Przetarg 7308419 - Roboty sprzętem wraz z obsługą operatorską Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7308419 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-30
przedmiot ogłoszenia
Roboty sprzętem wraz z obsługą operatorską
Numer referencyjny: ZPB.271.1.2020

1.1. Zamówienie obejmuje wynajem sprzętu w
raz z obsługą operatorską na terenie Gminy Sulechów, w tym roboty :
1) ładowarką kołową o pojemności łyżki min. 3m3,
2) koparko–ładowarko–spycharką kołową o pojemności łyżki tylnej min. 0,18 m3,
3) równiarką drogową o mocy min. 120 KM,
4) spycharką gąsienicową o mocy min. 100 KM,
5) transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności min. 12 Mg,
6) transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności min. 24 Mg,
7) walcem wibracyjnym samojezdnym stalowym o masie min. 8t,
8) koparką kołową o pojemności łyżki min. 0,60 m3,
9) zestawem niskopodwoziowym o ładowności min. 25 t.
Faktyczna ilość robót do wykonania uzależniona będzie od bieżących potrzeb Zamawiające-go i oferowanej ceny jednostkowej netto z oferty Wykonawcy. W przypadku faktycznego wykonania mniejszej ilości robót niż określone w ofercie Wykonawcy, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu otrzymania niższego wynagrodzenia.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest, przez cały okres realizacji umowy, do zatrudniania osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie robót objętych umową wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Postanowienie powyższe stosuje się również do pod-wykonawców Wykonawcy, jeśli będą uczestniczyli w realizacji zamówienia.
1.3. Zamawiający ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem innych upoważnionych osób, w każdym momencie realizacji zamówienia, do kontroli sposobu wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie opisanym w ppkt 1.2. powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych Zamawiający ma prawo w szczególności:
1) żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników przy realizacji czynności opisanych w ppkt 1.2. powyżej,
2) żądać od Wykonawcy okazania dokumentów na potwierdzenie spełnienia obowiązków opisanych w ppkt 1.2. powyżej,
3) przyjmować od osób uczestniczących w realizacji czynności opisanych w ppkt 1.2. powy-żej oświadczenia odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia.
1.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
1.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7.
1.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych - Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów o nie gorszych parametrach.
1.7. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
branża Drogownictwo, Usługi transportowe
podbranża roboty ziemne, wynajem sprzętu, transport
kody CPV 45500000, 60181000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się