Przetarg 7315052 - Przetarg nieograniczony na wycinkę i korektę drzew na...

   
Analizuj Zamówienie 7315052 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-04
przedmiot ogłoszenia
Przetarg nieograniczony na wycinkę i korektę drzew na terenie gminy Słubice.
Numer referencyjny: ZP.271.3.2020.PG

Przetarg
nieograniczony na wycinkę i korektę drzew na terenie gminy Słubice.
Zamówienie podzielone jest na 2 części. Wykonawcy mogą złożyć oferty na wszystkie części lub wybraną część.
CZĘŚĆ I - wycinka drzew na poziomie gruntu, wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew i frezowanie pni.
Zadanie I zamówienia obejmuje usługę polegającą na wycince drzew wyszczególnionych w załączniku Nr 1W, na poziomie gruntu, wykonanie cięć sanitarnych i technicznych na wyszczególnionych w załączniku Nr 2K oraz frezowanie pni, zgodnie z załącznikiem Nr 3F.
Wyrobienie drewna na 40 cm odcinki. Zabezpieczenie, wywiezienie pozyskanego drewna, złożenie i poukładanie we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich.
Zabiegi cięć pielęgnacyjno – technicznych powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków drzew, a mianowicie: sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony.
Wszystkie prace w obrębie koron powinny być przeprowadzane zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, a mianowicie nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa (niezbędna dokumentacja fotograficzna, wskazująca na konieczność wykonania takiego zabiegu).
Zakres prac przy wykonywaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew, obejmuje:
- cięcia sanitarno – pielęgnacyjne: usuwanie wszystkich chorych, obumarłych oraz połamanych pędów, gałęzi i konarów,
- cięcia prześwietlające: usunięcie drobnych i cienkich gałęzi równomiernie w całej koronie,
- cięcia korygujące i odtwarzające koronę: wady w budowie drzewa, poprawa statyki, naprawa uszkodzeń w skutek zdarzeń losowych (silny wiatr), usunięcie pędów przybyszowych.
- cięcia techniczne: usuwanie gałęzi i konarów, w skrajni drogowej, zagrażających i kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, tj.: linie energetyczne, lampy oświetlenia ulicznego,
Wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych i ich zakres, należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa oraz warunków estetycznych. Zabiegi należy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu podnośnika bądź wysięgnika, metodą alpinistyczną bez narażania drzew na ewentualne uszkodzenie. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich.
Frezowanie pni, zgodnie z załącznikiem Nr 3F na głębokość 40 cm poniżej powierzchni ziemi.
Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich.
Wykonawca w przypadku wycięcia drzew, które posiadają czynne gniazda ptasie ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i koszty jakie będzie trzeba ponieść w przypadku uszkodzenia czynnych gniazd ptasich.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem do SIWZ.
CZĘŚĆ II - wycinka drzew na terenie cmentarza komunalnego w Słubicach oraz cięcia pielęgnacyjno – techniczne w koronach drzew na cmentarzu komunalnym w miejscowościach, Golice i Rybocice

Zadanie II zamówienia obejmuje usługę polegającą na wycince 10 szt. drzew, zgodnie z załącznikiem Nr W 1, rosnących na terenie cmentarza komunalnego w Słubicach oraz cięcia pielęgnacyjno-techniczne na cmentarzu komunalnym w miejscowości Golice i miejscowości Rybocice.
Zabiegi cięć pielęgnacyjno – technicznych powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków drzew, a mianowicie: sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony.
Wszystkie prace w obrębie koron powinny być przeprowadzane zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, a mianowicie nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
4) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
5) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
6) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa (niezbędna dokumentacja fotograficzna, wskazująca na konieczność wykonania takiego zabiegu).
Zakres prac przy wykonywaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew, obejmuje:
- cięcia sanitarno – pielęgnacyjne: usuwanie wszystkich chorych, obumarłych oraz połamanych pędów, gałęzi i konarów,
- cięcia prześwietlające: usunięcie drobnych i cienkich gałęzi równomiernie w całej koronie,
- cięcia korygujące i odtwarzające koronę: wady w budowie drzewa, poprawa statyki, naprawa uszkodzeń w skutek zdarzeń losowych (silny wiatr), usunięcie pędów przybyszowych.
- cięcia techniczne: usuwanie gałęzi i konarów, w skrajni drogowej, zagrażających i kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, tj.: linie energetyczne, lampy oświetlenia ulicznego,
Wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych i ich zakres, należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa oraz warunków estetycznych. Zabiegi należy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu podnośnika bądź wysięgnika, metodą alpinistyczną bez narażania drzew na ewentualne uszkodzenie.
Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich.
Wykonawca w przypadku wycięcia drzew, które posiadają czynne gniazda ptasie ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i koszty jakie będzie trzeba ponieść w przypadku uszkodzenia czynnych gniazd ptasich.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem do SIWZ.

