Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Podwykonawca

W prawie nie jest zdefiniowane wprost co powinno być rozumiane pod tym pojęciem. Ustawodawca ograniczył się tylko do wskazania, kto może być podwykonawcą. I tak może nim zostać osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. Podwykonawcą może być:

  • podmiot, który dostarcza niezbędne do wykonania zadania przedmioty
  • podmiot, który wspólnie z generalnym wykonawcą będzie realizował zamówienie publiczne w oparciu o stosowne umowy zawarte z generalnym wykonawcą.
  • podmiot, który będzie realizował na rzecz generalnego wykonawcy usługi specjalistyczne niezbędne do realizacji zadania.

Progi ujnijne

Kwoty wartości zamówienia, dla których lub powyżej których należy stosować procedurę unijną. Zmiana progów jest dokonywana co dwa lata przez Komisję Europejską  
Aktualne progi unijne publikowane są Obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. 

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony jest postępowaniem, w którym każdy wykonawca spełniający warunki  udziału w postępowaniu- określone w dokumentacji przetargowej - może złożyć swoją ofertę. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ogłoszenie, Specyfikacja Istotnych Warunków oraz załączniki obligatoryjnie są podawane do publicznej wiadomości.

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony jest dwuetapowy. W pierwszym etapie zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania, a wykonawcy w odpowiedzi na ogłoszenie muszą złożyć wnioski o dopuszczenie do postępowania.  Zamawiający zaprasza jednocześnie wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu, nie mniej niż 5 i nie więcej niż 20.

Próg zamówień krajowych / zamówienia klasyczne

Kwoty wartości zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r, uległy zmianie. Obecnie jest to kwota 130 tys zł.