Nowelizacja nowego prawa zamówień publicznych

data publikacji: 2021-01-03 godz. 23:00

 

Umowa na czas określony.Jak wynika z dyspozycji art. 434 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  [dalej „nowe PZP”] umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 lata.

Artykuł powstał we współpracy z Partnerem Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy. Poniższy artykuł przygotował dla Państwa mec. Piotr Źlik

 

Jednocześnie art. 434 ust. 2 Nowego PZP stanowi, że zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub za kresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.

Z literalnego brzmienia art. 434 ust. 1 Nowego PZP wynika zatem, że na gruncie Nowego PZP nie będzie możliwe zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, której wykonanie cechuje się dużą czasochłonnością, a jednocześnie gdy przedmiot takiego zamówienia nie stanowi świadczenia powtarzającego się lub ciągłego (np. umowy na roboty budowlane, gdzie okres realizacji całego przedsięwzięcia budowlanego wynosi 5 lat).

Tymczasem jak stanowi dotychczasowy art. 142 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych PZP [dalej „PZP”] umowę zawiera się na czas oznaczony. Ponadto art. 142 ust. 2 PZP stanowi, że Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. Tym samym przepisy dotychczasowej PZP pozwalają na zawarcie umowy wieloletniej, w przypadku gdy przedmiot zamówienia nie stanowi świadczenia okresowego lub ciągłego, np. w zakresie robót budowlanych, których okres wykonania wynosi 5 lat.

 

Nowelizacja Nowego PZP.

Powyższy problem dostrzegł ustawodawca. W dniu 27 listopada 2020 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,  ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw [dalej „Nowelizacja”].

Na mocy art. 2 pkt 86) Nowelizacji art. 434 ust. 1 Nowego PZP otrzymał następujące brzmienie: „Umowę zawiera się na czas oznaczony.”

Tym samym art. 434 ust. 1 Nowego PZP będzie brzmiał tak samo jak dotychczasowy art. 142 ust. 1 PZP, dzięki czemu ustawodawca wyeliminował dotychczasowy mankament tejże regulacji.

 

Limit kar umownych.

Wbrew zapowiedziom, oraz towarzyszącym im obawom wykonawców, na mocy Nowelizacji nie został usunięty art. 436 ust. 1 pkt 3) Nowego PZP, dotyczący limitu kar umownych w umowie w sprawie zamówienia publicznego.

Tym samym począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie musiała zawierać postanowienia dotyczące m.in. łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony.

Nowelizacja weszła w życie wraz z wejściem w życie Nowego PZP.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w odniesieniu do wskazanego powyżej zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

 

Piotr Źlik, Radca Prawny

Dział Prawa Zamówień Publicznych Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy 

e-mail: p.źlik@siw.pl
tel.: +48 606 515 115
 
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie zobowiązań oraz w zagadnieniach prawnych związanych z realizacją przedsięwzięć w branży informatycznej, w tym w zakresie wdrażania dedykowanych systemów informatycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem branży informatycznej i budowlanej. Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym dla podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, jak również doradztwem na etapie realizacji umów zawartych w trybie prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.