Przetarg 8632200 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie...

   
Analizuj Zamówienie 8632200 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-30
przedmiot ogłoszenia
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rob
t budowlanych polegających na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj.Szczegółowy opis przedmiotowego obiektu znajduje się w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1. obejmował będzie w szczególności:1) Opracowanie dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na budowę.Dokumentację budowlano-wykonawczą należy opracować stosownie do zapisów załączonego Programu Funkcjonalno - Użytkowego stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.2) Wykonanie robót budowlanych:a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą);b) opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym m.in. przedmiary i kosztorysy) wraz z wykonaniem powykonawczego operatu geodezyjnego (4 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej);c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z uwzględnieniem opracowania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie).3) Sprawowanie nadzoru autorskiego.3. Szczegółowy opis zakresu robót, o których mowa w pkt 2 określony został w:1) załączniku nr 10 do SWZ – Program Funkcjonalno - Użytkowy.UWAGA W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne.W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.Użycie w SWZ lub załącznikach etykiet oznacza, że zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

KS.271.39.2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00018376/01 z dnia: 2022-01-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-17 10:00
Po zmianie:
2022-01-31 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-17 11:00
Po zmianie:
2022-01-31 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-15
Po zmianie:
2022-03-01
branża Wodno - kanalizacyjna, Projektowanie
podbranża projekt wod-kan, uzdatnianie wody
kody CPV 45000000, 45100000, 45200000, 45223000, 45231300, 45300000, 45400000, 71000000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt wod-kan , uzdatnianie wody

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8919668 2022-05-27
godz. 10:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego wraz z przygotowaniem wszelkich dokumentów i materiałów w celu legalizacji wylotów kanalizacji deszczowej w Pań...
8911826 2022-05-30
godz. 10:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W SOKOŁOWIE PODLASKIM Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej pn.: Zagospodarowanie zlewni rzeki Myślą w km 15+400 - 5+500 poprzez budowę zbiornika wodnego i budowli piętrzących, gm. Repki, pow. sokołowski...
8926958 2022-05-30
godz. 10:00
URZĄD GMINY MICHAŁOWICE Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Migdałowej w Opaczy-Kolonii, w gminie Michałowice
8922245 2022-05-30
godz. 11:00
MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ZŁOTOWIE Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem zaświadczenia, że decyzja pozwolenia na budowę jest ostateczna w terminie do 20.12.2022 roku na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej z ...
8905895 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY NIDZICA „Budowa sieci wod. - kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ...
8906400 2022-05-31
godz. 12:00
URZĄD GMINY GARBÓW Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gutanowie i Piotrowicach Wielkich Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie , uzyskanie wymaganych pozwoleń , wykonanie robót budowlanych w rozumieniu...
8908261 2022-06-01
godz. 10:00
URZĄD MIASTA USTROŃ Wykonanie prac w zakresie AKPiA Oczyszczalni Ścieków w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robó...
8936613 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY BOJSZOWY Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach przy ul. Gościnnej. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oczy...
8931506 2022-06-09
godz. 10:00
URZĄD MIASTA CIECHANOWIEC Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Radziszewie Sieńczuch gm. Ci...
8929777 2022-06-10
godz. 09:00
URZĄD GMINY KOSZYCE Wymiana azbestocementowej sieci wodociągowej w miejscowości Włostowice w systemie zaprojektuj i wybuduj Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w miejsc...