Przetarg 6596220 - Naprawa pokrycia dachowego budynku nr 13/k.8644 m. Wędrzyn...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6596220 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-02-19
przedmiot ogłoszenia
Naprawa pokrycia dachowego budynku nr 13/k.8644 m. Wędrzyn
Numer referencyjny: 5/2019/INFRA

1. Przedmiotem zamówienia jest w
ykonanie robót budowlanych polegających na naprawie pokrycia dachowego budynku nr 13/k.8644 m. Wędrzyn.
Zakres przedmiotu zamówienia:
roboty rozbiórkowe i demontażowe
roboty ciesielskie
roboty dekarskie i blacharskie
roboty drogowe
roboty instalacyjne elektryczne (instalacja odgromowa)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 10) oraz Przedmiarach Robót (Załącznik nr 9).
2. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, która odbędzie się dnia 27.02.2019r.
o godz. 10.00.
3. Wzór umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego rozdziału.
4. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne.
5. Zamiast materiałów i urządzeń wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz załącznikach do niej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry tam określone
i nie powinny być gorsze od przyjętych założeń.
6. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać,
iż spełniają one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń
i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie.
7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 4 pracowników wykonujących prace polegające na robotach budowlanych zgodnych z zakresem przedmiotu zamówienia.
Należy złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik do SIWZ nr 5, że Wykonawca
lub Podwykonawca przez cały okres trwania umowy utrzyma zatrudnienie na umowę o pracę
w ilości osób wskazanych jw.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów
o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi przedmiot umowy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi przedmiot umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników realizujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę.
branża Dekarstwo
podbranża pokrycia dachowe
kody CPV 45000000, 45261910, 45312311
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się