Dotyczy części nr I i II.

Usługi będą prowadzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i sztuki w zakresie usuwania i pielęgnacji drzew, zasadami i wymogami BHP oraz p-poż. a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji przedmiotu umowy norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca.
Wykonawca zapewnia, że realizacja zamówienia będzie przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także posiadających wymagane prawem uprawnienia.
Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac przy drogach stanowiących przedmiot umowy do wykonania i uzgodnienia projektu zastępczej organizacji ruchu (schemat) zatwierdzonym przez Zarządcę dróg na czas wykonywania prac.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w taki sposób aby nie stwarzać zagrożenia na drodze.
Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich.
Wykonawca w przypadku wycięcia drzew, które posiadają czynne gniazda ptasie ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i koszty jakie będzie trzeba ponieść w przypadku uszkodzenia czynnych gniazd ptasich.
Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), ma obowiązek gospodarowania powstałymi podczas realizacji zadania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach.
Roślinność istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie prac, nie przeznaczona do usunięcia/przycięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem (np. deskami amortyzującymi ewentualne uderzenia, wiązanymi do drzewa). Nie dopuszcza się: - składowania materiałów w obrębie systemu korzeniowego, - wbijania jakichkolwiek elementów (drutów, żerdzi, haków itp.) w pnie. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie organy.
Wytyczne dotyczące wykonywania cięć drzew:
1) Należy unikać cięcia grubych gałęzi i konarów. Drzewo nie jest w stanie skutecznie zagoić ran o średnicy powyżej 10cm. Ze względu na słaby przyrost tkanki gojącej należy zaniechać cięcia grubych gałęzi.
2) Cięcia wszystkich gałęzi dokonuje się na tzw. obrączkę, tzn. pozostawia nasadę gałęzi nienaruszoną. Podobnie przy gałęziach suchych lub starych tylcach staramy się nie naruszać nabiegów kalusowych istniejących z reguły u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem się warstwy drewna ochronnego. Konsekwencją prawidłowego cięcia jest zamknięty pierścień tkanki przyrannej (kalusa).
3) Cięcia dokonuje się nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduję się żywa gałąź przewidziana do pozostawienia, by produkowała asymilaty potrzebne do zabliźnienia rany, tzw. gałąź zabliźniająca.
4) Należy unikać wszelkich niepotrzebnych zranień drzewa. Zabliźnianie rany jest dużym wysiłkiem energetycznym drzewa. Każda rana jest potencjalną bramą infekcji.
5) Większe gałęzie należy usuwać odcinkami. Ciężkie części usuwanych gałęzi należy spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew obłamywania gałęzi.
6) Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie. Należy w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin.
7) Niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której przycinana jest jej część. Niedopuszczalne są cięcia wykonywana przy pomocy siekier, tasaków, maczet i tym podobnych narzędzi

