Przetarg 8979326 - ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Z PODZIAŁEM NA PIĘĆ...

   
Analizuj Zamówienie 8979326 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-15
przedmiot ogłoszenia
ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Z PODZIAŁEM NA PIĘĆ CZĘŚCI

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest:Część nr 1 –
Służba Żywnościowa- Zakup i dostawa środków myjąco-czyszcząco- dezynfekujących, Dostarczany towar będzie fabrycznie nowy, w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.Na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona przez producenta czytelna etykieta opakowania. Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa materiału, nazwa producenta i data ważności w zakresie produktów chemicznych.Data ważności musi wynosić minimum 18 miesięcy od dnia dostarczenia materiałów do magazynu Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 1 wzoru umowy za wyjątkiem materiałów, dla których producent określił termin ważności krótszy niż rok. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza termin przydatności do użycia krótszy niż określony przez producenta maksymalnie o 14 dni.Wszystkie środki chemiczne oraz produkty niebezpieczne muszą posiadać karty charakterystyki.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach cenowych załączniki nr 1a, 1b,1c,1d,1e do SWZ oraz we wzorach umów załączniki nr 9a, 9b,9c do SWZ które stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia .Część 1,2,3Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie dla Zamawiającego w wersji papierowej kart charakterystyki dla produktów będącymi substancjami niebezpiecznymi bądź ich mieszaninami w myśl ustawy z 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (dz. U. z 2018 r. poz. 143). Środki czystości i higieny muszą być oznaczone przez producenta/dostawcę kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014 r. W przypadku opakowania zbiorczego (karton) należy oznakować towar kodem ITF-14 (czternaście cyfr) lub dla wyrobów detalicznych kodem EAN – 13. Dostarczony towar powinien być nowy, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu i zawierać nazwę producenta. Środki czystości powinny posiadać atest PZH lub równorzędny. Dodatkowe wymagania do części nr 1: Dostawca wraz z dostawą zobowiązuje się dostarczyć: kartę charakterystyki produktu, spełnienie wymogów HACCP, atest higieniczny lub świadectwo jakości zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny lub inny równoważny dokument.Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym momencie używania produktu, do wykonania badań laboratoryjnych oferowanych środków chemicznych na zgodność z kartą charakterystyki i opisem produktu zawartym na opakowaniu.

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest:Część nr 2 – Służba Żywnościowa- Zakup i dostawa środków jednorazowych, Dostarczany towar będzie fabrycznie nowy, w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.Na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona przez producenta czytelna etykieta opakowania. Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa materiału, nazwa producenta i data ważności w zakresie produktów chemicznych.Data ważności musi wynosić minimum 18 miesięcy od dnia dostarczenia materiałów do magazynu Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 1 wzoru umowy za wyjątkiem materiałów, dla których producent określił termin ważności krótszy niż rok. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza termin przydatności do użycia krótszy niż określony przez producenta maksymalnie o 14 dni.Wszystkie środki chemiczne oraz produkty niebezpieczne muszą posiadać karty charakterystyki.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach cenowych załączniki nr 1a, 1b,1c,1d,1e do SWZ oraz we wzorach umów załączniki nr 9a, 9b,9c do SWZ które stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia .Część 1,2,3Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie dla Zamawiającego w wersji papierowej kart charakterystyki dla produktów będącymi substancjami niebezpiecznymi bądź ich mieszaninami w myśl ustawy z 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (dz. U. z 2018 r. poz. 143). Środki czystości i higieny muszą być oznaczone przez producenta/dostawcę kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014 r. W przypadku opakowania zbiorczego (karton) należy oznakować towar kodem ITF-14 (czternaście cyfr) lub dla wyrobów detalicznych kodem EAN – 13. Dostarczony towar powinien być nowy, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu i zawierać nazwę producenta. Środki czystości powinny posiadać atest PZH lub równorzędny.

