Przetarg 8927275 - Budowa systemu ITS wraz z przebudową NIEzbędnej...

   
Analizuj Zamówienie 8927275
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-05-24
przedmiot ogłoszenia
Budowa systemu ITS wraz z przebudową NIEzbędnej infrastruktury w Zielonej Górze Numer referencyjny: DO-ZP.271.36.2022
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę i wdrożeni
e Inteligentnego Systemu Transportu w Zielonej Górze wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą Systemu. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli NIEograniczonej licencji na korzystanie z dostarczonych protokołów komunikacji sieciowej i modułów oprogramowania, które będą składową systemu ITS.
Zakres: przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 3.1. SWZ (pakietu podstawowego) uszczegóławia § 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr I.3 do SWZ, zakres objęty prawem opcji, o której mowa w pkt 3.3. SWZ (pakietu opcjonalnego, obejmującego 24 opcje (lokalizacje)) uszczegóławia § 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr I.3 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.6. SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do SWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.6. SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z PFU zawartym w załączniku nr I.4 do SWZ.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 109-306832 z dnia 2022-06-08:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji (III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe)
Zamiast:
Zgodnie z pkt 5.1.1 i 5.1.2 SWZ – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, dotyczące: 1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty budowlane porównywalne z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia tj. co najmniej dwa zadania, z których każde polegało na zaprojektowaniu, dostawie i wdrożeniu systemu zarządzania ruchem w mieście o liczbie co najmniej 100.000 mieszkańców oraz obejmowało wszystkie niżej wymienione elementy: a) Centrum zarządzania ruchem, które m.in. musiało umożliwiać wprowadzanie ręcznie i automatycznie zmian parametrów pracy sygnalizacji świetlnych oraz zbieranie, podgląd i analizę warunków ruchowych; b) System sterowania ruchem drogowym obejmujący minimum 20 sygnalizacji świetlnych, z nadawaniem priorytetu dla transportu zbiorowego na wszystkich objętych systemem skrzyżowaniach. System powinien wykorzystywać adaptacyjne, obszarowe algorytmy sterowania ruchem z automatyczną optymalizacją długości cyklu, splitów i offsetów w czasie rzeczywistym, zależnie od aktualnych warunków ruchu (w tym natężeń ruchu pojazdów i długości kolejek), z realizacją priorytetu centralnego (decyzja podejmowana jest na poziomie centralnego serwera) dla co najmniej 50 pojazdów transportu zbiorowego; c) Wykonanie prac związanych z budową lub adaptacją sygnalizacji świetlnych na co najmniej 20 skrzyżowaniach; d) System detekcji ruchu drogowego za pomocą pętli indukcyjnych lub wideodetekcji; e) System nadzoru wideo wraz z dostawą i instalacją co najmniej 30 kamer PTZ (pan-tilt-zoom, tj. kamera obrotowa) przeznaczonych do monitoringu ruchu drogowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną; f) Portal internetowy wraz z aplikacją mobilną lub responsywną stroną internetową, prezentujący co najmniej informację o ruchu drogowym. Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w dokumentach zamówienia (pkt 5.1.1. SWZ). 2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. do realizacji zamówienia publicznego skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające NIEzbędne do wykonania zamówienia: 1) Kierownik projektu (1 osoba), oraz 2) Projektant ds. Telekomunikacji (1 osoba) oraz 3) Projektant ds. Drogowych (1 osoba), oraz 4) Projektant Technologii ITS (1 osoba), oraz 5) Inżynier Ruchu (1 osoba).Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w dokumentach zamówienia (pkt 5.1.2. SWZ).
