Przetarg 8366048 - Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Nadleśnictwa...

   
Analizuj Zamówienie 8366048 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-08-31
przedmiot ogłoszenia
Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec

Część 1: Rozbudowa ścieżki edukacyjnej w „Dolinie
Trzech Młynów” w Bogdańcu, (Leśnictwo Łupowo).Projektuje się zagospodarowanie fragmentu ścieżki pomiędzy mostkiem przy zagrodziemłyńskiej (muzeum) a częścią ścieżki już urządzonej. Łączna długość ścieżki objętejzagospodarowaniem wynosi ok 250 m. Przyjęto że nowo powstały fragment ścieżki edukacyjnejbędzie stanowił spójną kontynuację ścieżki już istniejącej.1) Przewiduje się wykonanie:• nawierzchni żwirowej ścieżki, wzmocnionej geokratą z obrzeżem z kostki betonowej, o łącznejdługości ok. 250 mb (dopuszczalna tolerancja długości to - 5 mb). Nawierzchnia ścieżkiwzmocniona na szerokości około 1,50 m geokratą o wysokości minimum 5 cm wykonaną zpolietylenu wysokociśnieniowego w kolorze czarnym, grubości ścianki 5 mm, wytrzymałości conajmniej 150t/m2 , odporności na promieniowanie UV oraz temperatury od – 25 ⁰C do 80⁰ C,oddziaływanie na środowisko - obojętne, rozpuszczalność - odporna na działanie kwasów,ługów, alkoholi, olei i benzyny (posypywanie solą, amoniak, kwaśne deszcze itp.), odległośćmiędzy zgrzewami – ok. 340 - 370 mm; trwałość geokraty min. 20 lat w gruntach naturalnych.Produkt zgodny z normą PN-EN13249:2016, lub równoważnąGeokrata wypełniona zagęszczoną zasypką żwirową gr minimum 5 cm, poniżej zagęszczonewarstwy: wyrównawcza z mieszanki grysowo-żwirowej gr. minimum 2,5 cm oraz odsączająca zpiasku grubości co najmniej 10 cm. Nawierzchnię ścieżki należy układać na wyprofilowanym izagęszczonym gruncie rodzimym. Obrzeża ścieżki należy wykonać z kostki brukowej granitowej16/20 cm ułożonej na podsypce piaskowo-cementowej• płotu-balustrady wzdłuż pobocza ścieżki od strony potoku, długości ok 145 m (dopuszczalnatolerancja długości to - 5 mb). Ogrodzenie - balustrada wykonana z drewna toczonego. Słupki ośrednicy co najmniej 15 cm z drewna robinii akacjowej lub dębowego o wysokości minimum 100cm powyżej poziomu gruntu. Słupki powinny być zakotwione w gruncie na głębokość co najmniej50 cm. Elementy poziome i skośne balustrady o średnicy co najmniej 12 cm wykonane z drewnaświerkowego o dł. ok. 2,60-2,80 m. Drewno impregnowane dwukrotnie w kolorze typu„palisander królewski”. Balustrada będzie zamontowana wzdłuż utwardzonego odcinka ścieżki.2) Wykonanie i montaż dwóch sztuk urządzeń edukacyjnych oraz jednej tablicy informacyjno edukacyjnej:• urządzenie edukacyjne w formie tablicy interaktywno - edukacyjnej o tematyce życia zwierząt izależności pokarmowych. Tablica wykonana na podłożu z blachy ocynkowanej o wymiarach150x100 cm (w poziomie), zabezpieczona warstwą ochronną UV oraz antygraffiti; stelaż dotablicy z pełnym deskowaniem oraz daszkiem dwuspadowym, zabezpieczającym przed opadamiatmosferycznymi, podłużnie deskowanym – zachodzącym na siebie, zakładka min. 2,5 cm.Stelaż wykonany z drewna modrzewiowego trzykrotnie impregnowanego, w kolorze typu„palisander królewski”. Pod tablicą 4 szt. obracanych graniastosłupów lub sześcianów o wym.ok. 30x30 cm każda, o tematyce przyrodniczej. Na boku każdego graniastosłupa należyumieścić treści oraz ilustracje związane tematycznie z treścią planszy umieszczonej powyżejnich. Wysokość stelaża ok. 285 cm (dopuszczalna tolerancja długości to - 5 cm), słupyzakończone ocynkowanymi kotwami ulokowanymi w gruncie na zaprawie betonowej C16/20.Tablicę należy wykonać w technologii z przeznaczeniem na zewnątrz: nadruk wielkoformatowysolwentowy, pełnokolorowy lub polimerowa folia samoprzylepna o grubości min. 100 mikronów–materiał musi być trwały, odporny na warunki atmosferyczne, wodoodporny, estetyczny.Wykonawca zapewni autorskie opracowanie merytoryczne i graficzne tablic. Każda z nichzawierać będzie tekst oraz indywidualnie dopasowane: zdjęcia i/lub: schematy, mapy, logotypy,piktogramy itp., Treści, fotografie oraz pozostałe elementy graficzne umieszczane na tablicybędą uzgadniane z Zamawiającym, który może również złożyć swoje propozycje. Wszystkiefotografie oraz pozostałe elementy graficzne muszą być rzetelnie udokumentowane podwzględem ich pochodzenia. Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na zamawiającegoprawa autorskie. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca wskaże szczegółowe źródłopochodzenia, np. autora oraz charakter ich nabycia (np. umowa licencyjna) celem weryfikacji.Wykonawca zapewnia Zamawiającemu nabycie rzeczy wolnych od wad prawnych orazroszczeń osób trzecich. Przed wykonaniem tablicy edukacyjnej, Wykonawca zobowiązany jestdo uzgodnienia z Zamawiającym projektu zadruku w celu uzyskania jego akceptacji.Zamawiający nie wyposaża w materiały tematyczne potrzebne do wykonania plansz tablic orazurządzeń edukacyjnych (t. j. teksty, zdjęcia, grafiki). Wykonawca przedstawi Zamawiającemuprojekty plansz w celu ustalenia ewentualnych poprawek lub jej akceptacji3) Urządzenie interaktywno-edukacyjne Mrowisko/kretowisko składające się z dwóch częściprzedstawiające życie kreta i mrówekPrzy urządzeniu znajdować będzie się dwustronna tablica edukacyjno – informacyjna opisującaz jednej strony mrowisko (życie mrówek oraz budowę mrowiska) natomiast druga stronazawierać będzie opis i fotografie dot. życia i biologii kreta oraz budowę kretowiska. Tablicawykonana na podłożu z blachy ocynkowanej o wymiarach 75x100 cm (pion) zabezpieczonawarstwą ochronną UV oraz antygraffiti. Stelaż tablicy będzie zawierał pełne deskowanie orazbędzie osadzony na dwóch słupach. Stelaż do tablicy wykonany z drewna modrzewiowego trzykrotnie impregnowanego, w kolorze typu „palisander królewski” Stelaż wyposażony zostaniew daszek dwustronny, zabezpieczającym przed opadami atmosferycznymi, podłużniedeskowanym – zachodzącym na siebie, zakładka min. 2,5 cm. Słupy stelaża zakończoneocynkowanymi kotwami ulokowanymi w gruncie na zaprawie betonowej B20. Wykonawcazapewni autorskie opracowanie merytoryczne i graficzne tablicy. Każda z nich zawierać będzietekst oraz indywidualnie dopasowane: zdjęcia, i/lub: schematy, mapy, logotypy, piktogramy itp.,Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na zamawiającego prawa autorskie. Treści,fotografie oraz pozostałe elementy graficzne umieszczane na tablicy będą uzgadniane zZamawiającym, który może również złożyć swoje propozycje. Wszystkie fotografie orazpozostałe elementy graficzne muszą być rzetelnie udokumentowane pod względem ichpochodzenia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca wskaże szczegółowe źródłopochodzenia, np. autora oraz charakter ich nabycia (np. umowa licencyjna) celem weryfikacji.Wykonawca zapewnia Zamawiającemu nabycie rzeczy wolnych od wad prawnych orazroszczeń osób trzecich.

