Przetarg 8878076 - Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą...

   
Analizuj Zamówienie 8878076 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-02
przedmiot ogłoszenia
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów –koagulologia i parametry krytyczne

Część 1: - zadanie I
– koagulologia1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a wraz załącznikami do niniejszej SWZ, w tym:- zadanie I – koagulologia- zadanie II – parametry krytyczne2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji określony został w załączniku nr 1a do SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ – odpowiednio do każdego z zadań.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedno lub dwa zadania.5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie pozycje w formularzu cenowym w każdym zadania , na które składa ofertę.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia zawiera znaki towarowe, nazwy i symbole producentów, należy przez to rozumieć produkt równoważny z podanym – o tej samej jakości lub wyższej. Proponowany przez Wykonawcę produkt równoważny winien spełniać co najmniej te parametry, które wskazane zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (formularz cenowy – zał. nr 3 do SWZ) dla każdego elementu zamówienia. 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy. 2. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.3. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania katalogów elektronicznych.

Część 2: - zadanie II – parametry krytyczne1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a wraz załącznikami do niniejszej SWZ, w tym:- zadanie I – koagulologia- zadanie II – parametry krytyczne2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji określony został w załączniku nr 1a do SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ – odpowiednio do każdego z zadań.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedno lub dwa zadania.5. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie pozycje w formularzu cenowym w każdym zadania , na które składa ofertę.6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia zawiera znaki towarowe, nazwy i symbole producentów, należy przez to rozumieć produkt równoważny z podanym – o tej samej jakości lub wyższej. Proponowany przez Wykonawcę produkt równoważny winien spełniać co najmniej te parametry, które wskazane zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (formularz cenowy – zał. nr 3 do SWZ) dla każdego elementu zamówienia. 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy. 2. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.3. Zamawiający nie wymaga składania oferty w postaci katalogów elektronicznych i dołączania katalogów elektronicznych.

3/ZP-PN/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00152755/01 z dnia: 2022-05-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 09:00
Po zmianie:
2022-05-16 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:00
Po zmianie:
2022-05-16 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-14
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33696500, 38434000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt medyczny , materiały medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8915138 2022-06-01
godz. 00:00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Klinik i Zakładów.
8923310 2022-06-01
godz. 12:00
UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Dostawa: sprzętu medycznego do sali operacyjnej-urządzenia do stereotaksji i anestezji myszy
8920552 2022-06-02
godz. 09:00
TOMASZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Dostawa wraz z usługą wymiany modułu w aparacie rtg - ramię C 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wymianą modułu do aparatu rtg z ramieniem C – APARAT RTG MODEL ZIEHM SOLO Z RAMIE...
8924779 2022-06-02
godz. 18:00
MEDICOVER SP. Z O.O. Zapytanie o informację: Środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.
8923390 2022-06-03
godz. 10:00
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 Dostawy implantów do chirurgii szczękowej’
8903025 2022-06-06
godz. 11:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY RÓŻNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH Numer referencyjny: WSZSL/FZ-35/22 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnego sprzętu medy...
8880960 2022-06-08
godz. 09:00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Dostawa wyrobów medycznych, PN-54/22/JP Numer referencyjny: PN-54/22/JP Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki n...
8896608 2022-06-08
godz. 10:00
INSTYTUT MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE Odczynniki i akcesoria na potrzeby projektu "Choroby genetycznie uwarunkowane - edukacja i diagnostyka" Numer referencyjny: A/ZP/SZP.261-26/22 Odczynniki i akcesoria na potrzeby projektu "Ch...
8887139 2022-06-09
godz. 12:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE Dostawa środków dezynfekcyjnych Numer referencyjny: EZP-271-2-56/PN/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych Dostawa środków dezynfekcyjnych - ZADANIE 1 Część nr 1 Pr...
8903026 2022-06-10
godz. 10:00
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI Sukcesywne dostawy sprzętu do zabiegów TAVI na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli Numer referencyjny: DZP-280-1-17-2022 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu do zabiegów TAVI na ...