Przetarg 8080803 - Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie -...

   
Analizuj Zamówienie 8080803 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-04-16
przedmiot ogłoszenia
Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie - II przetarg

1. Przedmiot zamówienia:1.1. Zamówienie obejmuje reali
zację zadania pn. „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 7 w Sulechowie”. Przedszkole nr 7 zlokalizowane jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 618 w obrębie ewidencyjnym 0001 Sulechów na os. Zacisze 3 w Sulechowie. Realizacja przedmiotu umowy przewidziana jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany, projekt wykonawczy, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowane przez Biuro Obsługi Inwestycji BGWprojekt z siedzibą w Sulechowie przy ul. Handlowej 26 oraz przedmiary robót, które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia. Roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z 21.06.2018 r.1.3. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji umowy do zatrudniania osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 1.1 powyżej, wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).1.4. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy weryfikować zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę lub podwykonawcę w zakresie opisanym w ppkt 1.3 powyżej.1.5. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający ma prawo:1) żądać oświadczeń zatrudnionych pracowników, 2) żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy złożenia oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, 3) żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników,4) innych dokumentów,zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.1.6. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć wymagane dokumenty w terminie 3 dni od daty zgłoszenia takiego żądania.1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób opisanych w ppkt 1.3 powyżej, w każdym czasie w okresie realizacji zamówienia, a Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli, zarówno na terenie budowy podczas realizacji robót, jak również poprzez przedłożenie żądanych przez Zamawiającego dokumentów do jego siedziby.1.8. Postanowienia powyższe stosuje się do podwykonawców Wykonawcy i dalszych podwykonawców, jeśli będą uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy w przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne materiałów i urządzeń Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.

ZPB.271.10.2021
branża Budowlana - obiekty, Elewacje, termomodernizacje
podbranża obiekty użyteczności publicznej, termomodernizacja
kody CPV 45000000, 45260000, 45262100, 45262500, 45310000, 45320000, 45330000, 45331100, 45400000, 45410000, 45421000, 45432100, 45442100, 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się