Przetarg 9172185 - Budowa samodzielnej kancelarii pojedynczej leśnictwa...

   
Analizuj Zamówienie 9172185 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-09-15
przedmiot ogłoszenia
Budowa samodzielnej kancelarii pojedynczej leśnictwa Przeborowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zwi
zanych z budową budynku biurowego samodzielnej kancelarii pojedynczej leśnictwa Przeborowo wraz z uzyskaniem dla niego ostatecznej lub opatrzonej rygoremnatychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zamawiający wymaga, aby budowa budynku kancelarii realizowana była w technologii drewnianej z wykorzystaniem prefabrykowanych gotowych elementów (modułów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej składającej się z:1) projektu budowlanego – projektu zagospodarowania terenu – stanowiącego Załącznik nr 1A do SWZ2) projektu budowlanego – projektu architektoniczno-budowlanego – stanowiącego Załącznik nr 1B do SWZ;3) projektu budowlanego– projektu technicznego - stanowiącego Załącznik nr 1C do SWZ;4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - stanowiących Załącznik nr 1D do SWZ;5) przedmiaru robót - stanowiącego Załącznik nr 1E do SWZ;6) pozwolenia na budowę – stanowiącego Załącznik nr 1F do SWZ.Inne szczegółowe wymagania:1) Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używa własnych narzędzi, materiałów i urządzeń dostarczonych własnym staraniem.2) Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz muszą być zgodne z polskimi normami, posiadać atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające zastosowanie materiałów w budownictwie. Wszystkie zastosowane materiały muszą być oferowane w I gatunku.3) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie koszty związane z utrzymaniem zaplecza i placu budowy oraz utylizacją i wywozem odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót.4) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w trakcie budowy oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.5) Wykonawca zobowiązany jest wykonać badanie szczelności budynku metodą ciśnieniową (Blower Door Test) oraz detekcję nieszczelności w celu zlokalizowania wszelkich niekontrolowanych przecieków powietrza przez obudowę budynku.Badanie należy wykonać w trakcie wykonywania budowy, w momencie gdy wszystkie elementy zapewniające szczelność budynku zostały wykonane, a jeszcze przed pracami wykończeniowymi. W przypadku stwierdzenia nieszczelności należy uszczelnić budynek w celu uzyskania parametrów szczelności wynikającej z normy dla budynków z wentylacją mechaniczną. Zasady przeprowadzenia badań szczelności budynków metodą ciśnieniową określa norma PN-EN 13829 ISO 9972 ,,Cieplne właściwości użytkowe budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”. Urządzenia służące do wykonywania testów musząc posiadać odpowiednie atesty i kalibrację gwarantujące rzetelność pomiaru. Aby wyeliminować ewentualne trudności, które mogłyby zakłócić przebieg pomiaru szczelności powietrznej budynku, zaleca się przeprowadzenie oględzin badanego obiektu na 1 do 2 tygodni przedplanowanym terminem pomiaru – oględziny takie należy przeprowadzić z osobą odpowiedzialną za plac budowy.6) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona do okresu równego okresowi udzielonej gwarancji jakości.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren Nadleśnictwa Smolarz, woj. lubuskie, powiat strzelecko drezdenecki, gmina Drezdenko, obręb ewidencyjny Przeborowo, działka ewidencyjna nr 186/4 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru realizacjiprzedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie częścizamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:1) montaż prefabrykowanych elementów drewnianych;2) roboty w zakresie pokrywania podłóg, kładzenie płytek, glazury i terakoty;3) roboty tynkarskie i malarskie;4) roboty izolacyjne;5) roboty w zakresie stolarki budowlanej;6) roboty instalacyjne elektryczne;7) roboty instalacyjne sanitarne;8) roboty wykończeniowe - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.).Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. kierownika budowy i robót.Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagańokreśla wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 9 do SWZ). Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP. Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu uZamawiającego.

SA.270.1.7.2022
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45111200, 45111291, 45200000, 45210000, 45223800, 45223820, 45231300, 45232410, 45260000, 45261210, 45262200, 45262310, 45262311, 45311100, 45311200, 45314320, 45320000, 45330000, 45331100, 45331210, 45400000, 45420000, 45421100, 45432000, 45443000, 45450000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9325100 2022-12-09
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA Budowa strzelnicy pneumatycznej wraz z wyposażeniem oraz ze zmianą sposobu użytkowania sali gimnastycznej na strzelnicę pneumatyczną w budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Polnej w B...
9311703 2022-12-09
godz. 11:00
URZĄD DZIELNICY BIAŁOŁĘKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W zakres realizacji zadania wchodzi wykonanie: 1. Informacje ogólnePrzedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu zagospodarowania parku wraz z budową pawilonu ...
9311367 2022-12-12
godz. 10:00
GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopowej Głogowskiego Szpital Powiatowego sp. z o.o. Pomieszczenia przezn...
9328905 2022-12-12
godz. 10:00
URZĄD GMINY BŁASZKI Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Błaszkach wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych 5.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związany...
9275658 2022-12-14
godz. 10:00
NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDAŃSKU Budowa aranżacji wystawy stałej, w tym kontentu multimedialnego, wraz z pracami wyposażeniowymi w budynku Żurawia - oddziale Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Numer referencyjny: ZP...
9335039 2022-12-16
godz. 09:00
URZĄD GMINY DOBRZYCA Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku sali gimnastycznej z zapleczem oraz łącznika, a także rozbiórka istnieją...
9281367 2022-12-16
godz. 10:00
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Odbudowa budynku oranżerii na terenie Ogrodu Botanicznego wraz z rozbudową o pomieszczenia gospodarcze i techniczne przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Przedmiotem Zamówienia jest odbudowa...
9275292 2022-12-19
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego” Numer referencyjny: IiZP.272.20.2022 Przedmiotem zamówienia jest poprawa be...
9338304 2022-12-30
godz. 10:30
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH KWP w Kielcach ul. Kusocińskiego 51 – budowa nowej siedziby na potrzeby Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj...
9225164 2023-01-12
godz. 11:30
ŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA SP. Z O.O. Przebudowa, nadbudowa i remont konserwatorski wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków położonych przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi Numer referencyjny: BZZ.2291.46.22 Postępowanie prow...