Przetarg 6480870 - Dostawa materiałów komputerowych Numer referencyjny:...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6480870 (zakończony)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2018-12-15
przedmiot ogłoszenia
Dostawa materiałów komputerowych Numer referencyjny: DZ.3321.267.2018
Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa materiałów kompute
rowychZad. 1 – Oprogramowanie antywirusoweSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki 2b i 4 do SIWZ.3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:1) oferowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;2) oferowane materiały muszą odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu;3.4 Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ.3.5 Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia opisanego przez wskazanie znaków towarowych, norm patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty. Rozwiązanie równoważne oznacza rozwiązanie umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego i sprecyzowanego w SIWZ za pomocą innych rozwiązań. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany określić i opisać rozwiązania równoważne, wypełniając odpowiednio Formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofertKryterium cena waga: 60 %Kryterium Termin wykonania zamówienia waga: 40 %
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe
kody CPV 72511000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się