Przetarg 7590506 - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych...

   
Analizuj Zamówienie 7590506 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-15
przedmiot ogłoszenia
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg powiatowych powiatu żarskiego w 2020 roku
Numer referencyjny: WIGN.272.7.2020

Pr
zedmiotem zamówienia jest powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego w 2020 z podziałem na części:
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego oznaczonych nr:
- zadanie nr 1, 3203F w m. Lubsko, ul. Głowackiego km 0000-0683,
- zadanie nr 2, 3210F w m. Lubsko, ul. Kilińskiego km 0000-0424,
- zadanie nr 3, 1084F na odcinku Straszów-Dobrochów km 17114-20349,
- zadanie nr 4, 1093F na odcinku Żary-Łaz km 2260-3482,
- zadanie nr 5, 1122F na odcinku Jasień-Bieszków km 2001-5353,
- zadanie nr 6, 1099F na odcinku Gręzawa-Nowa Rola km 0000-3790,
- zadanie nr 7, 1098F w m. Tuplice km 22408-23883,
- zadanie nr 8, 1101F na odcinku Dobrzyń-Sanice km 0000-0425,

Zakres robót obejmuje:
a/ mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej na pow.73 448,00 m2,

b/ powierzchniowe podwójne utrwalenie nawierzchni drogowych na pow. 71 353,00 m2,
powierzchniowe pojedyncze utrwalenie nawierzchni drogowych na pow. 2 095,00 m2,

c/ skropienie warstw:
- pierwsza warstwa przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości nie mniejszej niż 1,4 kg/m2 i grysów kamiennych w ilości 20 kg/m2,
- druga warstwa przy użyciu emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości nie mniejszej niż 1,9 kg/ m2 i grysów kamiennych w ilości 14,0 kg/m2

d/ręczne wyrównanie istniejącej podbudowy (zniszczonej nawierzchni) mieszanką mineralno- asfaltową w ilości 33,50 t.

e/ ręczne rozebranie i ponowne ułożenie warstwy nawierzchni z trelinki na podsypce cementowo-piaskowej w ilości 16,0 m2

f/ mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 7cm – [ garby na nawierzchni ] w ilości 105,0 m2

g/ remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, w miejscach usuwania garbów w ilości 11,6 t

h/ remont cząstkowy podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm zagęszczanej mechanicznie wraz z usunięciem korzeni drzew w ilości 105,0 m2

i/ Regulacja pionowych urządzeń obcych - wpusty uliczne, studnie itp. w ilości 40,0 szt.


Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić Zamawiającego i uzyskać odbiór każdej warstwy za pomocą protokołu robót ulegających zakryciu. Do podwójnego powierzchniowego utrwalenia należy stosować kruszywo łamane o frakcjach: - od 5 mm do 8 mm; od 8 mm do 11 mm 3. Wykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Technologia wykonania oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodny ze specyfikacją techniczną wykonania i odbiór robót. Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i po niezbędnych uzgodnieniach przedłoży do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Żarach. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami zawartymi w SIWZ.
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić i uzyskać zgodę
Konserwatora Zabytków na odcinku drogi 1122F Jasień –Bieszków oraz należy powiadomić i uzyskać zgodę PKP S.A. Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Zbąszynku na odcinku drogi 1101F na odcinku Dobrzyń-Sanice, 1122F Jasień –Bieszków, 1098F w m. Tuplice

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1, 3203F w m. Lubsko, ul. Głowackiego km 0000-0683,
Zgodnie z ogólnym przedmiotem zamówienia w ogłoszeniu wraz z opisem technicznym stanowiącym załącznik do postępowania

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2, 3210F w m. Lubsko, ul. Kilińskiego km 0000-0424
Zgodnie z ogólnym przedmiotem zamówienia w ogłoszeniu wraz z opisem technicznym stanowiącym załącznik do postępowania

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3, 1084F na odcinku Straszów-Dobrochów km 17114-20349
Zgodnie z ogólnym przedmiotem zamówienia w ogłoszeniu wraz z opisem technicznym stanowiącym załącznik do SIWZ

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr 4, 1093F na odcinku Żary-Łaz km 2260-3482
Zgodnie z ogólnym przedmiotem zamówienia w ogłoszeniu wraz z opisem technicznym stanowiącym załącznik do SIWZ

Część nr: 5 Nazwa: Zadanie nr 5, 1122F na odcinku Jasień-Bieszków km 2001-5353
Zgodnie z ogólnym przedmiotem zamówienia w ogłoszeniu wraz z opisem technicznym stanowiącym załącznik do SIWZ

Część nr: 6 Nazwa: Zadanie nr 6, 1099F na odcinku Gręzawa-Nowa Rola km 0000-3790
Zgodnie z ogólnym przedmiotem zamówienia w ogłoszeniu wraz z opisem technicznym stanowiącym załącznik do SIWZ

Część nr: 7 Nazwa: Zadanie nr 7, 1098F w m. Tuplice km 22408-23883
Zgodnie z ogólnym przedmiotem zamówienia w ogłoszeniu wraz z opisem technicznym stanowiącym załącznik do SIWZ

Część nr: 8 Nazwa: Zadanie nr 8, 1101F na odcinku Dobrzyń-Sanice km 0000-0425
Zgodnie z ogólnym przedmiotem zamówienia w ogłoszeniu wraz z opisem technicznym stanowiącym załącznik do SIWZ
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się