Przetarg 7582680 - Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a...

   
Analizuj Zamówienie 7582680 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-10
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a w Lubsku na Środowiskowy Dom Samopomocy
Numer referencyjny: OR.2710
.7.2020

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku na parterze pomieszczeń przy ul. Wojska Polskiego 2a w Lubsku na zlokalizowanie tam Środowiskowego Domu Samopomocy o następujących parametrach użytkowych:
- komunikacja – 27,61 m2
- Hall korytarz – 36,07 m2
- pokój biurowy – 13,70 m2
- pokój poradni specj. – 15,49 m2
- kuchnia – 15,58 m2
- sala ćwiczeń kulinarnych – 25,64 m2
- pracownia terapii zajęciowej – 33,41 m2
- przedsionek – 2,04 m2
- WC Damskie – 1,74 m2
- WC Niepełnosprawni – 4,88 m2
- przedsionek – 3,09 m2
- WC Męskie – 5,66 m2
- łazienka – 5,80 m2
- przedsionek – 2,14m2
- WC Personel – 1,65 m2
- pokój wyciszenia – 12,35 m2
- świetlica wielofunkcyjna 1 – 19,21 m2
- świetlica wielofunkcyjna 2 – 17,43 m2
- świetlica wielofunkcyjna 3 – 32,94 m2
- kotłownia – 9,43 m2

Ogólna powierzchnia przebudowy – 285,86 m2
Do wykonania będzie też wykonanie ogrodzenia wewnętrznego wraz z tarasem ziemnym przy budynku, zgodnie z pkt 6.6) projektu wykonawczego zamiennego projektu zagospodarowania terenu.
Do wykonania będzie również uzupełnienie ocieplenia i elewacji po montażu nowych okien i drzwi, jak również brakujących rynien i rur spustowych.
W ramach przebudowy zostaną wykonane prace rozbiórkowe, prace ogólnobudowlane, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne.
Zalecana jest wizja lokalna w pomieszczeniach do przebudowy, po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w II i III części SIWZ. Na opis przedmiotu zamówienia składa się również dokumentacja projektowa (w tym opis techniczny, rysunki, szkice, mapa poglądowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, poglądowy przedmiar robót).

Jeśli dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe, bądź nazwę producenta lub niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary (parametry), dopuszcza się - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku - dostarczenie w ramach zamówienia materiałów, rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym: w dokumentacji projektowej przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opisie technicznym, rysunkach).

Pomimo dołożenia wszelkich starań, w OPZ mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary (parametry). Gdziekolwiek takie zapisy występują, niezależnie od kontekstu w jakim zostały użyte, nie stanowią one elementu opisu przedmiotu zamówienia i tym samym, nie są one wiążące dla Wykonawcy. W szczególności ewentualne nazwy własne lub znaki towarowe nie mogą być odczytywane jako wskazanie preferencji Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały/urządzenia/sprzęt, spełniające wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe wyspecyfikowane w OPZ.

Ponadto wszędzie tam, gdzie podano parametry techniczne materiału/urządzenia/sprzętu, należy dobierać takie, których parametry w typoszeregach producentów, są najbliższe tym wyspecyfikowanym, chyba, że w OPZ jednoznacznie wskazano szczególne zasady doboru materiału/urządzeń/sprzętu w oparciu o wyspecyfikowane parametry.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na cele użyteczności publicznej – parter budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy” realizowanej przy udziale środków z budżetu państwa na ROZWÓJ SIECI OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Edycja 2020.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45232460, 45262700, 45300000, 45315300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się