Część 3: Przedmiotem zamówienia jest:Część nr 3 –Służba Żywnościowa- Zakup i dostawa materiałów do utrzymania czystości, Dostarczany towar będzie fabrycznie nowy, w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.Na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona przez producenta czytelna etykieta opakowania. Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa materiału, nazwa producenta i data ważności w zakresie produktów chemicznych.Data ważności musi wynosić minimum 18 miesięcy od dnia dostarczenia materiałów do magazynu Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 1 wzoru umowy za wyjątkiem materiałów, dla których producent określił termin ważności krótszy niż rok. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza termin przydatności do użycia krótszy niż określony przez producenta maksymalnie o 14 dni.Wszystkie środki chemiczne oraz produkty niebezpieczne muszą posiadać karty charakterystyki.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach cenowych załączniki nr 1a, 1b,1c,1d,1e do SWZ oraz we wzorach umów załączniki nr 9a, 9b,9c do SWZ które stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia .Część 1,2,3Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie dla Zamawiającego w wersji papierowej kart charakterystyki dla produktów będącymi substancjami niebezpiecznymi bądź ich mieszaninami w myśl ustawy z 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (dz. U. z 2018 r. poz. 143). Środki czystości i higieny muszą być oznaczone przez producenta/dostawcę kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014 r. W przypadku opakowania zbiorczego (karton) należy oznakować towar kodem ITF-14 (czternaście cyfr) lub dla wyrobów detalicznych kodem EAN – 13. Dostarczony towar powinien być nowy, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu i zawierać nazwę producenta. Środki czystości powinny posiadać atest PZH lub równorzędny.

Część 4: Przedmiotem zamówienia jest:Część nr 4 – Służba Infrastruktury- Zakup i dostawa środków czystości, Dostarczany towar będzie fabrycznie nowy, w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.Na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona przez producenta czytelna etykieta opakowania. Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa materiału, nazwa producenta i data ważności w zakresie produktów chemicznych.Data ważności musi wynosić minimum 18 miesięcy od dnia dostarczenia materiałów do magazynu Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 1 wzoru umowy za wyjątkiem materiałów, dla których producent określił termin ważności krótszy niż rok. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza termin przydatności do użycia krótszy niż określony przez producenta maksymalnie o 14 dni.Wszystkie środki chemiczne oraz produkty niebezpieczne muszą posiadać karty charakterystyki.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach cenowych załączniki nr 1a, 1b,1c,1d,1e do SWZ oraz we wzorach umów załączniki nr 9a, 9b,9c do SWZ które stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia .Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie dla Zamawiającego w wersji papierowej kart charakterystyki dla produktów będącymi substancjami niebezpiecznymi bądź ich mieszaninami w myśl ustawy z 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289 z późn. zm.) Środki czystości i higieny muszą być oznaczone przez producenta/dostawcę kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014 r. W przypadku opakowania zbiorczego (karton) należy oznakować towar kodem ITF - 14 (czternaście cyfr), lub dla wyrobów detalicznych kodem EAN – 13. Dostarczone środki czystości winny być nowe w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu i zawierać nazwę producenta. Środki czystości muszą posiadać atest PZH lub równorzędny.Ponadto Wykonawca zobowiąże się do przekazania wypełnionej Karty Wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) dla odbiorcy wyrobu zamówienia. W karcie wyrobu Wykonawca powinien umieścić numer GTIN i dane uzupełniające wyrobu (zgodnie z załącznikiem nr 6 Decyzji nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014 r.) Wykonawca Karty Wyrobu powinien przekazać odbiorcy zamówienia najpóźniej w dniu dostawy.Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym momencie używania produktu, do wykonania badania laboratoryjnego oferowanych środków chemicznych na zgodność z kartą charakterystyki i opisem produktu zawartym na opakowaniu.

