Przetarg 8499007 - Budowa odcinka dojazdu pożarowego nr 35 w Leśnictwie...

   
Analizuj Zamówienie 8499007 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-10-29
przedmiot ogłoszenia
Budowa odcinka dojazdu pożarowego nr 35 w Leśnictwie Grochowice.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegający
ch na budowie odcinka drogi leśnej o parametrach dojazdu pożarowego, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006, nr 58 poz. 405 ze zm.), długości ok. 880m, z nawierzchnią z kruszywa łamanego na działkach o nr ewid. 616/260, 624/280, 625/281, 643, 735/281 obrębu Grochowice, gmina Kotla oraz 3260/1 obrębu Tarnów Jezierny, gmina Sława.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 15 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), na który składają się:A. Dokumentacja Projektowa budowlana i wykonawcza;B. Badania geotechniczne;C. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;D. Przedmiar robót;E. Uzgodnienia i pozwolenia.2. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren Leśnictwa Grochowice Nadleśnictwa Sława Śląska.3. Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać obwiązującym zasadom techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Przy realizacji zamówienia należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące w trakcie realizacji przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej.4. Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia dopuszczone do obrotu i odpowiadające wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm., dalej: „ustawa Prawo budowlane”) i przepisach o wyrobach budowlanych, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w OPZ załączonym do SWZ.

SA.270.6.2021.MW


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00270192/01 z dnia: 2021-11-16
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.8. Sposób oceny ofert Przed zmianą:
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium: Waga:
-Cena brutto (C) - 60 %
-Okres gwarancji (G) - 20 %
-Termin wykonania (T)- 20 %
2. Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.
3. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
a) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty.
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn
C = ------------ x 60 pkt,
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
b) W ramach kryterium „Okres Gwarancji” oceniany będzie Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady na wykonane roboty budowlane licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady zawarty w formularzu oferty. Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady należy podać w miesiącach. Wykonawca nie może zaoferować Okresu Gwarancji krótszego niż 36 miesięcy. Maksymalny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady przyjęty do oceny ofert wyniesie 72 miesiące, co oznacza, że w przypadku zaoferowania Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady na okres dłuższy niż 72 miesiące do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 72-miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady.
Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku podania w ofercie Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu wymaganą przez Zamawiającego. W ramach kryterium „Okres Gwarancji” sposób przyznania punktów będzie dokonany przy zastosowaniu wzoru:
Go
G = ------------ x 20 pkt,
Gn
gdzie:
G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres Gwarancji”,
Gn – najdłuższy zaoferowany Okres Gwarancji,
Go – Okres Gwarancji oferty ocenianej.
W ramach kryterium „Termin wykonania” oceniany będzie czas całkowitego wykonania zamówienia w pełnych miesiącach, licząc od dnia podpisania umowy. Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty współczynnik To wyrażony w formie liczby naturalnej z przedziału 7 – 11 (wskazanie jakiejkolwiek wartości po przecinku nie będzie honorowane – Zamawiający pominie wartości wskazane po przecinku lub w formie ułamka zwykłego po liczbie całkowitej).
Podanie przez Wykonawcę czasu wykonania równego lub dłuższego niż 11 miesięcy (To≥11) spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ. W przypadku podania czasu wykonania krótszego niż 7 miesięcy (To<7), Zamawiający przyjmie współczynnik To równy 7.
W ramach kryterium „Termin wykonania” sposób przyznania punktów będzie dokonany przy zastosowaniu wzoru:

