Przetarg 7912853 - „Modernizacja zabezoieczeń przeciwpożarowych budynków...

   
Analizuj Zamówienie 7912853 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-31
przedmiot ogłoszenia
„Modernizacja zabezoieczeń przeciwpożarowych budynków należących do MZŁ w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Wykonn
aie dokumentacji projektowej i przebudowa istniejącej zewnętrznej sieci hydrantowej dla obiektów MZŁ.”
Numer referencyjny: S.271.11.2020

Zleceniobiorca wykona: (1) przebudowę istniejącego przyłącza wody z rozdziałem na cele socjalno - bytowe i cele przeciwpożarowe, (2) zaprojektowanie zestawu do podnoszenia ciśnienia dla zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, (3) przebudowę istniejącego zbiornika wody w celu montażu w nim projektowanego zestawu do podnoszenia ciśnienia, (4)przebudowę istniejących zbiorników wody w celu wykorzystania ich jako zbiornika magazynujące dla zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, (5) przebudowę istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej – rozdział instalacji na cele socjalno – bytowej i cele przeciwpożarowe, (6) sprawdzenie stanu technicznego istniejących hydrantów zewnętrznych (sprawdzenie wydajności i ciśnienia) i ewentualną przebudowę hydratów niespełniających założonych parametrów technicznych, (7) dostosować projektowana przepompownie do pracy w warunkach zaniku prądu. (8) przeprowadzi ekspertyzę stanu technicznego istniejących zbiorników wody celem zweryfikowania ich stanu technicznego i możliwości zastosowania jako zbiorników do magazynowania wody do celów p.poż., (9) przeprowadzić ekspertyzę stanu technicznego istniejącego zbiornika wody celem zweryfikowania możliwości technicznych wykorzystania do zamontowania w nim projektowanego zestawu do podnoszenia ciśnienia dla potrzeb zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, (10) przeprowadzić inwentaryzację istniejącej zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej pod względem rozdziału z instalacją socjalno – bytową, (11) sprawdzić stan techniczny istniejących hydrantów zewnętrznych, (12) uwzględnić wszystkie czynności niezbędne do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540405360-N-2021 z dnia: 2021-01-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25.01.2021, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02.02.2021, godzina: 09:00,

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540410618-N-2021 z dnia: 2021-01-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 25.01.2021, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 09.02.2021, godzina: 09:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest:
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja zabezoieczeń przeciwpożarowych budynków należących do MZŁ w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Wykonnaie dokumentacji projektowej i przebudowa istniejącej zewnętrznej sieci hydrantowej dla obiektów MZŁ.”
W ogłoszeniu powinno być:
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do MZŁ w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa istniejącej zewnętrznej sieci hydrantowej dla obiektów MZŁ.”

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540413520-N-2021 z dnia: 2021-02-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 09.02.2021, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 23.02.2021, godzina: 09:00,
branża Ochrona, Wodno - kanalizacyjna, Projektowanie
podbranża sprzęt i instalacje p-poż, projekt wod-kan, projekt w branży ochrona, instalacje wewnętrzne
kody CPV 71200000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się