Przetarg 8963372 - R.I.271.9.2022.RN - Wykonanie robót budowlanych w formule...

   
Analizuj Zamówienie 8963372 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-08
przedmiot ogłoszenia
R.I.271.9.2022.RN - Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn.: BUDOWA URZĄDZENIA WODNEGO NA UJĘCIU W
D PODZIEMNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁAGÓW - POWTÓRZENIE

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę urządzenia wodnego na ujęciu wód podziemnych, składającego się z jednej studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych (zwanych dalej studnią głębinową) 1Ra, budowę sieci wodociągowej magistralnej od ujęcie do istniejącego wodociągu magistralnego oraz wymiana złoża w filtrostacie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łagów. Wody pobierane z zasobów podziemnych dostarczane będą poprzez układ pompowy na istniejącą Stację Uzdatniania Wody w Łagówku (dz. nr 212/3 obręb Łagów), skąd dalej, po uzdatnieniu, podawana jest na istniejącą sieć w m-ści Łagów i Łagówek.1.2. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:• kompletną dokumentację hydrogeologiczną na budowę i eksploatację ujęcia wód głębinowych;• kompletną dokumentacje projektową budowlaną wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych;• kompletną dokumentacje projektową wykonawczą;• uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na budowę urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wody podziemnej;• dokumentacja hydrogeologiczna powykonawczą ustalająca zasoby eksploatacyjne;• zrealizować roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym programie funkcjonalno –użytkowym (PFU).1.3. Zakres robót objętych zamówieniem stanowi:• zaprojektowanie i wykonanie wiercenia otworu nr 1Ra metodą udarowo-okrętną, na sucho, bez użycia płuczki do głębokości 99m.• zabudowanie i uzbrojenie otworu studni wraz z zasileniem w energię elektryczną pompy• wykonanie rurociągu magistralnego wody surowej od ujęcia do istniejącej magistrali• wykonanie układu sterylizacji na istniejącym ciągu technologicznym przy użyciu lamy UV wraz kompletnym układem sterowania i filtracji• zapewnienie ciągłości przepływu wody do odbiorców• wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między innymi dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne,• projektów odtworzenia nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.• wybudowanie wyżej wymienionej sieci wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni i przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót.1.4. UWAGA: Ostateczne wartości w zakresie uzbrojenia studni, długości i średnic sieci i odgałęzień ustali Wykonawca w dokumentacji projektowej, którą ma obowiązek konsultować z Zmawiającym i Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.1.5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (PFU).1.6. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.1.7. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.UWAGA: Zgodnie z PFU „Zamawiający przewiduje zaprojektowanie i wykonanie wiercenia otworu nr 1Ra metodą udarowo-okrętną, na sucho, bez użycia płuczki do głębokości 99m”. Zamawiający zezwala na wykonanie odwiertu również innymi metodami (np. wiercenie na prawy obieg płuczki lub innej) prowadzącymi do realizacji celu. W takim przypadku wykonawca powinien wykonać niezbędne dodatki do dokumentacji technicznej i uzyskać pozwolenie na prowadzenie prac wybraną metodą w imieniu Zamawiającego.

R.I.271.9.2022.RN
branża Wodno - kanalizacyjna, Projektowanie
podbranża projekt wod-kan, sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000, 45110000, 45112000, 45200000, 45230000, 45240000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt wod-kan , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8998497 2022-07-14
godz. 11:30
AQUA S.A. OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z PROJEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANYCH ORAZ PROJEKTÓW TECHNICZNYCH/ WYKONAWCZYCH DLA BUDOWY KANALIZACJI ...
9002654 2022-07-14
godz. 12:00
URZĄD GMINY KARNIEWO Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo . Zadanie obejmuje :1. Rozbudowa istniejąceg...
8989133 2022-07-14
godz. 12:00
URZĄD GMINY TRZEBOWNISKO Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zaczernie od strony północnej, gm. Trzebownisko 1) W zakres zamówienia wchodzi:SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ roboty ziemne, 90% m...
9012409 2022-07-15
godz. 10:00
MADAXBUD „Realizacja prac budowlanych przystosowujących teren inwestycyjny do potrzeb działalności firmy MADAXBUD” Roboty budowlane związane z kompleksowym uzbrojeniem terenu inwestycyjnego....
9021337 2022-07-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZARNA 1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ewid. 94/4, 94/11 i 96/8 w miejscowości Chotowa. 2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. n...
8922062 2022-07-19
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę oczyszczenie (odmulenie )studni..... Zlecę oczyszczenie (odmulenie ) studni ok 9m głębokości. Kręgi betonowe 80cm średnica wewnętrzna.
9019693 2022-07-22
godz. 09:00
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU Dostosowanie Budynków Szpitala Wojewódzkiego W Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych systemem zaprojektuj i wybuduj - ETAP IV Przedmiotem zamówienia jest:I. Wykonanie dokumentacji pr...
9017819 2022-07-22
godz. 10:00
KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A. REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BIELSKIEJ W KATOWICACH
8932048 2022-07-22
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych zewnętrznych Zlecę wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej zewnętrznej koło remontowanego hotelu. Lokalizacja Jeleśnia koło Żywca...
9018387 2022-07-26
godz. 11:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PRZASNYSZU Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Szkolnej w Przasnyszu wraz z systemem odwodnienia 2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa placu ...