Przetarg 7669654 - DOSTOSOWANIE OBIEKTU BYŁEGO INTERNATU PRZY CENTRUM...

   
Analizuj Zamówienie 7669654 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-01
przedmiot ogłoszenia
DOSTOSOWANIE OBIEKTU BYŁEGO INTERNATU PRZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SŁUBICACH NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIE
KUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ „NASZA CHATA
Numer referencyjny: OR.272.1.9.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących dostosowanie obiektu byłego internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata.
Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wynikają:
1) ze zmiany sposobu użytkowania części kondygnacji pierwszego piętra w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w celu adaptacji tej powierzchni do potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata”.
2) z realizacji założeń wykonania warunków zamiennych ochrony przeciwpożarowej budynku oraz wykonania poleceń zawartych w Postanowieniu Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr 155/2019 z dnia 8 października 2019 r. dla budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego usytuowanego w Słubicach (przy Alei Niepodległości 23). Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót w zakresie ochrony przeciwpożarowej ww. budynku oraz wykonanie poleceń zawartych w ww. Postanowieniu.
2. Zakres robót do wykonania obejmuje:
1) Wykonanie remontu pomieszczeń Nr 45, 46, 47, 48, 49, 50 (pokoje mieszkalne), 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 (pomieszczenia biurowo-terapeutyczne), 55A (pomieszczenie socjalne), 55B (nowo projektowana łazienka dla personelu), 59 (Świetlica), 61 (kuchnia z jadalnią),
62 (łazienka dla chłopców), 63 (łazienka dla dziewcząt), 64 (pokój dla wychowawców) oraz 66 (korytarz) w tym m. in. położenie paneli podłogowych (klasy ścieralności nie gorszej niż AC5) w pomieszczeniach części mieszkalnej (tj. w pomieszczeniach Nr 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 61, 64 i 66) o łącznej powierzchni 231 m2 (zgodnie z inwentaryzacją tych pomieszczeń).
2) Demontaż i utylizacja Hydrantu DN52 (na klatce schodowej oznaczonej jako pomieszczenie Nr 60) oraz remont korytarza w części mieszkalnej,
3) Wykonanie przyłącza do instalacji wody ciepłej, zimnej oraz odpływu ścieków w pomieszczeniu (dawnym mieszkaniu służbowym),
4) Wykonanie nowej tablicy rozdzielczej wraz z nową instalacją elektryczną (w remontowanych pomieszczeniach),
5) Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej (w tym m. in. instalacja urządzeń centralnych, montaż optycznych czujek dymu, montaż termicznych czujek ciepła, montaż modułu sieciowego oraz modułu sterowania urządzeniami, instalacja sygnalizatorów akustycznych, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej cały system sygnalizacji pożarowej
oraz montaż akumulatorów).
6) Wykonanie systemu oddymiania (w tym m. in. montaż centrali oddymiania, instalacja optycznych - termicznych czujek dymu, instalowanie ręcznych przycisków oddymiania).
7) Wykonanie systemu instalacji oświetlenia awaryjnego (w tym m. in. montaż opraw awaryjnych LED, wykonanie zasilania na osobnym przewodzie zasilającym, montaż centrali oświetlenia awaryjnego).
8) Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami oraz montaż nowych drzwi przeciwpożarowych stalowych EI30 i EI60 z ościeżnicami wraz z obróbką wykończeniową.
9) Montaż klapy dymowej – okno wraz z siłownikiem.
10) Modernizacja istniejącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - demontaż istniejących hydrantów DN52 oraz montaż nowych hydrantów DN25.
11) Dostawa i montaż gaśnic oraz tabliczek informacyjnych.


Szczegółowy opis robót budowlanych objętych niniejszą procedurą przetargową został
zawarty w przedmiarach robót, opracowanych na bazie projektu budowlanego autorstwa ELEKTROSAFE sp. z o. o. z siedzibą w Rokietnicy przy ul. Sasankowej 3 oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowią odpowiednio załączniki Nr 6, 7 i 8 do SIWZ (zwane także dalej dokumentacją projektową).
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45311000, 45312100, 45421100, 45421110, 45450000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się