Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Instytucje zamawiające

W polskim prawie zamawiającym ( instytucją zamawiającą) może być: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana do stosowania ustawy (art. 2 pkt 12 ustawy ─ Prawo zamówień publicznych). W art. 3 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych wymieniony jest katalog podmiotów, które zobowiązane są do stosowania tej ustawy. W prawie unijnym Zamawiającymi, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 dyrektywy 2014/24/UE (klasycznej), są: 1. instytucje zamawiające, które oznaczają państwo, władze regionalne lub lokalne, podmioty prawa publicznego lub związki złożone z co najmniej jednej takiej instytucji lub z co najmniej takiego przedmiotu prawa publicznego; 2. instytucje administracji centralnej, które oznaczają instytucje zamawiające wymienione w załączniku I do dyrektywy, oraz – w przypadku korekt lub zmian dokonanych na poziomie krajowym – podmioty będące ich następcami prawnymi; 3. instytucje zamawiające poniżej szczebla centralnego, oznaczające wszystkie instytucje zamawiające, które nie są instytucjami administracji centralnej.

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy oznaczają minimalną treść każdej umowy zobowiązaniowej, określają najważniejsze postanowienia zawarte między stronami, w tym m.in.: przedmiot umowy, forma wynagrodzenia (ryczałt bądź kosztorys), termin wykonania świadczenia, gwarancja jakości, warunki płatności, kary umowne, klauzule waloryzacyjne.