Przetarg 8108534 - Płukanie sieci wodociągowej w miejscowościach...

   
Analizuj Zamówienie 8108534 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-04-29
przedmiot ogłoszenia
Płukanie sieci wodociągowej w miejscowościach Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Kliny, Majdan Mętowski, Kazimierzówka w ramac
h projektu „Modernizacja ujęć i sieci wodociągowych w Gminie Głusk” (2)

1. Przedmiotem zadania jest płukanie i czyszczenie gminnej sieci wodociągowej wmiejscowościach Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Kliny, Majdan Mętowski, Kazimierzówka wcelu usunięcia z rurociągu osadu żelaza.Planowany zakres zadania obejmuje następująceszacowane długości sieci wodociągowej:- w miejscowościach Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia –ok. 16390 mb, w tym:Rura PVC DN160 – ok. 4209 mbRura PVC DN110 – ok. 10796 mbRuraPVC DN90 – ok. 1385 mb- w miejscowościach Kliny, Majdan Mętowski, Kazimierzówka – ok.23700 mb, w tym:Rura PVC DN160 – ok. 13718 mbRura PVC DN110 – ok. 8250 mbRura PVCDN90 – ok. 1732 mbSzczegółowy zakres zadania ze wskazaniem odcinków sieci wodociągowejprzeznaczonych do płukania, ich długości i średnic jest przedstawiony na mapach stanowiącychzałącznik nr 8 do SWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany odcinkówprzewidzianych do czyszczenia w zakresie długości i średnic. Różnice w długościachwskazanych odcinków sieci do /- 2% nie będą miały wpływu na wynagrodzenieWykonawcy.Zadanie będzie polegało na intensywnym płukaniu poprzez przepuszczenie przezrurociąg medium czyszczącego (woda chlorowana – powietrze – czyściwo sól kamienna), któremusi posiadać niezbędne atesty PZH i pozytywne opinie Państwowych PowiatowychInspektorów Sanitarnych potwierdzające spełnienie wymogów zawartych w rozporządzeniuMinistra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Mieszankaczyszcząca tłoczona będzie za pośrednictwem nadziemnego uzbrojenia czyszczonej rury podciśnieniem nie wyższym niż 50% ciśnienia jakie panuje podczas jego normalnej eksploatacji anastępnie wyrzucana łącznie z osadami i wodą popłuczną na końcu czyszczonego odcinka.Woda popłuczna będzie zbierana w zbiorniku bezodpływowym i następnie wywożona wozemasenizacyjnym do punktu zlewnego kanalizacji sanitarnej.

ZP.271.6.2021
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 90600000, 90920000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się