Przetarg 8866186 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk 1.1....

   
Analizuj Zamówienie 8866186 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-26
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalsk

1.1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudo
wie i rozbudowie drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Kalsk, gmina Sulechów.1.2. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, opracowane przez Biuro Obsługi Inwestycji BGWprojekt z siedzibą w Sulechowie przy ul. Handlowej 26, które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia. Roboty będą realizowane na podstawie wydanych przez Starostę Zielonogórskiego: decyzji nr 3/2018 w dniu 12.10.2018 r. zmienionej decyzją AB.6740.6.3.2018 z 25.07.2019 r. oraz decyzji nr 657/2018 z 24.09.2018 r.1.3. Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegać będzie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.4. Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia uwzględniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. Stosowane podczas realizacji robót materiały muszą posiadać, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego.1.5. W robotach drogowych nie dopuszcza się stosowania tłucznia pomiedziowego.1.6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia roboty muszą być realizowane z uwzględnieniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), w szczególności w zakresie likwidacji barier architektonicznych.1.7. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia do zatrudniania osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 1.1 powyżej, wyłącznie na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadku gdy w przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym oraz dokumentacji projektowej użyte są nazwy własne materiałów i urządzeń Wykonawca może przewidzieć realizację zadania przy pomocy równoważnych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.4. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia dokonanie podziału zamówienia na części byłoby nieracjonalne. Mogłoby wywołać nadmierne trudności techniczne oraz potrzebę skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia w obrębie drogi, co w konsekwencji mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Brak podziału przedmiotowego zamówienia na części nie ogranicza konkurencyjności.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy. 6. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, ani nie będzie prowadził negocjacji.7. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania katalogów elektronicznych.

ZPB.271.14.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00150078/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-12 09:00
Po zmianie:
2022-05-13 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-12 10:00
Po zmianie:
2022-05-13 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-10
Po zmianie:
2022-06-11UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00156771/01 z dnia: 2022-05-12
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00025150/03/P
Po zmianie:
2022/BZP 00025150/04/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 09:00
Po zmianie:
2022-05-19 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 09:30
Po zmianie:
2022-05-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-17
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45231100, 45233120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8918405 2022-06-03
godz. 15:00
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOBRZAN ZŁOTY SZPON Budowa wiaty i ułożenie kostki brukowej w ramach projektu Na dworze, ale pod dachem. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa jednej wiaty konstrukcji drewnianej, pokryt...
8920079 2022-06-06
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO GROMNIK 1) Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg leśnych oraz szlaków zrywkowych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik z podziałem na zadania. Zadanie nr I Dostarczenie wraz z wbudowaniem mieszan...
8919244 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY DZIERZGOŃ 1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców gminy Dzierzgoń celem przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób, poprz...
8913064 2022-06-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZALEWO Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej o łącznej długości 0,495 km. Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z betonu...
8921550 2022-06-06
godz. 11:00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SŁOMNIKACH Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Słomniki Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w miejscowości ...
8915881 2022-06-06
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY OSTRORÓG PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH – DROGA GMINNA W M. PIASKOWO DZ.NR EWID. 30 Zakres inwestycji obejmuje( branża drogowa): korytowanie istniejącej drogi gruntowej utwardzonej...
8915478 2022-06-06
godz. 15:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNY DOM W SZCZECINIE Wykonanie prac brukarskich i remontowych na terenie Osiedla Bpa Bandurskiego i Poosiedla Kormoranów.
8923903 2022-06-08
godz. 10:00
URZĄD GMINY WIERZBINEK 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej relacji Kryszkowice-Krzymowo”. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na odcinku 0,177 km.2. Szczegóły dotyczące zakresów robót...
8922828 2022-06-08
godz. 11:00
WIGIERSKI PARK NARODOWY Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce geod. nr 649 w obrębie Leszczewek gm. Suwałki 2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów osobowych w t...
8890666 2022-06-08
godz. 13:00
EKO DOLINA SP. Z O.O. (11) Przebudowa i rozbudowa zewnętrznej kanalizacji wraz z remontem i odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na terenie Eko Doliny Sp. z o.o. w Łężycach Przedmiotowe przedsięw...