Przetarg 7582441 - Budowa kwatery 1C składowiska odpadów innych niż...

   
Analizuj Zamówienie 7582441 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-10
przedmiot ogłoszenia
Budowa kwatery 1C składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Długoszynie, gm. Sulęcin
Numer referencyjny: CZ
G-12/KWATERA/2020/03

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kwatery 1C składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Długoszynie, gm. Sulęcin.
2. Główny zakres prac obejmuje:
- Wykonanie wykopów pod kwaterę – ob. nr 1
- Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery – sztuczna bariera geologiczna gr. 0,5 m o współczynniku filtracji ≤1x10-9m/s;
- Uszczelnienie niecki oraz skarp kwatery folią PEHD
- Ułożenie geowłókniny
- Wykonanie systemu ujęcia odcieków
- Wykonanie warstwy drenażowo-ochronnej gr. 0,5 m o współczynniku filtracji k > 1x104m/s;
- Wykonanie warstwy drenażowej Ż 16/32 mm, 8/16 mm
- Wykonanie drenażu podfoliowego
- Wykonanie drogi technologicznej z płyt drogowych – ob. nr 2
- Wykonanie rowu opaskowego – ob. nr 3.
- Wykonanie zbiornika na odcieki – ob. nr 4
- Wykonanie drogi wjazdowej do niecki kwatery – ob. nr 5
- Wykonanie zbiornika p.poż wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ob. nr 6
- Wykonanie pasa zieleni
- Wykonanie ogrodzenia wzdłuż pasa zieleni
- Infrastruktura towarzysząca:
- Sieć p.poż (zasilanie sieci hydrantowej)
- Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa, odprowadzenia odcieków do szczelnego zbiornika na odcieki
- Sieć elektroenergetyczna (zasilanie przepompowni, zestawu hydroforowego, w zbiorniku p.poż.).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540135141-N-2020 z dnia: 2020-07-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 1) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu robót ziemnych, w zakres której wchodziło wykonanie wykopów, formowanie nasypów ziemnych i przemieszczanie mas ziemnych w ilości co najmniej 30 000 m3, 2) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu uszczelnienia gruntu geomembraną (PEHD) o powierzchni minimum 20 000 m2; b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami biorącymi udział w realizacji niniejszego zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji: • Kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, w tym jako Kierownik budowy przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 1 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym, Lub - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych, w tym jako Kierownik budowy przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 1 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym, • Kierownik robót instalacyjnych sanitarnych - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych w tym jako Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 1 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym, • Kierownik robót instalacyjnych sanitarnych - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót sanitarnych, w tym jako Kierownik robót sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 1 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym, UWAGA! Osoba wyznaczona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wskazanych powyżej musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszary Gospodarczego i – jeśli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji wymienionych powyżej.
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 1) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu robót ziemnych, w zakres której wchodziło wykonanie wykopów, formowanie nasypów ziemnych i przemieszczanie mas ziemnych w ilości co najmniej 150 000 m3, 2) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu uszczelnienia gruntu geomembraną (PEHD) o powierzchni minimum 20 000 m2; b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami biorącymi udział w realizacji niniejszego zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji: • Kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, w tym jako Kierownik budowy przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym, Lub - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych, w tym jako Kierownik budowy przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym, • Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych w tym jako Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym, • Kierownik robót instalacyjnych sanitarnych - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót sanitarnych, w tym jako Kierownik robót sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym, UWAGA! Osoba wyznaczona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wskazanych powyżej musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszary Gospodarczego i – jeśli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji wymienionych powyżej.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-31, godzina: 11:45,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-06, godzina: 11:45,
branża Budowlana - obiekty, Ekologia, środowisko
podbranża obiekty inne, ochrona środowiska
kody CPV 45111200, 45222110, 45232452, 45233226, 45243510
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się