Przetarg 7548088 - Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7548088 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-22
przedmiot ogłoszenia
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszyce z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszka
łych będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych
Numer referencyjny: GO.271.2.2020

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości będących w posiadaniu gminy i jej jednostek organizacyjnych: szkoły, przedszkola, urząd gminy, biblioteki gminne, świetlice wiejskie, Gminnego Ośrodka Kultury, Zakład Usług Komunalnych, remizy strażackie, cmentarze komunalne określonych w Uchwale Rady Gminy Krzeszyce nr XVIII/85/2020 z dnia 3 czerwca 2020w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu. Jako instalację regionalną wskazuje się RIPOK z siedzibą Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu – przy miesięcznych protokołach odbioru usług –miesięcznych raportów wagowych, - miesięcznych zestawień odebranych odpadów komunalnych sporządzonych na podstawie kart przekazania odpadów komunalnych znajdujących się w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do umowy, - miesięcznych raportów zawierających informację o ilości i rodzaju wydanych pojemników 2. Wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe i biodegradowalne. 3. Dostarczenie i utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 4. W ofercie należy również przewidzieć dostarczanie pojemników i worków do nowo powstałych nieruchomości. Wykonawca dostarczy pojemniki oraz worki właścicielom nieruchomości, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia w pojemniki do zbierania odpadów z Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ponadto wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym urządzeń do zbierania odpadów oraz ich opróżnianie. Obsługa PSZOK w zakresie przyjmowania odpadów należeć będzie do Zamawiającego. Odbiór odpadów w ramach potrzeb, po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zamawiającego nie później niż 4 dni od dnia zgłoszenia Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych każdą zebraną ilość odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce. Wykonawca otrzyma w terminie określonym w SIWZ wykaz nieruchomości przewidzianych do obsługi wraz z zadeklarowaną liczbą osób zamieszkałych w danej nieruchomości oraz deklarowaną ilością pojemników do odbioru z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy. 5 Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym w ramach mobilnej zbiórki nie rzadziej niż 4 razy do roku (raz na 3 m-ce): mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, ) nie rzadziej niż 6 razy do roku (raz na 2 m-ce):odpadów zielonych. Wykonawca odbiera również odpady komunalne po zakończeniu imprez masowych na terenie Gminy Krzeszyce. Wykonawca odbiera także dodatkowo jeśli zaistnieje taka potrzeba odpady z cmentarzy komunalnych w okresie od 15 października do 15 listopada. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy, w formie pisemnej (faksem lub mailem), informacje o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów. Szczegółowy opis zamówienia zawarto w SIWZ
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 34928480, 90500000, 90510000, 90512000, 90513100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się