Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Regulamin

Regulamin świadczenia usług Internetowego Serwisu „Pressinfo” Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o. w Warszawie obowiązujący od dnia 31.03.2014 r.

 

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Stron w zakresie świadczenia usług i korzystania z Internetowego Serwisu „Pressinfo” Grupy Marketingowej TAI, dostępnego w Internecie na stronie www.pressinfo.pl.

 

 

I. Definicje regulaminowe

 

a. TAI -Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. w Warszawie z siedzibą: 04-204 Warszawa, ul. Jordanowska 12, KRS nr 0000145319, XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, NIP 113-23-93-178, REGON 015309912, kapitał zakładowy spółki 1.906.000 zł;

 

b. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

c. Strony -TAI i Użytkownik;

 

d. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu przez Użytkowników;

 

e. Serwis – internetowa baza danych dotyczących: przetargów i ich wyników, inwestycji, dotacji, nieruchomości, zamieszczona na serwerze Grupy Marketingowej TAI;

 

f. Opłata -należność przysługująca TAI od Użytkownika za prawo korzystania w okresie rozliczeniowym z danych zawartych na serwerze TAI;

 

g. Adresy Elektroniczne TAI: www.pressinfo.com.pl, Newsletter@pressinfo.com.pl, info@pressinfo.com.pl, Administracja@pressinfo.com.pl, kontakt.pressinfo@tai.pl ;

 

h. Przetwarzanie danych osobowych -jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych;

 

i. Ustawa o usługach elektronicznych -ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. TAI zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Użytkownika usługi polegającej na udzieleniu mu dostępu do Serwisu, zgodnie z zakresem przedmiotowym zamówionym przez Użytkownika.

2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie www.pressinfo.pl przed złożeniem zamówienia na dostęp do treści Serwisu. Użytkownik potwierdzając złożenie zamówienia, składa jednocześnie – poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w tracie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

 

 

III. Zasady składania zamówień i zawarcie umowy

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.pressinfo.pl.
3. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia w zakresie konta Użytkownika i danych do faktury oraz do wyboru usługi. TAI nie weryfikuje danych podanych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych lub brak ich aktualizacji.

4. Wypełnienie formularza zamówienia przez Użytkownika oznacza:

a. wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie koniecznym dla korzystania z Serwisu;

b. akceptację warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązanie Użytkownika do jego przestrzegania, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie procesu składania zamówienia;

c. zobowiązanie się Użytkownika do przestrzegania w ramach korzystania z Serwisu porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, niestosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.

5. Wypełniając formularz zamówienia Użytkownik może, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres elektroniczny oraz telefonicznie, z wykorzystaniem danych kontaktowych używanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o usługach elektronicznych wystosowywanych przez TAI.

6. TAI informuje, że podanie danych przez Użytkownika w procesie składania zmówienia oraz w trakcie korzystania z Serwisu jest dobrowolne. Dane są zbierane w celach wskazanych w ust. 4a i 5 powyżej, w tym w celu przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania Serwisu oraz przesyłania informacji handlowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

7. TAI informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych do państwa trzeciego, w szczególności w celu realizacji umowy, w tym w szczególności w przypadku umieszczenia Serwisu na zagranicznym serwerze. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację powyższego przekazania danych do państwa trzeciego.

8. W celu poprawnego korzystania z Serwisu konieczne jest:

a. posiadanie odpowiedniego komputera klasy PC lub podobnej, wyposażonego w system operacyjny (Linux, Mac OS, MS Windows lub podobny przeglądarkę internetową obsługującą HTML, CSS, JavaScript.

b. dostęp do Internetu,

c. posiadanie konta poczty elektronicznej.
9. Umowa o świadczenie usług zostaję zawarta z chwilą uiszczenia zapłaty przez Użytkownika, co może nastąpić poprzez:

  1. uiszczenie zapłaty szybkim przelewem elektronicznym w toku składania zamówienia;

  2. płatność przelewem na podstawie pobranej faktury proforma w terminie w niej wskazanym.

10. Bezpośrednio po uiszczeniu zapłaty w trybie ust. 9 a) Użytkownik otrzymuje w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z kodem dostępu do wybranych treści Serwisu.

11. Po uiszczeniu zapłaty w trybie ust. 9 b) Użytkownik otrzymuje w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z kodem dostępu do wybranych treści Serwisu, w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania Opłaty.

