Przetarg 8748635 - Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od...

   
Analizuj Zamówienie 8748635
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-03-04
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego) Numer referencyjny: 42/BZP-U.500.12/2022/MD
Modernizacja Długiego i Ryb
ackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego)
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego)”. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 1) przebudowę nabrzeża rzeki Motławy polegającą na: rozbiórce istniejącego oczepu i płyty żelbetowej, wykonaniu nowej stalowej ścianki szczelnej, wykonaniu nowego oczepu z płytą żelbetową, wbudowaniu w nowy oczep i ściankę szczelną rur osłonowych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej, wykonaniu muru oporowego w sekcji nr 1, wykonaniu nowych drewnianych okładzin oczepu od strony odwodnej nabrzeża, 2) budowę kolektora kd700, odprowadzającego wody opadowe z ul. Św. Ducha wraz z usunięciem potencjalnej kolizji z nowoprojektowanym nabrzeżem – odcinek od studni przy Bramie Św. Ducha do przebudowywanego nabrzeża oraz likwidację istniejącego wylotu kd500, odprowadzającego wody opadowe z ul. Św. Ducha, 3) przebudowę wodociągu w ul. Długie Pobrzeże, 4) odmulenie dna rzeki Motławy, 5) umocnienie lewego brzegu rzeki Motławy koszami gabionowymi na odcinkach: niskiego (dolnego) tarasu nabrzeża przy Moście Zielonym, przy Żurawiu, 6) wymianę instalacji elektroenergetycznej i wodociągowej na dolnym tarasie przy Moście Zielonym.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 053-136960 z dnia 2022-03-16:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.3) pkt. 1 ppkt 1) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
III.1.3) pkt. 1 ppkt 1) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych NIE wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie NIEzbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego poniżej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych NIE wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie NIEzbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego poniżej, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.3) pkt. 3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
III.1.3) pkt. 3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy NIE wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę co najmniej jednej budowli hydrotechnicznej, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 10 000 000 zł brutto
budowla hydrotechniczna w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;
Powinno być:
III.1.3) pkt. 3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy NIE wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę co najmniej jednej budowli hydrotechnicznej, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 10 000 000 zł brutto
budowla hydrotechniczna w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/07/2022
Powinno być:
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/07/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/04/2022
Czas lokalny: 12:10
Powinno być:
Data: 13/04/2022
Czas lokalny: 12:10


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 062-162377 z dnia 2022-03-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/07/2022
Powinno być:
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/07/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/04/2022
Czas lokalny: 12:10
Powinno być:
Data: 20/04/2022
Czas lokalny: 12:10


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 075-198242 z dnia 2022-04-15:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/07/2022
Powinno być:
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/08/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 20/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/04/2022
Czas lokalny: 12:10
Powinno być:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 12:10


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 084-223495 z dnia 2022-04-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/08/2022
Powinno być:
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/08/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/05/2022
Czas lokalny: 12:10
Powinno być:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 12:10
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne, obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 45000000, 45111200, 45310000, 45330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne , obszary wodne i hydrotechnika

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8892945 2022-05-25
godz. 11:00
URZĄD MIASTA OSTROŁĘKA Remont nawierzchni asfaltowej w ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce w ramach zadania „Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęka–poprawa standardu i jakości dróg w mieście Os...
8907503 2022-05-25
godz. 12:00
GDAŃSKIE ZAKŁADY NAWOZÓW FOSFOROWYCH FOSFORY SP. Z O.O. 24266 Prefabrykacja, montaż i demontaż zastaw kanałowych (szandorów) czerpni wody morskiej na terenie Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku
8896367 2022-05-27
godz. 10:00
URZĄD GMINY KOZY Przedmiotem zamówienia jest Budowa odwodnienia w rejonie ul. Złotej (działki nr: 4534, 3394/11, 3394/14, 3394/5, 3397, 3399/3, 3399/2,3406/1, 3412/3,3412/23, 3408/8, 4658/15, 4180/15, 4174/1...
8900080 2022-05-27
godz. 11:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE „Remonty realizowane w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na terenie ZZ w Poznaniu” Część 1: Zadanie 1 – przepusty z piętrzeniem na rzece Michałówka,Zadanie 2 – zastawka na Kanal...
8903715 2022-05-30
godz. 10:00
URZĄD GMINY SZAFLARY „Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary” „Przebudowa drogi gminnej K364822 w km 0+000,00 do 0+812,50 w miejscowości Maruszyna, Gmina Szaflary”Przedmiotem ...
8907381 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY CHYNÓW Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sułkowice i Nowe Grobice” Przedmiotem zamówienia jest zapro...
8863336 2022-06-06
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO ZIELONA GÓRA Roboty budowlane-realizacja przedsięwzięcia:„Mała retencja nizinna(MRN2)w Nadleśnictwie Zielona Góra“ nr zadania: 14-16-1.1-01 Odbudowa zbiorników ŹRÓDLANA DĄBROWA w leśnictwie Świdnica Nume...
8880802 2022-06-06
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ŻORY Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory w ramach projektu dofinansowanego przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ...
8896553 2022-06-09
godz. 14:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ SP. Z O.O. Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski - etap II część 4 (ul. Parkowa/Cisowa) Numer referencyjny: JRP/17/2022/PZP Przedmiotowy projekt...
8896605 2022-06-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY PEŁCZYCE Budowa infrastruktury wodno - kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat Numer referencyjny: RIP.271.11....