Część 5: Przedmiotem zamówienia jest:Część nr 5- Służba Mundurowa- Zakup i dostawa środków pielęgnacyjnych. Dostarczany towar będzie fabrycznie nowy, w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi.Na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona przez producenta czytelna etykieta opakowania. Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa materiału, nazwa producenta i data ważności w zakresie produktów chemicznych.Data ważności musi wynosić minimum 18 miesięcy od dnia dostarczenia materiałów do magazynu Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 1 wzoru umowy za wyjątkiem materiałów, dla których producent określił termin ważności krótszy niż rok. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza termin przydatności do użycia krótszy niż określony przez producenta maksymalnie o 14 dni.Wszystkie środki chemiczne oraz produkty niebezpieczne muszą posiadać karty charakterystyki.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach cenowych załączniki nr 1a, 1b,1c,1d,1e do SWZ oraz we wzorach umów załączniki nr 9a, 9b,9c do SWZ które stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia .Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia nieodpłatnie dla Zamawiającego w wersji papierowej kart charakterystyki dla produktów będącymi substancjami niebezpiecznymi bądź ich mieszaninami w myśl ustawy z 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2280). Środki czystości i higieny muszą być oznaczone przez producenta kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014 r. W przypadku opakowania zbiorczego (karton) należy oznakować towar kodem ITF - 14 (czternaście cyfr), lub dla wyrobów detalicznych kodem EAN – 13. Dostarczone środki higieny winny być nowe w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu i zawierać nazwę producenta. Środki czystości muszą posiadać dokument CPNP lub równorzędny.Ponadto Dostawca zobowiązuje się do przekazania wypełnionej Karty Wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) dla odbiorcy wyrobu zamówienia. W karcie wyrobu Dostawca powinien umieścić numer GTIN i dane uzupełniające wyrobu (zgodnie z załącznikiem nr 6 Decyzji nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014 r.). Dostawca Karty Wyrobu Dostawca powinien przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy.Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym momencie używania produktu, do wykonania badania laboratoryjnego oferowanych środków chemicznych na zgodność z kartą charakterystyki i opisem produktu zawartym na opakowaniu.

33/TP/2022
branża Kosmetyki, środki czystości, Opakowania
podbranża środki czystości, kosmetyki i artykuły higieniczne, sprzęt do utrzymania czystości, wyroby foliowe
kody CPV 18424000, 18424300, 18930000, 24452000, 24955000, 33691000, 33760000, 33763000, 39224000, 39224300, 39224320, 39514200, 39811100, 39812000, 39812200, 39831200, 39831210, 39831240, 39831600, 39832000, 42968200, 42968300, 44174000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: środki czystości , kosmetyki i artykuły higieniczne , sprzęt do utrzymania czystości , wyroby foliowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8996748 2022-07-05
godz. 10:00
PKP INTERCITY S.A. Środek do czyszczenia przemysłowego PROFI INDUSTRIAL
9011773 2022-07-05
godz. 11:00
KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA 9/P/ŻYWN/2022 Dostawa środków czystości dla służby żywnościowej Komendy Portu Wojennego Gdynia PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa środków czystości Wykonawca wpisuje cenę brutto...
9012876 2022-07-05
godz. 12:00
INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO PAN W WARSZAWIE Wykonanie usługi polegającej na wynajęciu lnstytutowi na okres 96 (dziewięćdziesięciu sześciu) tygodni odzieży roboczej, mopów i innych tekstyliów i szafek na odzież roboczą
9009464 2022-07-07
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI SZPITAL POWIATOWY IM. BŁ. MARTY WIECKIEJ Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – (II) Lp. Przedmiot zamówienia Poj. op. Jed...
9018555 2022-07-07
godz. 13:30
KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. W POZNANIU Środek do czyszczenia szyb czołowych Insect Cleaner Zekar 20 kg
9020574 2022-07-11
godz. 08:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY Zakup środków czystości dla Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 środki czystości W załączeniu lista towarów środki czystości na [...].xls 1 komple...
9017865 2022-07-11
godz. 12:00
JSW KOKS S.A. SZCZOTKA DO MYCIA PROBÓWEK ZE SZTUCZNYM WŁOSIEM FI 8/ SZCZOTKA DO MYCIA PROBÓWEK ZE SZTUCZNYM WŁOSIEM FI 10/ SZCZOTKA DO MYCIA PROBÓWEK ZE SZTUCZNYM WŁOSIEM FI 12( ZKP AM614923)
9005008 2022-07-12
godz. 15:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA Sprzedaż folii do sianokiszonki 500- 15 szt
9014824 2022-08-02
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku; płynów do dezynfekcji” Numer referencyjny: 29/PNE/SW/2022 Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku; płynów do d...
8708304 2022-11-15
godz. 12:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH Zakup wraz z dostawą i wniesieniem wózków do sprzątania MERIDA