Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

W nowym prawie zamówień publicznych zamieniono dotychczasową terminologię. Do 31 grudnia 2020 roku ustawa mówiła o  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( w skrócie SIWZ) obecnie ustawa mówi o Specyfikacji Warunków Zamówienia (w skrócie SWZ). Nadal jest najważniejszym dokumentem całego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do jej sporządzenia zamawiający zobowiązany jest na mocy Prawa zamówień publicznych (Pzp), a regulacje w tej sprawie zawarto w art. 133 – art. 137 nowej ustawy Prawo zamówień publicznychZamawiający zamieszcza ten dokument na swojej stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.