Przetarg 8318987 - Wykonanie instalacji teletechnicznych i sanitarnych w...

   
Analizuj Zamówienie 8318987
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-09
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie instalacji teletechnicznych i sanitarnych w realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP I
” Numer referencyjny: MT.2370.4.2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji teletechnicznych i sanitarnych w realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa nowej KMPSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - ETAP I”.
Wykonanie instalacji sanitarnych Część nr Część 1 zamówienia Zakres Części 1 zamówienia obejmuje: I. Instalacje sanitarne - budynek główny 1. Instalacja sprężonego powietrza 2. Instalacja wentylacji: 2.1 System odsysania spalin Zamawiający informuje, że w zakresie zamówienia należy również uwzględnić: - wykonanie zabezpieczenia istniejących posadzek, stolarki (fasady aluminiowe; drzwi drewniane płytowe; drzwi stalowe) oraz wykonanych elementów wykończeniowych na czas prowadzenia prac związanych z robotami związanymi z realizacją robót branżowych, - zabezpieczenie i ewentualne odtworzenie płytek ściennych, sufitów podwieszanych w przypadku uszkodzenia podczas realizacji wewnętrznych robót branżowych, - zabezpieczenie warstw dachowych na czas realizacji prac na dachu i odtworzenie w przypadku ewentualnych uszkodzeń w sposób zapewniający szczelność, - uszczelnienie instalacyjnych przepustów dachowych wraz z gwarancją szczelności połaci dachowej, Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez A.DO XXI sp. z o.o., 60-325 Poznań, ul. Trybunalska 38, stanowiąca ZAŁĄCZNIK NR 10 do SWZ. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. c.d. zapisów z sekcji II.2.14): Plik (oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej) należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/488886. c.d. zapisów z sekcji VI.3): Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3) pkt 3. poz. 1), 3)-5) ogłoszenia - składa dokumenty określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415). c.d. zapisów z sekcji III.1.3): Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane, będące członkami właściwych izb samorządu zawodowego. Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W odniesieniu do przedmiotowego warunku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku składania ofert na dwie części zamówienia Wykonawca może wykazać te same roboty budowlane. Dotyczy Części 1 i 2 zamówienia: Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Wykonanie instalacji teletechnicznych Część nr Część 2 zamówienia Zakres Części 2 zamówienia obejmuje: I. Instalacje teletechniczne – budynek główny Na zakres prac instalacji elektrycznych słaboprądowych składają się instalacje: • Instalacja strukturalna o Montaż szaf wraz z wyposażeniem o Montaż gniazd o Montaż wtyków o Montaż anten o Montaż urządzeń aktywnych o Montaż centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem o Montaż instalacji radiofonii o Pomiary torów transmisyjnych • Instalacja telewizji dozorowej CCTV o Montaż serwera rejestrującego o Montaż kamer o Montaż pozostałych urządzeń o Uruchomienie systemu • Instalacja nagłośnieniowa o Instalacja głośników o Instalacji mikrofonu o Montaż wzmacniacza o Uruchomienie instalacji • System multimedialny o Montaż urządzeń multimedialnych o Uruchomienie urządzeń multimedialnych • Instalacja RTV o Montaż anten o Montaż urządzeń o Montaż gniazd o Pomiary torów transmisyjnych • Instalacja systemu wyświetlania alarmów o Montaż tablic alarmowych o Montaż urządzeń systemowych o Uruchomienie systemu • Kontrola dostępu i instalacja domofonowa o Montaż kontrolerów o Montaż urządzeń KD o Montaż instalacji domofonowej o Uruchomienie systemów • System przywoławczy o Montaż elementów systemu o Uruchomienie systemu • System integracji i wizualizacji o Montaż serwera systemu o Montaż urządzeń systemowych o Oprogramowanie i uruchomienie systemu i integracji Zamawiający informuje , że w zakresie zamówienia należy również uwzględnić: - demontaż podłóg podniesionych wraz z ich zabezpieczeniem, ułożenie tras kablowych oraz ponowny montaż podłóg podniesionych celem doprowadzenia zasilań oraz instalacji niskoprądowych do przewidzianych urządzeń w pomieszczeniach 0.08; 1.10; 1.11, - demontaż oraz ponowny montaż istniejących sufitów podwieszanych celem dokonania montażu i podłączenia urządzeń branży teletechnicznej zlokalizowanych w przestrzeniach podsufitowych oraz przechodzących przez sufity budynku głównego, - wykonanie przejść pożarowych tras kablowych dot. robót teletechnicznych w ścianach oddzielenia pożarowego, - prace należy wykonać zgodnie z zapisami projektu branży teletechnicznej Opis Techniczny pkt 2.3.3. oraz z uwzględnieniem, iż w obiekcie okablowanie wewnętrzne strukturalne wykonane zostało z zastosowaniem kabla F/FTP kat.6a 555MHz LSZH, - zabezpieczenie warstw dachowych na czas realizacji prac na dachu i odtworzenie w przypadku ewentualnych uszkodzeń w sposób zapewniający szczelność, - uszczelnienie instalacyjnych przepustów dachowych wraz z gwarancją szczelności połaci dachowej, - wykonanie zabezpieczenia istniejących wykładzin (wykładziny PCV, wykładziny dywanowe; wykładziny sportowe), stolarki (fasady aluminiowe; drzwi drewniane płytowe; drzwi stalowe) oraz wykonanych elementów wykończeniowych (parapety; balustrady; biały montaż sanitarny), na czas prowadzenia prac związanych z robotami związanymi z realizacją robót branżowych, - zabezpieczenie pomalowanych ścian na okres realizacji wewnętrznych robót branżowych, Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez A.DO XXI sp. z o.o., 60-325 Poznań, ul. Trybunalska 38, stanowiąca ZAŁĄCZNIK NR 10 do SWZ. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. c.d. zapisów z sekcji II.2.14): Plik (oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej) należy złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/488886.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 174-452992 z dnia 2021-09-08:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 21/09/2021
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 12/12/2021
Powinno być:
Data: 19/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 21/09/2021
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 177-460452 z dnia 2021-09-13:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 12/12/2021
Powinno być:
Data: 22/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 182-472683 z dnia 2021-09-20:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: Część 2 zamówienia
Zamiast:
Okres w dniach: 60
Powinno być:
Okres w miesiącach: 6
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 30/09/2021
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 12/12/2021
Powinno być:
Data: 28/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/09/2021
Czas lokalny: 12:00
branża Ciepłownictwo i gaz, Energoelektryczna, Ochrona, Wentylacja i klimatyzacja, Wodno - kanalizacyjna, Telekomunikacja, Telefony
podbranża instalacje grzewcze, instalacje wewnętrzne, instalacje, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne, instalacje, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45216121, 45312000, 45312100, 45312200, 45314000, 45330000, 45331210, 45333000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się