Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny (art. 169 – art. 188 ustawy Pzp)  jest trybem udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający prowadzi dialog z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.  
Wykorzystanie tego trybu jest możliwe w określonych przypadkach, jeśli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 153 ustawy Pzp m.in.: 
1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia; 
2) rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb zamawiającego; 
3) roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne; 
4) zamówienie nie może zostać udzielone z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub uwarunkowań prawnych lub finansowych, lub z uwagi na ryzyko związane z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami; 
5) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1, lub zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3.