Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa – zgodnie z zapisem art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) – to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zgodnie z wyrokami Sądu Najwyższego, za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana jedynie ta informacja, która spełnia poniższe warunki:

  • ma charakter technologiczny (dotyczy sposobów wytwarzania produktów oraz metod postępowania przy wykonywaniu określonych prac), handlowy (wiąże się z wiedzą dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej i nie jest związana z produkcją) lub organizacyjny przedsiębiorstwa ;
  • nie została ujawniona do wiadomości publicznej- to taka, która nie jest znana ogółowi, lub osobom zainteresowanym pozyskaniem takich informacji ze względu na charakter prowadzonej działalności.

Tryby udzielania zamówień

W polskim systemie prawnym występuje 9 trybów udzielania zamówień:
 
1- Przetarg nieograniczony;
2- Przetarg ograniczony;
3- Negocjacje z ogłoszeniem;
4- Dialog konkurencyjny;
5- Negocjacje bez ogłoszenia
6- Zamówienie z wolnej ręki;
7- Zapytanie o cenę;
8- Partnerstwo innowacyjne;
9- Licytacja elektroniczna.