Przetarg 7899194 - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chartowie g. Słońsk...

   
Analizuj Zamówienie 7899194 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-28
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chartowie g. Słońsk
Numer referencyjny: ZP.271.14.2020.TT

Roboty rozbiórkowe, roboty wyko
ńczeniowe, roboty elektryczne, roboty sanitarne, wykonanie zbiornika na nieczystości płynne, montaż ogniw fotowoltaicznych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie przyłącza wodociągowego


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540397760-N-2021 z dnia: 2021-01-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: a) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną
robotę budowlaną o podobnym charakterze tj. budowa, rozbudowa, przebudowa obiektu
budowlanego wraz z instalacja fotowoltaiczną o wartości minimum 300 000,00 zł brutto. b)
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym Kierownik Budowy •
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w tym minimum jedna osobą pełniącą funkcję kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólno
budowlanej lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz nie mniej niż 2-letnie doświadczenie zawodowe przy
pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownika budowy w
specjalności ogólnobudowlanej w tym pełnienie funkcji kierownika budowy na jednym
zadaniu, inwestycja – budowa, rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego wraz Z
instalacja fotowoltaiczną o wartości min. 300 000,00 zł brutto.
W ogłoszeniu powinno być:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze tj. budowa, rozbudowa, przebudowa remont obiektu budowlanego o wartości minimum 150 000,00 zł brutto.
d) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym
Kierownik Budowy
• Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym minimum jedna osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólno budowlanej lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz nie mniej niż 2-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownika budowy w specjalności ogólnobudowlanej w tym pełnienie funkcji kierownika budowy na jednym zadaniu, inwestycja – budowa, rozbudowa, przebudowa, remont obiektu budowlanego.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12.01.2021, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.01.2021, godzina: 10:00,
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się