Przetarg 6596166 - Obsługa kotłowni na paliwo stałe administrowanych przez...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6596166 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-02-19
przedmiot ogłoszenia
Obsługa kotłowni na paliwo stałe administrowanych przez 45 WOG Wędrzyn
Numer referencyjny: 8/2019/INFRA

1. Obsługa obejmu
je:
- utrzymanie w ruchu ciągłym obsługiwanej kotłowni,
- prowadzenie wymaganej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji pracy kotłowni w tym: - książki obsługi kotłowni, ewidencji i rozliczeń przyjętego i zużytego opału
-racjonalna gospodarka powierzonym opałem, w tym rozliczenie jego zużycia w cyklach miesięcznych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony opał będący własnością Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu przedstawiony został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.
3. Wzór umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego rozdziału.
4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej:
w okresie letnim – zatrudnienie 10 palaczy w tym:
5 osób w m. Wędrzyn;
5 osób w m. Skwierzyna;
w okresie zimowym – zatrudnienie dodatkowo 6 palaczy w tym:
2 osoby w m. Wędrzyn;
4 osoby w m. Skwierzyna;
Minimalna ilość personelu zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosi
16 osób (16 palaczy zatrudnionych na umowę o pracę) oraz 1 osoba pełniąca nadzór nad palaczami; razem 17 osób.

Należy złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik do SIWZ nr 5, że Wykonawca
lub Podwykonawca przez cały okres trwania umowy utrzyma zatrudnienie na umowę o pracę
w ilości osób wskazanych jw.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów
o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi przedmiot umowy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi przedmiot umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników realizujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę.
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża kotłownie
kody CPV 71314200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się