Przetarg 8980236 - Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pogodno,...

   
Analizuj Zamówienie 8980236 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-15
przedmiot ogłoszenia
Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pogodno, rozbudowa i przebudowa ulicy Adama Mickiewicza oraz ulicy Kazimierza Twardow
skiego Numer referencyjny: SIM/ZP/P/25/2022
Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pogodno, rozbudowa i przebudowa ulicy Adama Mickiewicza oraz Kazimierza Twardowskiego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania 3.2.A: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Pogodno, rozbudowa i przebudowa ulicy Adama Mickiewicza oraz Kazimierza Twardowskiego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania 3.2.A: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.” w formule zaprojektuj i wybuduj w zakres którego wchodzi: a) weryfikacja i aktualizacja otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej wszystkich branż wraz z uzupełnieniem ww. dokumentacji o brakujące decyzje, dokumenty, opinie i uzgodnienia, b) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w oparciu o otrzymaną od zamawiającego oraz zaktualizowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową ostatecznego dokumentu umożliwiającego prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,. Jako dokument umożliwiający prowadzenie robót budowlanych rozumie się ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub ostateczna decyzję o pozwoleniu na budowę. W szczególnym przypadku, o ile jest to zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, Zamawiający może dopuścić do realizacji inwestycji na podstawie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, c) pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z postanowieniami załączonego do SWZ projektu umowy; d) wykonanie robót budowlanych: rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych, rozbudowę wiaduktu, budowę zjazdu prowadzącego do południowego wejścia na peron Przystanku Szczecin Pogodno, budowę nawierzchni chodników wraz z umocnieniem skarpy, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci trakcyjnej, budowę kabli teletechnicznych wraz z siecią monitoringu miejskiego, budowę ogrodzenia bramy, budowę elementów małej architektury (takich jak: tablica informacyjna, kosz na odpadki, stojak rowerowy, pylon informacyjny, ławka), wycinkę drzew i krzewów, gospodarkę drzewostanem oraz wykonaniu przestrzennego układu zieleni. 2. Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: „Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”, umowa o dofinansowanie nr POIS.05-02-00-00-0025/17-02. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 4 do swz oraz Tabela Elementów Rozliczeniowych stanowiąca załącznik nr 5 do SWZ.
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Wodno - kanalizacyjna, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, mosty, wiadukty, linie kolejowe, tramwajowe, sieci zewnętrzne, oświetlenie, projekt drogowy, projekt linii kolejowej, tramwajowej, sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000, 45111291, 45221120, 45231300, 45233120, 45315100, 45316110, 71220000, 71248000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , mosty, wiadukty , linie kolejowe, tramwajowe , sieci zewnętrzne , oświetlenie , projekt drogowy , projekt linii kolejowej, tramwajowej , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9092141 2022-09-01
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY KĘTRZYN „Konserwacja miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn.” Numer referencyjny: SO.271.33.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji mi...
9104285 2022-09-02
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU 5.1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F – ul. Słowackiego w Szprotawie” w formule zaprojektuj i wybuduj.5.2. Szc...
9077573 2022-09-02
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG POWIATU KRAKOWSKIEGO Budowa drogi powiatowej nr 2145K od skrzyżowania z drogą krajową DK7 do Składu NIEdźwiedź. Numer referencyjny: ZP/261/46/22 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa drogi powiatowej ...
9100469 2022-09-06
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Przebudowa skrzyżowania ulic: Zwycięstwa, Krupanka i Wrocławskiej na skrzyżowanie typu rondo Numer referencyjny: RD.271.0007.2022, Zp.rp.35.2022 Przedmiotem zamówienia jest budowa ronda...
9021312 2022-09-08
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lutcza – w. Domaradz (z węzłem) dł. ok. 6,43 km Numer referencyjny: O.RZ.D-3.2410.6.2022 Zaprojektowanie i budowa drogi ekspres...
9100951 2022-09-09
godz. 14:30
URZĄD MIASTA ZŁOTORYJA WAG.7011.14.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 – etap II”. PRZEDMIOT POST...
9104207 2022-09-10
godz. 00:00
DĘBIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W POZNANIU wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ulicy wraz z chodnikiem od strony południowej, wschodniej i zachodniej budynku przy ul. Osinowej 14-16.
9100478 2022-09-12
godz. 10:00
POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O. „Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem,...
9068402 2022-09-15
godz. 09:00
URZĄD GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA Część 1: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim. Przepustowość oczyszczalni po rozbudowie i przebudowie powinna wynosić: Qśrd = 1890 m3/d Qmaxd = 2...
9102786 2022-09-26
godz. 00:00
URZĄD GMINY ZAGRODNO Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej-Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 328 w zakresie budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Łukaszów, gm. Zagrodno