Przetarg 8142374 - Remont instalacji wodociągowej ppoż. wraz z remontem...

   
Analizuj Zamówienie 8142374 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-18
przedmiot ogłoszenia
Remont instalacji wodociągowej ppoż. wraz z remontem pomieszczenia technicznego - hydroforni i wodomiaru oraz dostosowanie ich d
o obowiązujących przepisów w bud. SP Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63.

Przedmiotem zamówienia jest: Remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z remontem pomieszczenia technicznego - hydroforni i wodomiaru oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie.1. Klasyfikacja CPV: - 45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne- 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne- 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne- 45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych 2. Opisu przedmiotu zamówienia.Zgodnie z załączonym projektem biura projektowego „SAN-PRO” ul. Dzieci Warszawy 17C/15, 02-495 Warszawa i STWiOR należy:- w branży sanitarnej i budowlanej wykonać remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wraz z remontem pomieszczenia technicznego – hydroforni i wodomiaru oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów w budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie poprzez:• wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowej, zasilanej z miejskiej sieci wodociągowej,• dostawę, montaż i uruchomienie przy pomocy autoryzowanego serwisu wskazanego przez Producenta, zestawu hydroforowego zasilającego instalację p.poż. oraz przeprowadzi szkolenie przedstawicieli użytkownika z obsługi, bieżącej konserwacji i konieczności zlecania przeglądów zestawu hydroforowego, aby spełnić warunki gwarancji,• montaż na zasileniu instalacji wodociągowej bytowo–gospodarczej zaworu priorytetu (pierwszeństwa), • adaptację istniejącego pomieszczenia wlotu wody na pomieszczenie hydroforni z zestawem hydroforowym na cele p.poż. – roboty budowlane, • wykonanie robót poinstalacyjnych takich jak malowanie, szpachlowanie, naprawa posadzek na terenie szkoły.- w branży elektrycznej: Zestaw hydroforowo – pompowy typu ZH zlokalizowany będzie w pomieszczeniu hydroforni w piwnicy budynku (poziom -1).W skład zestawu wchodzą 2 pompy z silnikami o mocy 1,5 kW, w tym jedna rezerwowa. Zestaw wyposażony jest w rozdzielnicę zasilająco – sterowniczą, z której zasilone są silniki pomp.Rozdzielnicę zasilająco – sterowniczą zestawu hydroforowego należy zasilić z rozdzielnicy głównej budynku RG, sprzed wyłącznika głównego (przeciwpożarowego wyłącznika prądu).Linię zasilającą zestaw wykonać kablem elektroenergetycznym ognioodpornym typu NHXH FE180/E90 5x4 mm2.Projektowaną linię mocować za pomocą certyfikowanych uchwytów n.t. w piwnicy i p.t. na parterze.Na rysunku nr E-02 i E-03 pokazano trasę linii zasilającej zestaw hydroforowy.Linię zasilającą zabezpieczyć w rozdzielnicy głównej RG rozłącznikiem bezpiecznikowym 3 biegunowym, z wkładkami topikowymi o charakterystyce gG i prądzie znamionowym 20A.Rozłącznik zainstalować w rezerwowym polu odpływowym rozdzielnicy RG.Z rozdzielnicy RG zasilony będzie moduł odcinający instalację bytową w czasie pożaru MOIB.Moduł ten zasilić sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu przewodem NHXH FE180/E90 3x1,5 mm2 układanym n.t. Zabezpieczenie w RG wyłącznikiem instalacyjnym o charakterystyce B i prądzie znamionowym 10A.Ponadto z rozdzielnicy RG zasilone będą: układ pomiarowy UP 40 stanowiący wyposażenie dodatkowe hydroforni i pompa zanurzeniowa z pływakiem.Odbiorniki te zasilić zza przeciwpożarowego wyłącznika prądu (wyłącznika głównego) przewodami YDY układanymi w rurce n.t. Zabezpieczenie w RG wyłącznikami instalacyjnymi wg schematu zasilania – rys. E-01.Sterowanie.Zgodnie z projektem branży sanitarnej w instalacji zastosowany będzie Moduł Odcięcia Instalacji Bytowej MOIB.Moduł odcinający instalację bytową w czasie pożaru MOIB składa się z przepustnicy, siłownika elektrycznego ze sprężyną powrotną do zainstalowania na instalacji bytowej oraz sygnalizatora przepływu montowanego na rurociągu instalacji hydrantowej.Siłownik 230 V, AC typu NC ustawia przepustnicę w pozycji roboczej, jednocześnie napina sprężynę powrotną. W przypadku braku zasilania, sprężyna powrotna ustawia przepustnicę w pozycji zamkniętej.Na przewodzie instalacji hydrantowej zamontowany będzie sygnalizator przepływu typu łopatkowego, który rozłącza obwód elektryczny w momencie pojawienia się przepływu.Siłownik należy