3. Niniejszy Regulamin wchodziw życie z dniem 21.12.2022 r. i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.
 4. Oświadczenia pisemne kierowane do TAI kierowane są na adres siedziby TAI. Oświadczenia Stron w formie elektronicznej, o ile w Regulaminie inaczej nie zastrzeżono, składane są na następujące adresy: kontakt@pressinfo.pl
 5. Grupa Marketingowa TAI: na adresy elektroniczne TAI:
 6. Użytkownik: adres e-mail udostępniony TAI przez Użytkownika.
 7. W zakresie praw i obowiązków wynikających z umowy Stron oraz Regulaminu zastosowane mają wyłącznie przepisy prawapolskiego.
 8. Jakiekolwiek ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień Regulaminu i umowy Stron w zakresiekorzystania z Serwisu, Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego według prawa polskiego dla siedziby TAI. Wprzypadku, gdy TAI ma siedzibę za granicą, właściwym będzie sąd w Warszawie.

Polityka „Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.” dotycząca plików „cookies”.

Poniższa Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowejwww.pressinfo.pl, której właścicielem jest Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. z siedzibą główną w Warszawie.

1. „Cookies” – czym są te pliki?

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w większości pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na Twoim komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu, z którego łączysz się z Internetem. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić strone internetową Grupy Marketingowej TAI dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Do czego służą nam pliki „cookies”?

Pliki „cookies” używamy w celu dostosowania zawartości strony internetowej Grupy Marketingowej TAI do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tej strony internetowej. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk. Pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej Grupy Marketingowej TAI co umożliwia ulepszanie ich zawartości i struktury. Na postawie tych informacji niemożliwa jest personalna identyfikacja.

3. Jakiego rodzaju plików „cookies” używamy?

Korzystamy z dwóch rodzajów plików „cookies” – „sesyjnych” oraz „stałych”. Sesyjne „Cookies” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub wylogowania ze strony internetowej Grupy Marketingowej TAI.

„Stałe” konieczne do przeprowadzenia podstawowych czynności w serwisie, takich, jak transakcje i umieszczanie ogłoszeń. Pliki te pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w parametrach plików „cookies”. Pliki „cookies” używane przez partnerów właściciela strony internetowej Grupy Marketingowej TAI(w szczególności użytkowników strony internetowej Grupy Marketingowej TAI), podlegają ich własnej polityce prywatności.

4. Dane osobowe a pliki „cookies”

Zbierane przy użyciu plików „cookies” dane osobowe mogą być gromadzone wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Są one szyfrowane w taki sposób aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

5. Usuwanie plików „cookies”

Oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej Grupy Marketingowej TAI domyślnie zezwala na umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu użytkownika. Jest możliwość zmiany tych ustawień w taki sposób, aby informować o każdorazowym przesłaniu plików „cookies” na urządzenie użytkownika bądź blokować ich automatyczną obsługę w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dokładne informacje o sposobach i możliwościach obsługi plików „cookies” znajdują się w ustawieniach oprogramowania używanego do przeglądania stron internetowych. Ograniczanie używania plików „cookies”, może wpłynąć na wiele funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej Grupy Marketingowej TAI.

 

Regulamin 2012 rok

Regulamin 2014rok

Regulamin 2018rok