Przetarg 8162135 - Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego w...

   
Analizuj Zamówienie 8162135 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-26
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie wraz z budową nowych miejsc postojowych

Przedmiotem zamówi
enia jest wykonanie robót wskazanych w załączniku nr 9 do Specyfikacji
Warunków Zamówienia, m.in.:
a) budowa dwukierunkowej drogi o szerokości 5,0 m i długości 118,97 m z kostki brukowej,
b) budowa miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych oraz z kostki brukowej betonowej,
c) wykonanie chodników i dojść do klatek schodowych,
d) przestawienie słupa oświetleniowego.
Uwaga! Dokumentacja projektowa obejmuje całe zadanie, natomiast przedmiotem zamówienia
jest wykonanie tylko robót budowlanych, wskazanych w załączniku nr 9 do SWZ.
Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w
skład której wchodzi projekt budowlano – wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB) oraz przedmiar robót, które są załącznikami nr 4
- 6 do niniejszej SWZ.

KI.271.5.2021
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45223300, 45233120, 45233140, 45316110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się