Przetarg 8534611 - "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych...

   
Analizuj Zamówienie 8534611 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-17
przedmiot ogłoszenia
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy, zamiesz
kałych na terenie miasta i gminy Jasień w roku 2022

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych (tzw. podstawowych, pielęgnacyjnych) i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jasień. Zamawiający przewiduje następującą ilość godzin:1) Usługi opiekuńcze – 14350 (w tym 150 w dni wolne od pracy)2) Usługi specjalistyczne (w tym rehabilitacja) – 150 (w tym 50 w dni wolne od pracy).Zamawiający zastrzega możliwość:- zmniejszania/zwiększania zapotrzebowania na usługi opiekuńcze (w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego),- zmniejszania/zwiększania specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych na terenie miasta i gminy Jasień (w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego).Zakres usług jest następujący: 1. Usługi opiekuńcze świadczone zgodnie z art. 50 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.Usługi opiekuńcze. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach, w których najczęściej przebywa podopieczny, przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety podopiecznego lub ich donoszenie (np. ze stołówki), dokonywanie zakupów w tym artykułów spożywczych, pomoc podopiecznemu w załatwianiu jego spraw we wszelkich instytucjach i urzędach, podtrzymywanie kontaktów podopiecznego z sąsiadami, dotrzymywanie towarzystwa podopiecznemu podczas spacerów, dbanie o indywidualne zainteresowania podopiecznego, pranie bielizny pościelowej i osobistej podopiecznego, dbanie o podtrzymywanie kondycji fizycznej podopiecznego. Pomoc w codziennej higienie, pielęgnacja podopiecznego w oparciu o zalecenia lekarza wraz z podstawowymi zabiegami pielęgniarsko - medycznymi: podawanie leków doustnych, wykonywanie iniekcji z insuliny, zmiana opatrunków, w tym pielęgnacja ran i odleżyn, usprawnienie ruchowe kończyn górnych i dolnych (przykurcze), karmienie lub pomoc przy karmieniu. 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone zgodnie z art. 50 ust. 4, 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, jak również na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczone są one przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, zgodnym z zapisami w/w Rozporządzenia.Usługi specjalistyczne świadczone na rzecz osób dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności - nie dotyczy osób dorosłych oraz dzieci z zaburzeniami psychicznymi. pielęgnacja, rehabilitacja fizyczna, wspieranie psychologiczno - pedagogiczne, wspieranie edukacyjno - terapeutyczne, pomoc przy funkcjonowaniu w społeczeństwie. Bezpośredni Wykonawca usług zobowiązany dodatkowo: a) taktownego i godnego traktowania podopiecznego, b) kulturalnego i wyczerpującego udzielania porad, c) udzielania pomocy przy zaspakajaniu potrzeb duchowych, d) obserwacji chorego rozumianej jako troskę o zdrowie fizyczne i psychiczne, e) kontakt z rodziną chorego wg potrzeb podopiecznego, f) posiadanie sprzętu takiego jak: balkoników, materacy przeciw odleżynom, wózków inwalidzkich, toalet na kółkach, sprzętu do masaży stóp, krążków itp. –Usługi specjalistyczne świadczone na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenie i rehabilitacja, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji, b) interwencja i pomoc w życiu rodziny, w tym: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynacja działań innych służby na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie usług specjalistycznych, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej niepełnosprawnej, c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno - rentowych, w wypełnianiu dokumentów urzędowych, d) wspieranie i pomoc w uzyskiwaniu zatrudnienia w tym zwłaszcza: w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnienie finansowe; 2. Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia w tym: a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych, h) pomoc przy zgromadzeniu dokumentacji do orzecznictwa o niepełnosprawności. 3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu (w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizykoterapii, b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno - terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług. 4. Pomoc mieszkaniowa, w tym: a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu. Z usług opiekuńczych korzysta duża grupa podopiecznych, którzy ze względu na wiek i niepełnosprawność potrzebują pomocy drugiej osoby, a pomocy tej nie może im udzielić żadna z osób z rodziny. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane będą w dni powszednie i wolne od pracy (w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. gdy brak realizacji usług może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia) – zgodnie z decyzją administracyjną. Usługi opiekuńcze na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone w różnym wymiarze godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną, przy czym pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą. Miejscem świadczenia usług jest mieszkanie podopiecznego. Podopieczni są mieszkańcami gminy Jasień. Zamawiający żąda, aby przyszły Wykonawca usług ustalił dla każdego podopiecznego stałego realizatora usług. Nazwiska realizatorów usług, jak również żądane kwalifikacje osób świadczących usługi muszą być podane do wiadomości Zamawiającemu. Zmiana bezpośredniego realizatora usług jest dopuszczalna tylko gdy ten: a) przebywa na zwolnieniu lekarskim, b) korzysta z urlopu wypoczynkowego lub okolicznościowego, c) rozwiązał umowę lub rozwiązano z nim umowę na podstawie której wykonywał czynności realizatorskie, d) o zmianie bezpośredniego realizatora usługi decyduje Wykonawca usługi i podopieczny, który swoją wolę musi wyrazić za pośrednictwem pracownika socjalnego Zamawiającego. O w/w zmianach Wykonawca musi przed rozpoczęciem świadczenia usługi pisemnie poinformować Zamawiającego.

ZPiOŚ.271.10.2021.MŁas
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża usługi opiekuńcze
kody CPV 85000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi opiekuńcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8548288 2021-12-03
godz. 09:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Konstantynów Łódzki w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 20...
8554992 2021-12-03
godz. 10:00
URZĄD MIASTA OSTROŁĘKA ŚW.2300.3.2021 Zapewnienie osobom dorosłym z małoletnimi dziećmi lub kobietom w ciąży z terenu miasta Ostrołęki, całodobowego/okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi...
8554221 2021-12-03
godz. 15:00
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY OTWARCIE Otwarci na samodzielność Usługa asystencka dla osób z niepełnosprawnościami. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością, zamieszkałych na t...
8553154 2021-12-06
godz. 10:00
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH SPOŁECZNA WARSZAWA Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie od dnia 01.02.2022 r. do dnia 30.06.2023 r. Numer referencyjny: CUS/ZP/14/2021 Przedmiotem zamówienia jes...
8559022 2021-12-07
godz. 09:00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPROTAWIE Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy Szprotawa od dnia 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. ...
8573214 2021-12-10
godz. 08:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM „Świadczenie usług opiekuńczych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim” Część 1: Część 1: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńcz...
8573183 2021-12-10
godz. 09:00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSINIE „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.” Świadczenie usług opiekuńczych w...
8536604 2021-12-10
godz. 10:00
URZĄD GMINY KORCZYNA Realizacja w 2022 r. następujących usług: a) usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy inn...
8550923 2021-12-13
godz. 15:30
URZĄD MIASTA I GMINY WASILKÓW Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi), obejmujących pomoc ...
8560374 2021-12-17
godz. 12:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SANOKU Świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu miasta Sanoka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a...