Przetarg 8340946 - Budowa skateparku w Międzyrzeczu 1. Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 8340946 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-19
przedmiot ogłoszenia
Budowa skateparku w Międzyrzeczu

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w
systemie zaprojektuj i wybuduj skateparku wraz z torem pumptrack.2. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:1) Kompleksowe wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w podziale na poszczególne branże skateparku i toru pumptrack wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysem inwestorskim,2) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii / decyzji / uzgodnień niezbędnych do uzyskania w imieniu Zamawiającego, decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę skateparku oraz toru pumptrack,3) Realizacja robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentacje projektową i uzyskane pozwolenia bądź zgłoszenie, przy czym roboty budowlane dotyczą jedynie budowy skateparku,4) Zakres prac projektowych oraz docelowo robót budowlanych winien uwzględniać rozwiązania szczegółowo określone w załączonym do niniejszej SWZ Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU),5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjnym operatem powykonawczym.3. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.4. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotuzamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.

WRG.271.14.3021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00167775/01 z dnia: 2021-09-02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.2. Numer referencyjny Przed zmianą:
WRG.271.14.3021
Po zmianie:
WRG.271.14.2021
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - dni Przed zmianą:
100
Po zmianie:
160
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-09-03 10:00
Po zmianie:
2021-09-15 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-09-03 12:00
Po zmianie:
2021-09-15 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-10-02
Po zmianie:
2021-10-14
branża Tereny zielone
podbranża place zabaw
kody CPV 45112720
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się