Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Podwykonawca

W prawie nie jest zdefiniowane wprost co powinno być rozumiane pod tym pojęciem. Ustawodawca ograniczył się tylko do wskazania, kto może być podwykonawcą. I tak może nim zostać osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. Podwykonawcą może być:

  • podmiot, który dostarcza niezbędne do wykonania zadania przedmioty
  • podmiot, który wspólnie z generalnym wykonawcą będzie realizował zamówienie publiczne w oparciu o stosowne umowy zawarte z generalnym wykonawcą.
  • podmiot, który będzie realizował na rzecz generalnego wykonawcy usługi specjalistyczne niezbędne do realizacji zadania.

Progi ujnijne

Kwoty wartości zamówienia, dla których lub powyżej których należy stosować procedurę unijną. Zmiana progów jest dokonywana co dwa lata przez Komisję Europejską

Progi unijne określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony jest postępowaniem, w którym każdy wykonawca spełniający warunki  udziału w postępowaniu- określone w dokumentacji przetargowej - może złożyć swoją ofertę. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ogłoszenie, Specyfikacja Istotnych Warunków oraz załączniki obligatoryjnie są podawane do publicznej wiadomości.

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony jest dwuetapowy. W pierwszym etapie zamawiający publikuje ogłoszenie o wszczęciu postępowania, a wykonawcy w odpowiedzi na ogłoszenie muszą złożyć wnioski o dopuszczenie do postępowania.  Zamawiający zaprasza jednocześnie wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu, nie mniej niż 5 i nie więcej niż 20.

Przetargi poniżej 30 tyś. euro

Ustawę prawo zamówień publicznych stosuje się do zamówień o wartości przekraczających tzw. próg bagatelności. Od 16 kwietnia 2014 roku próg ten uległ podwyższeniu do kwoty 30 tys. euro. Zamawiający, który zleca zamówienia poniżej tego progu, nie musi stosować ustawy Pzp. Przy ogłaszaniu przetargów poniżej 30 tys. euro. zamawiający  jest zobowiązany stosować ustawę o finansach publicznych.