Powinno być:
Zgodnie z pkt 5.1.1 i 5.1.2 SWZ – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, dotyczące: 1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w okresie ostatnich 8 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty budowlane porównywalne z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia tj. co najmniej jedno zadanie, które polegało na zaprojektowaniu, dostawie i wdrożeniu systemu zarządzania ruchem w mieście o liczbie co najmniej 100.000 mieszkańców oraz obejmowało wszystkie niżej wymienione elementy: a) Centrum zarządzania ruchem, które m.in. musiało umożliwiać wprowadzanie ręcznie i automatycznie zmian parametrów pracy sygnalizacji świetlnych oraz zbieranie, podgląd i analizę warunków ruchowych; b) System sterowania ruchem drogowym obejmujący minimum 20 sygnalizacji świetlnych, z nadawaniem priorytetu dla transportu zbiorowego na minimum 20 objętych systemem skrzyżowaniach. System powinien wykorzystywać adaptacyjne, obszarowe algorytmy sterowania ruchem z automatyczną optymalizacją długości cyklu, splitów i offsetów w czasie rzeczywistym, zależnie od aktualnych warunków ruchu (w tym natężeń ruchu pojazdów i długości kolejek), z realizacją priorytetu dla co najmniej 50 pojazdów transportu zbiorowego; c) Wykonanie prac związanych z budową lub adaptacją sygnalizacji świetlnych na co najmniej 20 skrzyżowaniach; d) System detekcji ruchu drogowego za pomocą pętli indukcyjnych lub wideodetekcji; e) System nadzoru wideo wraz z dostawą i instalacją co najmniej 30 kamer PTZ (pan-tilt-zoom, tj. kamera obrotowa) przeznaczonych do monitoringu ruchu drogowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną; f) Portal internetowy wraz z aplikacją mobilną lub responsywną stroną internetową, prezentujący co najmniej informację o ruchu drogowym. Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w dokumentach zamówienia (pkt 5.1.1. SWZ). 2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. do realizacji zamówienia publicznego skierowane zostaną przez Wykonawcę osoby posiadające NIEzbędne do wykonania zamówienia: 1) Kierownik projektu (1 osoba), oraz 2) Projektant ds. Telekomunikacji (1 osoba) oraz 3) Projektant ds. Drogowych (1 osoba), oraz 4) Projektant Technologii ITS (1 osoba), oraz 5) Inżynier Ruchu (1 osoba).Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w dokumentach zamówienia (pkt 5.1.2. SWZ).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)
Zamiast:
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 01/07/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą)
Zamiast:
Data: 27/09/2022
Powinno być:
Data: 28/09/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Zamiast:
Data: 30/06/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 01/07/2022
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 122-345958 z dnia 2022-06-28:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)
Zamiast:
Data: 01/07/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/07/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą)
Zamiast:
Data: 28/09/2022
Powinno być:
Data: 05/10/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Zamiast:
Data: 01/07/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/07/2022
Czas lokalny: 12:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 127-360435 z dnia 2022-07-05:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału)
Zamiast:
Data: 08/07/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/07/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą)
Zamiast:
Data: 05/10/2022
Powinno być:
Data: 12/10/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Zamiast:
Data: 08/07/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/07/2022
Czas lokalny: 12:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, organizacja ruchu drogowego
kody CPV 32500000, 42960000, 45000000, 45100000, 45233140, 48000000, 51000000, 63712000, 72000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , organizacja ruchu drogowego

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9002050 2022-07-20
godz. 10:00
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHOJNOWIE Modernizacja podwórka przy ul. Wojska Polskiego 16 w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni parkingu przy budynku szkoły przy ulicy Wojska...
9015442 2022-07-20
godz. 10:00
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie modernizacji budynku technicznego oraz przebudowy placu składowego rur w Pogórskiej Woli
9020520 2022-07-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY 4.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Remont/modernizacja drogi gminnej Nr 104086E relacji droga przez Sługi gm. Góra św. Małgorzaty”. W ramach remontu/modernizacji drogi g...
9012968 2022-07-22
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KRZEPICE Remont ul. Szkolnej i Strażackiej w Krzepicach 1. Zakres remontu obejmuje nawierzchnię jezdni ulic Szkolnej i Strażackiej w Krzepicach. Obie posiadają zniszczoną nawierzchnię bitumicz...
9021968 2022-07-22
godz. 13:00
URZĄD MIASTA I GMINY WSCHOWA PRZEBUDOWA BASENU MIEJSKIEGO WE WSCHOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - II postępowanie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebu...
8953601 2022-07-27
godz. 10:00
OPERA NOVA W BYDGOSZCZY Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową Numer referencyjny: ZP-331-4/2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano instalacyjnych: rozb...
8955439 2022-08-02
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** ukladanie kostki Zlecę ulozenie kostki ok.40m2, taras w ogrodku i poszerzenie podjazdu
9008847 2022-08-03
godz. 09:00
URZĄD MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z infrastrukturą w Piotrkowie Trybunalskim. Numer referencyjny: SPZ.271.20.2022 Etap I: Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z NIEzbędną infrastrukturą techniczną...
9021532 2022-08-08
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Bieżące utrzymanie systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział ...
8896551 2022-08-09
godz. 08:00
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50”– nr postępowania ...