Przetarg 10021832 - Przebudowa drogi gminnej ul. Błękitna w Kozach wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 10021832 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-10-19
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej ul. Błękitna w Kozach wraz z budową kanalizacji sanitarnej

Część 1: Część 1 pn.: „Przebudowa drogi gmi
nnej ul. Błękitna w Kozach”Zakres prac do wykonania obejmuje min:przebudowę drogi gminnej ul. Błękitnej w Kozach w zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie umożliwiającymuzyskanie na podstawie przepisów prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanieo następujących parametrach:-klasa drogi – gminna wewnętrzna, ogólnodostępna D-kategoria ruchu – KR 2-długość drogi – 244,31 mb-szerokość jezdni zmienna - 3,50-4,0 m-szerokość poboczy - 0,75 mPonadto projektowana przebudowa drogi obejmuje wykonanie podbudowy oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej.Przekrój drogi jednospadowy. Odwodnienie drogi grawitacyjne poprzez odwodnienie liniowe do istniejącej kanalizacjideszczowej. Na drodze zamontowane zostaną stalowe bariery ochronne. Wybudowane zostaną zjazdy z działek na drogę.

Część 2: Część 2 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy- ul. Błękitna”Zakres prac do wykonania obejmuje min:budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym w Gminie Kozy wraz z odtworzeniem nawierzchni po kanalizacji w ciągu ulicy Podgórskiej (fragment) oraz ulicy Błękitnej (wraz z jej boczną odnogą) – zakres robót objęty jest decyzjąpozwolenia na budowę nr 1389/20 z dnia 12.08.2020 r. znak WAB.6740.1.961.2020.PR. Włączenie kanału głównegonastąpi do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórskiej. Zaprojektowana kanalizacja sanitarna uporządkuje gospodarkę wodno-ściekowąna tym terenie, ścieki sanitarne będą prowadzone wybudowanymi odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej i docelowo trafiać będą do oczyszczalni w Pisarzowicach.Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB), w opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączonymprzedmiarze robót. Dokumenty te stanowią załączniki nr 3, 3a, 3b, 3c,3d,3e,3f i 3g do SWZ. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z zakresem i charakterem prowadzonych robót określonych w dokumentacji projektowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się z:Część 2:- przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 3c do SWZ;- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załączniknr 3e do SWZ,- dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3g do SWZ

ZP.271.1.19.2023.
branża Drogownictwo, Wodno - kanalizacyjna
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, sieci zewnętrzne
kody CPV 45000000, 45100000, 45111200, 45232410, 45232440, 45232451, 45233140, 45233222, 45332300
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10275638 2024-03-08
godz. 09:00
Dolnośląskie Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Część 1: • część 1 – teren miasta i gminy Chojnów, gminy Krotoszyce i gminy Miłkowice:1) remont cząstkowy nawierzc...
10279456 2024-03-08
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa sieci wodociągowej w ul. Kapitańskiej w m. Kady, gmina Grodzisk Mazowiecki znak sprawy: 09/DO/2024 Budowa sieci wodociągowej w ul. Kapitańskiej w m. Kady, gmina Grodzisk Mazowieck...
10271756 2024-03-08
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samin położonej na działce nr 189/1 obręb 0018 Samin, gmina Dąbrówno.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ...
10265967 2024-03-11
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa ul. Portowej w Tolkmicku Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2206N – ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego, przebudowa sieci wodociągowej...
10279079 2024-03-11
godz. 09:00
Śląskie „Remonty bieżące kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice” 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych w zakresie remontów oraz usuwania awarii na terenie ...
10274575 2024-03-11
godz. 09:45
Małopolskie Wykonanie robót budowlanych: Budowa i remont infrastruktury wodociągowej i zaopatrzenia w wodę Gminy Gromnik - zbiornik wyrównawczo-zapasowy wody czystej Góry wraz z instalacjami: wodoc...
10276034 2024-03-11
godz. 10:00
Opolskie Rewitalizacja miejskich podwórek w Brzegu Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie Rewitalizacji miejskich podwórek w Brzegu, w tym: Zadanie 1 Pr...
10278813 2024-03-11
godz. 10:00
Podlaskie Usługi bieżącego utrzymania dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego na terenie Gminy Łomża w 2024 roku Część 1: Rejon IUsługi równiarką polegając...
10265747 2024-03-12
godz. 08:00
Mazowieckie Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku: od km 72+781 (78+449) do km 75+020 (80+688) – nr postępowania 028/24 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi wojewódzkiej nr 541 na o...
10258399 2024-03-15
godz. 10:00
Dolnośląskie Wyrównanie terenu wraz z pracami towarzyszącymi obszaru o pow. ok. 50 ha zlokalizowanego w granicach LSSE podstrefa Środa Śląska i Miękinia. W ramach zadania inwestycyjnego planowane j...