Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny jest trybem udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający prowadzi dialog z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Wykorzystanie tego trybu jest możliwe w określonych przypadkach, które muszą być spełnione łącznie:

  1. nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;
  2. cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.