Aktualności

Wadium w formie niepieniężnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ...cz I

data publikacji: 2020-09-11


Podstawy prawne.W myśl obowiązujących obecnie przepisów ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: UZPZP) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP (dalej: Progi Unijne) od 1 stycznia 2021 r. (art. 15 ust. 1 pkt 3) UZPZP). Natomiast przepisy art. 10a PZP, w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia, stosuje się od 18 kwietnia 2018 r.


Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Poniższy artykuł przygotował dla Państwa  radca prawny Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Piotr Źlik.

 

36. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM

data publikacji: 2020-09-08

 

Europejskie Centrum Biznesu oraz Partnerzy Merytoryczni mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 36. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM, który odbędzie się 22 września 2020 r. w formule online. Temat przewodni spotkania brzmi: „Nowe wyzwania, szanse i zagrożenia dla branży farmaceutycznej”

 

Skutki nieprawidłowego działania infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez wykonawców oraz zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

data publikacji: 2020-07-29

Odpowiedzialność zamawiającego na zasadzie ryzyka.

Zgodnie z dyspozycją art. 10a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP), w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Poniższy artykuł przygotował dla Państwa  radca prawny Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy Piotr Źlik.

Tender Service Forum 2020

data publikacji: 2020-07-24

Tegoroczne Tender Service Forum z udziałem Zarządu Tender Service Group oraz Menedżerów zarządzających poszczególnymi krajami odbyło się w Lubljanie w Słowenii w dniach 23 - 26 czerwca 2020 r.

Tarcza 4.0 - kolejne zmiany. Część 2.

data publikacji: 2020-07-06


Zapraszamy do lektury drugiej części podsumowania najważniejszych zmian z punktu widzenia wykonawcy. Istotnego znaczenia nabierają przepisy przejściowe uregulowane w art. 92 Tarczy 4.0, z których wynika, że do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowych, proponowanych regulacji art. 15va i art. 15vb Specustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Tarcza 4.0 - kolejne zmiany. Część 1.

data publikacji: 2020-06-29

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w dniu 4 czerwca 2020 r. ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-191 (zwaną dalej: Tarczą 4.0). 23 czerwca prezydent ustawę podpisał.

Nowe wyzwanie dla wykonawców i zamawiających

data publikacji: 2020-04-29

Nowe wyzwanie dla wykonawców i zamawiających. Zamówienia publiczne to wdzięczny temat przede wszystkim do krytyki. Na  kilka firm  ubiegających się o zamówienie tylko jedna je uzyskuje, więc niezadowolonych jest zawsze więcej niż tych zadowolonych. Jednak trzeba pamiętać, że mimo wielu zastrzeżeń jakie można mieć do procedur prawa zamówień, jest to dobry sposób na zdobywanie stabilnych zleceń. Zleceniodawca (urząd)  nie zniknie z rynku i zawsze zapłaci.