Przetarg 7312381 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie - w...

   
Analizuj Zamówienie 7312381
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-02
przedmiot ogłoszenia
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie - w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

I. Zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż) dla budowy, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Porębie o wydajności średniodobowej
866 m3/d, a maksymalnej dobowej 1212 m3/d zlokalizowanej na dz. ew. nr 6258/3 obręb Poręba, natomiast równoważna liczba mieszkańców wynosi 5413 RLM. Podstawowymi elementami oczyszczalni są:
- zespół urządzeń oczyszczania mechanicznego,
- wielofunkcyjny reaktor biologiczny
- urządzenia do przeróbki osadu nadmiernego,
- instalacje dezodoryzacji.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540019547-N-2020 z dnia: 2020-02-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej
zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 złotych.
W ogłoszeniu powinno być:
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej
zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1000000,00 złotych.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest:
... 3, Dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą
niż 500 000,00 złotych
W ogłoszeniu powinno być:
... 3, Dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą
niż 1000000,00 złotych


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.4)
W ogłoszeniu jest:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia:
W ogłoszeniu powinno być:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: TAKUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540180426-N-2020 z dnia: 2020-09-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-30, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-10-30, godzina: 09:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540209531-N-2020 z dnia: 2020-10-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-30, godzina: 10:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540232238-N-2020 z dnia: 2020-11-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://www.mpwikporeba.pl/kategorie/przetargi#
W ogłoszeniu powinno być:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://www.mpwikporeba.pl/kategorie/zp-22020-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 31.08.2022r.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej
zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 złotych.
W ogłoszeniu powinno być:
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej
zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000,00 złotych.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykonawca powinien : 1. w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat przed
upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub
rozbudowie (w rozumieniu Prawa Budowlanego) oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum
Qdśr = 800 m3/dobę wraz z projektem takiej oczyszczalni. ...
W ogłoszeniu powinno być:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykonawca powinien :
1. w okresie nie wcześniej niż ostatnich 5 lat przed
upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał minimum dwie roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w rozumieniu Prawa Budowlanego) oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qdśr = 800 m3/dobę w oparciu o technologię MBR wraz z projektami tych oczyszczalni. ...


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest:
... 3, Dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą
niż 500 000,00 złotych
W ogłoszeniu powinno być:
... 3, Dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą
niż 10 000 000,00 złotych


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 150 000,00 zł.(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-30, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-12-31, godzina: 10:30


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.4)
W ogłoszeniu jest:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia:
W ogłoszeniu powinno być:
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Tak

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadiumUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540549163-N-2020 z dnia: 2020-12-18
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-30, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-01-29, godzina: 10:30
branża Wodno - kanalizacyjna, Projektowanie
podbranża projekt wod-kan, uzdatnianie wody
kody CPV 45100000, 45220000, 45230000, 45260000, 45300000, 45400000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się