Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa – zgodnie z zapisem art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) – to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zgodnie z wyrokami Sądu Najwyższego, za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana jedynie ta informacja, która spełnia poniższe warunki:

  • ma charakter technologiczny (dotyczy sposobów wytwarzania produktów oraz metod postępowania przy wykonywaniu określonych prac), handlowy (wiąże się z wiedzą dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej i nie jest związana z produkcją) lub organizacyjny przedsiębiorstwa ;
  • nie została ujawniona do wiadomości publicznej- to taka, która nie jest znana ogółowi, lub osobom zainteresowanym pozyskaniem takich informacji ze względu na charakter prowadzonej działalności.

Tryby udzielania zamówień

Tryby udzielania zamówień 

- przetargi o wartości równej lub powyżej progów unijnych: 

1) przetarg nieograniczony 

2) przetarg ograniczony 

3) negocjacje z ogłoszeniem 

4) dialog konkurencyjny 

5) partnerstwo innowacyjne 

6) negocjacje bez ogłoszenia 

7) zamówienie z wolnej ręki 

- przetargi o wartości poniżej progów unijnych: 

1) tryb podstawowy 

2) partnerstwo innowacyjne 

3) negocjacje bez ogłoszenia; 

4) zamówienie z wolnej ręki  

Tryby partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki stosowane w zamówieniach poniżej progów unijnych odpowiadają co do zasady trybom stosowanym w przypadku zamówienia powyżej tych progów. 

Ponadto, zmodyfikowano zasady na jakich prowadzone są konkursy, wprowadzono dwa nowe typy konkursów – ograniczony i nieograniczony. Szczegółowe informacje na temat sposobu przeprowadzenia konkursów oraz umocowania prawne zostały zawarte w art. 325 – 358.  

Tryb podstawowy może przybrać jeden z trzech wariantów art. 275 ustawy Pzp:

Postępowanie bez negocjacji  – podobny do trybu przetargu nieograniczonego – stosujemy, gdy potrzeby zamawiającego są w wystarczający sposób sprecyzowane – warunki zamówienia nie budzą wątpliwości i nie ma potrzeby a tym samym warunki zamówienia nie pozostawiają wątpliwości i nie ma potrzeby prowadzenia negocjacji. W celu przeprowadzenia postępowania zamawiający przygotowuje Specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

Postępowanie z możliwością negocjacji– jeśli zamawiający to przewidział na etapie konstruowania postępowania, może przeprowadzić negocjacje złożonych ofert. Negocjacjami może objąć wyłącznie te elementy treści oferty, które ocenia w ramach kryteriów oceny ofert i jednocześnie nie mogą one skutkować zmianami treści SWZ.  W tym wariancie przygotowanie tego dokumentu również jest obligatoryjne!  

Postępowanie z obligatoryjnymi negocjacjami– zamawiający otrzymuje możliwość negocjowania w celu ulepszenia ofert. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie, gdy potrzeby Zamawiającego oraz specyfika przedmiotu zamówienia uniemożliwiają lub utrudniają precyzyjne opisanie warunków zamówienia. W takiej sytuacji zamawiający zamiast SWZ sporządza opis potrzeb i wymagań, w którym w szczególności określa minimalne wymagania, które musza spełnić wszyscy wykonawcy oraz kryterium oceny ofert. Negocjacje  obligatoryjne a ich przedmiotem  zasadniczo wszystkie elementy zamówienia. Wykonawcy mogą negocjować wagi przypisane kryteriom oceny ofert. Mogą też aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia warunków zamówienia, co ma zapewnić efektywność realizowanego zamówienia. 

Negocjacje kończą się w momencie doprecyzowania lub uzupełnienia wszystkich warunków zamówienia podlegających negocjacjom. Zamknięcie negocjacji skutkuje złożeniem przez wykonawców ostatecznych ofert!