zasilić poprzez styk sygnalizatora przepływu z rozdzielnicy głównej RG sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.W tym celu, w polu rezerwowym rozdzielnicy RG, należy zamontować wyłącznik instalacyjny S301 B10 i wyprowadzić zza niego przewód NHXH FE180/E90 3x1,5 mm2 do sygnalizatora przepływu. Połączenie między sygnalizatorem przepływu a siłownikiem zaworu pierwszeństwa wykonać przewodem NHXH FE180/E90 3x1,5 mm2 układanym n.t. trasę przewodu pokazano na rysunkach nr E-02 i E-03.Instalacja oświetleniowa.Projektowaną instalację oświetleniową wykonać przewodem YDY3x1,5mm2 n.t., z osprzętem szczelnym. Zastosowano oprawę świetlówkową, strugoodporną IP 65 ze świetlówkami 2x36W.Lokalizację oprawy oświetleniowej przedstawiono na rys. nr E-02.Ilość opraw wynika z załączonych do projektu obliczeń.Sterowanie oświetleniem wyłącznikiem jednobiegunowym zainstalowanym na wysokości 1,4m od poziomu podłogi.Instalację oświetleniową należy podłączyć do istniejącego obwodu oświetleniowego piwnicy.Należy przeprowadzić badania natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.Ochrona przeciwpożarowa.Linię zasilającą zestaw hydroforowy i moduł odcinający instalację bytową wykonać kablami elektroenergetycznymi, ognioodpornymi typu NHXH FE180/E90, które posiadają zdolność podtrzymania swoich funkcji w wypadku pożaru przez 90 minut.Instalacja kabli powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie prowadzenia kabli. Odstępy między instalowanymi uchwytami i obejmami nie mogą być większe niż 30 cm.Wszystkie przejścia instalacji przez ściany wydzieleń pożarowych należy uszczelnić masą ognioodporną do odporności ogniowej, jaką posiada przegroda.Sposób wykonania przejść – ściśle wg aktualnych Aprobat ITB. Każde zabezpieczenie przeciwpożarowe zostanie trwale oznakowane w pobliżu przejścia przez przegrodę przeciwpożarową.Zasilanie zestawu hydroforowego i modułu odcinającego instalację bytową sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP.Ochrona od porażeń.Ochroną przeciwporażeniową podstawową będzie stanowiła izolacja podstawowa i obudowy części czynnych.Jako ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu, zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN-S realizowane przez wyłącznik różnicowoprądowy, wyłączniki instalacyjne i bezpieczniki.Ponadto w pomieszczeniu hydroforni należy zastosować połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe) wykonane bednarką FeZn20x3mm.Do szyny wyrównawczej przyłączyć poprzez objemki rury instalacji wodnych oraz masy metalowe urządzeń technologicznych.Skuteczność przyjętej ochrony należy potwierdzić pomiarem.Dokumentacja powykonawcza będzie składać się z: - projektów powykonawczych na których kierownicy robót branżowych naniosą nieistotne zmiany i złożą na nich oświadczenie, że wykonali instalacje zgodnie z uzgodnionym projektem, wiedzą techniczną, polskimi normami, warunkami technicznymi i ustawą prawo budowlane,- dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie w tym między innymi atesty higieniczne, deklaracje właściwości użytkowych, Świadectw Dopuszczenia CNBOP-PIB,- ogólnych warunków gwarancji i prawidłowo wypełnionych kart gwarancyjnych dostarczanych urządzeń,- protokołów prób i badań wbudowanych urządzeń i instalacji. 3. Termin realizacji: dwa miesiące od dnia zawarcia umowy.4. Wymagania i warunki związane z realizacją zamówienia:1) Przedmiot umowy obejmuje prace na obiekcie gdzie odbywają się zajęcia szkolne,2) Harmonogram prac należy ustalić z dyrekcją szkoły,3) Wykonawca posiada wykwalifikowanych pracowników do przeszkolenia przedstawicieli Użytkownika, z obsługi, bieżącej konserwacji i konieczności zlecania przeglądów m.in. zestawu hydroforowego, aby spełnić warunki gwarancji.4) Wykonawca przedłoży listę autoryzowanych serwisów,5) Wykonawca uruchomi urządzenia przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu.6) Przed wbudowaniem materiałów i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty techniczne i ww. dokumenty w celu akceptacji.Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy własnym transportem na własny koszt i odpowiedzialność zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

UD-XI-WZP.271.10.2021.IMA
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Ochrona, Wodno - kanalizacyjna
podbranża malowanie, remont, wykończenie, sprzęt i instalacje p-poż, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45310000, 45311200, 45332000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się