 

 

IV. Czas obowiązywania umowy i opłaty

 

1. Umowa świadczenia usług Serwisu może być zawarta na czas określony: jednego kwartału, 6 lub 12 miesięcy.

2. Umowa zostaje zawarta na kolejny okres na dotychczasowych zasadach w sytuacji uiszczenia przez Użytkownika Opłaty na podstawie wystawionej przez TAI faktury proforma wysłanej na 14 dni przed terminem wygaśnięcia obowiązującej Umowy.

3. Wysokość opłat za Usługi Serwisu jest zamieszczona na stronie Serwisu i jest widoczna podczas składania zamówienia przez Użytkownika.

4. Opłaty za dostęp do Serwisu są pobierane z góry, za cały okres, na który została zawarta umowa na czas określony.

5. Usługi Serwisu świadczone są dopiero po uregulowaniu przez Użytkownika należnych opłat oraz po prawidłowym zalogowaniu się do Serwisu.

6. W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującym prawem TAI obowiązany jest wystawić fakturę, faktury doręczane będą na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym za pośrednictwem poczty lub na adres elektroniczny.

7. Użytkownik składając zamówienie może wyrazić zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres Użytkownika wskazany na fakturze.

 

 

V. Prawa i obowiązki Stron

 

  1. Kod dostępu do Serwisu może być wykorzystywany jedynie przez jednego Użytkownika na jednym stanowisku pracy.

  2. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępnienia kodu/kodów dostępu osobom trzecim.

  3. Nieuprawnione lub jednoczesne używanie kodu dostępu przez więcej niż jednego Użytkownika, jak i udostępnienie przez Użytkownika kodu lub kodów dostępu osobom nieuprawnionym lub niezabezpieczenie kodu przed dostępem osób nieuprawnionych, uprawnia TAI do natychmiastowego zablokowania tego kodu/kodów dostępu należących do danego Użytkownika i skierowanie przez TAI roszczenia do Użytkownika o naprawienie szkody do wysokości wartości świadczonych usług za cały okres obowiązywania Umowy.

  4. TAI zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w szczególności w przypadkach jego modernizacji. Łączny czas nieaktywności Serwisu nie może przekroczyć 48 godzin w ciągu miesiąca. TAI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ograniczenia dostępu do Serwisu spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od TAI, a w szczególności wynikającymi z działania siły wyższej lub operatora telekomunikacyjnego.

  5. TAI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Użytkownika w sytuacji gdy z przyczyn nie zawinionych przez TAI dane zamieszczone w Serwisie są niepełne, nieaktualne bądź nieprawdziwe.

  6. Dane rozpowszechniane w Serwisie stanowią wyłączną własność TAI chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie danych do dalszej odsprzedaży podlega ochronie na mocy ustawy Prawo autorskie, Prawo własności przemysłowej i Kodeksu karnego.

  7. Wykorzystanie Serwisu w celu dalszej odsprzedaży jego treści jest zabronione i wymaga uprzedniej zgody TAI, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług w formie elektronicznej na adres TAI kontakt@tai.pl lub w formie pisemnej na adres: Centrum Obsługi Klienta, ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa.

2. Reklamacje należy zgłosić nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, wskazanie terminu nieprawidłowego działania Serwisu.

4. TAI rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika – o czas udzielania stosownych wyjaśnień przez Użytkownika.

5. Odpowiedź na reklamacje TAI kieruje na elektroniczny adres Użytkownika lub adres do doręczeń, zgodnie z treścią reklamacji.

 

 

IX. Postanowienia końcowe

 

1. TAI zastrzega prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na stronie internetowej www.pressinfo.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez TAI zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych przez Użytkowników po wejściu w życie tych zmian.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2014 i jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

4. Oświadczenia pisemne kierowane do TAI kierowane są na adres siedziby TAI. Oświadczenia Stron w formie elektronicznej, o ile w Regulaminie inaczej nie zastrzeżono, składane są na następujące adresy:

a. Grupa Marketingowa TAI: na adresy elektroniczne TAI: kontakt@tai.pl

b. Użytkownik: adres e-mail udostępniony TAI przez Użytkownika.

4. W zakresie praw i obowiązków wynikających z umowy Stron oraz Regulaminu zastosowane mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.

5. Jakiekolwiek ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień Regulaminu i umowy Stron w zakresie korzystania z Serwisu, Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego według prawa polskiego dla siedziby TAI. W przypadku, gdy TAI ma siedzibę za granicą, właściwym będzie sąd w Warszawie.

 


Regulamin obowiązujący dla umów zawartych do 30.03.2014