Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa jest obok gwarancji ubezpieczeniowej,  najbardziej powszechną formą składania wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe1 gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.