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: wycinka drzew na poziomie gruntu, wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew i frezowanie pni.
Zadanie I zamówienia obejmuje usługę polegającą na wycince drzew wyszczególnionych w załączniku Nr 1W, na poziomie gruntu, wykonanie cięć sanitarnych i technicznych na wyszczególnionych w załączniku Nr 2K oraz frezowanie pni, zgodnie z załącznikiem Nr 3F. Wyrobienie drewna na 40 cm odcinki. Zabezpieczenie, wywiezienie pozyskanego drewna, złożenie i poukładanie we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich. Zabiegi cięć pielęgnacyjno – technicznych powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków drzew, a mianowicie: sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony. Wszystkie prace w obrębie koron powinny być przeprowadzane zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, a mianowicie nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: 1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; 3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa (niezbędna dokumentacja fotograficzna, wskazująca na konieczność wykonania takiego zabiegu). Zakres prac przy wykonywaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew, obejmuje: - cięcia sanitarno – pielęgnacyjne: usuwanie wszystkich chorych, obumarłych oraz połamanych pędów, gałęzi i konarów, - cięcia prześwietlające: usunięcie drobnych i cienkich gałęzi równomiernie w całej koronie, - cięcia korygujące i odtwarzające koronę: wady w budowie drzewa, poprawa statyki, naprawa uszkodzeń w skutek zdarzeń losowych (silny wiatr), usunięcie pędów przybyszowych. - cięcia techniczne: usuwanie gałęzi i konarów, w skrajni drogowej, zagrażających i kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, tj.: linie energetyczne, lampy oświetlenia ulicznego, Wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych i ich zakres, należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa oraz warunków estetycznych. Zabiegi należy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu podnośnika bądź wysięgnika, metodą alpinistyczną bez narażania drzew na ewentualne uszkodzenie. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich. Frezowanie pni, zgodnie z załącznikiem Nr 3F na głębokość 40 cm poniżej powierzchni ziemi. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich. Wykonawca w przypadku wycięcia drzew, które posiadają czynne gniazda ptasie ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i koszty jakie będzie trzeba ponieść w przypadku uszkodzenia czynnych gniazd ptasich.

Część nr: 2 Nazwa: wycinka drzew na terenie cmentarza komunalnego w Słubicach oraz cięcia pielęgnacyjno – techniczne w koronach drzew na cmentarzu komunalnym w miejscowościach, Golice i Rybocice
Zadanie II zamówienia obejmuje usługę polegającą na wycince 10 szt. drzew, zgodnie z załącznikiem Nr W 1, rosnących na terenie cmentarza komunalnego w Słubicach oraz cięcia pielęgnacyjno-techniczne na cmentarzu komunalnym w miejscowości Golice i miejscowości Rybocice. Zabiegi cięć pielęgnacyjno – technicznych powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków drzew, a mianowicie: sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony. Wszystkie prace w obrębie koron powinny być przeprowadzane zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, a mianowicie nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: 4) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 5) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; 6) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa (niezbędna dokumentacja fotograficzna, wskazująca na konieczność wykonania takiego zabiegu). Zakres prac przy wykonywaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew, obejmuje: - cięcia sanitarno – pielęgnacyjne: usuwanie wszystkich chorych, obumarłych oraz połamanych pędów, gałęzi i konarów, - cięcia prześwietlające: usunięcie drobnych i cienkich gałęzi równomiernie w całej koronie, - cięcia korygujące i odtwarzające koronę: wady w budowie drzewa, poprawa statyki, naprawa uszkodzeń w skutek zdarzeń losowych (silny wiatr), usunięcie pędów przybyszowych. - cięcia techniczne: usuwanie gałęzi i konarów, w skrajni drogowej, zagrażających i kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, tj.: linie energetyczne, lampy oświetlenia ulicznego, Wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych i ich zakres, należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa oraz warunków estetycznych. Zabiegi należy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu podnośnika bądź wysięgnika, metodą alpinistyczną bez narażania drzew na ewentualne uszkodzenie. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich. Wykonawca w przypadku wycięcia drzew, które posiadają czynne gniazda ptasie ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i koszty jakie będzie trzeba ponieść w przypadku uszkodzenia czynnych gniazd ptasich.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540024305-N-2020 z dnia: 2020-02-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-12, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-14, godzina: 11:00,
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 77211400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się