Przetarg 7503872 - Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7503872 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-27
przedmiot ogłoszenia
Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w rejonie administrowanym pr
zez ADM nr 3 w Gorzowie Wlkp.
Numer referencyjny: TZP - 002/31/2020

Przedmiot zamówienia obejmuje drobne naprawy bieżące i konserwacje sanitarne w rejonie ADM nr 3 (wg stawek do kosztorysowania) wyszczególnione w zakresie prac ujętym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. W kalkulacji należy uwzględnić koszt dojazdu oraz transportu materiałów w miejsce przeznaczenia.
Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia będzie następować w:
1) budynkach należących w 100 % do gminy i lokalach mieszkalnych i użytkowych w tych budynkach,
2) lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
3) gminnych budynkach gospodarczych,
4) innych nieruchomościach.
Uwaga !Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Kosztorys robót określa szacunkowo ilość robót do ewentualnego wykonania. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów zamiennych sporządzonych na podstawie stawek oraz cen materiałów podanych w ofercie.
W przypadku materiałów, które nie zostaną uwzględnione w dokumentach przetargowych, zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów (bez Kz) wydawnictwa „SEKOCENBUD” z poprzedniego kwartału. Dotyczy to także sprzętu. W przypadku braku cen na materiały w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę jednak nie wyższa niż średnie ceny rynkowe.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany jest:
pełnić dyżury:
- poniedziałki - 16ºº - 7ºº
- wtorki - 16³º - 7ºº
- środy, czwartki - 15ºº - 7ºº
- w weekendy ( tj. piątek od godz. 15ºº do poniedziałku do godz. 7ºº )
- w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy ( 24 h liczone od godz. 0ºº )
w ramach dyżurów dotrzymać czasu reakcji od zgłoszenia do momentu przystąpienia do usunięcia awarii (zabezpieczenie), który wynika ze złożonej oferty ale nie przekraczający 1 godz. na awarie zgłaszane w ramach dyżuru pogotowia technicznego na wskazany numer telefonu obejmujący zabezpieczenie awarii,
usunąć awarię w ciągu max. 12 godzin,
naprawy bieżące i prace remontowe wykonywane będą w terminie nie przekraczającym 3 dni od dnia zgłoszenia, po ustaleniu kolejności z przedstawicielem Zamawiającego.
prowadzić rejestr zgłoszeń awarii i usterek z adnotacją o terminie i sposobie ich usunięcia
zgłaszać się w Dziale Technicznym Administracji nr 3 raz dziennie (godz. 7:00 – 9:00) w celu uzgodnienia bieżących potrzeb zamawiającego
zobowiązany jest, w celu prawidłowej realizacji zamówienia, zapewnić personel posiadający odpowiednie przygotowanie zawodowe, w tym posiadający wymagane prawem uprawnienia, jak również wszelkie materiały i sprzęt itp. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z przepisami BHP i P-Pożarowych.
Weryfikacja zgłoszonych i wykonanych robót w ramach awarii w czasie trwania dyżuru nastąpi w niżej wymieniony sposób:
Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Kosztorys robót określa szacunkowo ilość robót do ewentualnego wykonania. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów zamiennych sporządzonych na podstawie stawek oraz cen materiałów podanych w ofercie.
W przypadku materiałów, które nie zostaną uwzględnione w dokumentach przetargowych, zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów (bez Kz) wydawnictwa „SEKOCENBUD” z poprzedniego kwartału. Dotyczy to także sprzętu. W przypadku braku cen na materiały w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę jednak nie wyższa niż średnie ceny rynkowe.
Użyte do wykonania materiały, winny posiadać niezbędne aprobaty i atesty techniczne wydane przez stosowne jednostki aprobujące. Spis jednostek zestawiony został w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 2004r. Nr 249 poz. 2497 ze zm.)
zgłoszenie wystąpienia awarii należy zgłosić Inspektorowi ds. technicznych lub Kierownikowi Administracji następnego dnia roboczego w siedzibie Administracji
zgłoszenie wymaga dostarczonego w formie pisemnego zlecenia roboczego zawierającego opis zdarzenia, datę i godzinę zdarzenia, dane osoby zgłaszającej awarię i jej numer kontaktowy oraz w razie możliwości czytelny podpis osoby zgłaszającej.
po otrzymaniu pisemnego zlecenia od wykonawcy, Inspektor ds. technicznych dokona weryfikacji faktu wystąpienia awarii.
Zaleca się zaznajomienie z topografią terenu i dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty.
Przedmiot zamówienia stanowi jedną całość, w związku z czym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Wodno - kanalizacyjna
podbranża malowanie, remont, wykończenie, instalacje wewnętrzne
kody CPV 50700000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się