Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest najważniejszym dokumentem całego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do jej sporządzenia zamawiający zobowiązany jest na mocy Prawa zamówień publicznych (Pzp), a regulacje w tej sprawie zawarto w art. 36 ustawy [Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2018 poz. 1986]. Obowiązek ten dotyczy prawie wszystkich znanych trybów postępowań w przedmiocie udzielenia zamówienia za wyjątkiem zamówienia z wolnej ręki oraz licytacja elektronicznej.