11 – (To – 7)
T = ---------------- x 20 pkt,
11
gdzie:
T – liczba punktów w ramach kryterium „Termin wykonania”,
To – Czas wykonania zamówienia zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C G T
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Liczbę przyznanych punktów w każdym z kryteriów zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.
Po zmianie:
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium: Waga:
-Cena brutto (C) - 60 %
-Okres gwarancji (G) - 20 %
-Termin wykonania (T)- 20 %
2. Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.
3. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
a) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty.
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn
C = ------------ x 60 pkt,
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
b) W ramach kryterium „Okres Gwarancji” oceniany będzie Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady na wykonane roboty budowlane licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady zawarty w formularzu oferty. Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady należy podać w miesiącach. Wykonawca nie może zaoferować Okresu Gwarancji krótszego niż 36 miesięcy. Maksymalny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady przyjęty do oceny ofert wyniesie 72 miesiące, co oznacza, że w przypadku zaoferowania Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady na okres dłuższy niż 72 miesiące do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 72-miesięczny Okres Gwarancji i Rękojmi za Wady.
Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku podania w ofercie Okresu Gwarancji i Rękojmi za Wady, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu wymaganą przez Zamawiającego. W ramach kryterium „Okres Gwarancji” sposób przyznania punktów będzie dokonany przy zastosowaniu wzoru:
Go
G = ------------ x 20 pkt,
Gn
gdzie:
G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres Gwarancji”,
Gn – najdłuższy zaoferowany Okres Gwarancji,
Go – Okres Gwarancji oferty ocenianej.
W ramach kryterium „Termin wykonania” oceniany będzie czas całkowitego wykonania zamówienia w pełnych miesiącach, licząc od dnia podpisania umowy. Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty współczynnik To wyrażony w formie liczby naturalnej z przedziału 7 – 11 (wskazanie jakiejkolwiek wartości po przecinku nie będzie honorowane – Zamawiający pominie wartości wskazane po przecinku lub w formie ułamka zwykłego po liczbie całkowitej).
Podanie przez Wykonawcę czasu wykonania dłuższego niż 11 miesięcy (To≥11) spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z SWZ. W przypadku podania czasu wykonania krótszego niż 7 miesięcy (To<7), Zamawiający przyjmie współczynnik To równy 7.
W ramach kryterium „Termin wykonania” sposób przyznania punktów będzie dokonany przy zastosowaniu wzoru:

11 – (To – 7)
T = ---------------- x 20 pkt,
11
gdzie:
T – liczba punktów w ramach kryterium „Termin wykonania”,
To – Czas wykonania zamówienia zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C G T
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Liczbę przyznanych punktów w każdym z kryteriów zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-23 10:00
Po zmianie:
2021-11-30 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-23 11:00
Po zmianie:
2021-11-30 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-12-20
Po zmianie:
2021-12-29UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00289287/01 z dnia: 2021-11-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-30 10:00
Po zmianie:
2021-12-03 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-30 11:00
Po zmianie:
2021-12-03 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-12-29
Po zmianie:
2022-01-03
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8559810 2021-12-13
godz. 11:00
URZĄD GMINY LIPUSZ Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego – etap II Wykonanie ciągu pieszego z nawierzchnia żwirowo - tłuczniowej :-nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa, min. 2,5cm ( grys k...
8562375 2021-12-14
godz. 09:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W LUBANIU Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 2450D ul. Lipowa w km 0+161-0+735 w miejscowości Zaręba. Zakres prowadzonych robót uwzględnia wymianę przepustów pod zjazdami, wyp...
8548869 2021-12-15
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU Zamówienie obejmuje wykonanie m. in następujących robót drogowych na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398 D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach1. obsługa geodezyjna,2. opracowanie ...
8565850 2021-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY PĘCŁAW 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pęcław i Białołęka” W zakres inwestycji Przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław dz. 17/1, 17/22, 106 wraz z budową ...
8564779 2021-12-15
godz. 10:55
URZĄD MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Rozbudowa ścieżki pieszo rowerowej wokół zalewu Lipówka - trasa PT1 w celu integracji różnych środków transportu w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Wrześni...
8570795 2021-12-16
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych drogowych, w ramach których zostanie prz...
8560234 2021-12-16
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY DRAWNO „Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 655006Z Drawno-Zdanów–etap II” 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch odcinków drogi tj.: odcinek 1 - od 0+460,00 do 1+800,00, odcinek 2 - od ...
8573832 2021-12-20
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY WIELICZKA Budowa ciągu pieszego wzdłuż wąwozu w Sołectwie Strumiany Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszego wzdłuż wąwozu w miejscowości Strumiany. Ze względu na ograniczone miejsce, koniec...
8563188 2022-01-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY POMIECHÓWEK Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek i Kosewko w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny: WIZP.271.30.2021.MO Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie komplet...
8576852 2022-01-12
godz. 09:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15 Numer referencyjny: O.PO.D-3.2410.111.2021 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budo...