Część 2: zagospodarowanie wyznaczonego obszaru na cele turystyczno-rekreacyjne. Terenprzeznaczony na cele edukacyjne i rekreacyjne wydzielony zostanie niskim ogrodzeniemdrewnianym.1) Przewiduje się wykonanie:- Ścieżek o szerokości ok. 1,50 m oraz miejscowo 2,00 m o nawierzchni z kruszywa łamanego,łączna powierzchnia ścieżek to około 343 m². Konstrukcja nawierzchni:a) grunt rodzimy zagęszczony w korycie głębokości co najmniej 10 cm.b) geowłóknina o właściwościach filtracyjnych i odsączającychc) kruszywo łamane sortowane 2 - 8 mm grubości co najmniej 10 cm zagęszczone.- Nawierzchni do zabaw ruchowych o wymiarach około 8 x 16 m. Przewiduje się osadzenie 2słupków przystosowanych do montażu siatki (miejsce ma spełniać funkcję jako boisko dosiatkówki). Miejsce wyznaczone liniami bocznymi za pomocą taśmy w kolorze ciemnoniebieskimo szerokości 5-6 cm. Taśma wyznaczy pole do zabaw ruchowych o wymiarach 8x16 m Taśmaprzymocowana na stałe do podłoża. Przewiduje się montaż dwóch słupków, na którychzawieszona ma być siatka. Przyjęto słupki z osłonami wykonane z aluminium lub stalowe.Przekrój słupka powinien być kołem lub kwadratem o wymiarach około 80x80mm. Wysokośćsłupka około 2,55 m. Słupki powinny być przytwierdzone do podłoża za pośrednictwem tuleimontażowych lub kotew ulokowanych w gruncie na zaprawie betonowej B20, w odległości 0,7-1m od linii taśmy przy czym odległość od linii taśmy do osłony słupka powinna być taka sama poobu stronach miejsca zabaw ruchowych.- Ogrodzenia z dwoma szlabanami. Ogrodzenie - balustrada wykonana z drewna toczonego.Słupki o średnicy co najmniej 15 cm z drewna akacjowego lub dębowego o wysokości conajmniej 100 cm powyżej poziomu gruntu. Słupki powinny być zakotwione w gruncie nagłębokość co najmniej 50 cm. Elementy poziome i skośne balustrady o średnicy co najmniej 12cm wykonane z drewna świerkowego o dł. ok. 2,60-2,80 m. Drewno impregnowane dwukrotnie wkolorze typu „palisander królewski”. Łączna długość przedmiotowego ogrodzenia wynosi około233 mb.Szlabany - wykonane z drewna toczonego. Słupki o średnicy co najmniej 15 cm z drewnaakacjowego lub dębowego o wysokości co najmniej 100 cm powyżej poziomu gruntu. Słupkipowinny być zakotwione w gruncie na głębokość co najmniej 50 cm. Poprzeczki szlabanów ośrednicy co najmniej 10 cm, wykonane z drewna świerkowego o dł. ok. 5,25 m. Drewnoimpregnowane dwukrotnie w kolorze typu „palisander królewski”.- Jednego zadaszenia stanowiącego ochronę przed deszczem i słońcem wykonanego na planiekwadratu. Słupy ( o wymiarach 15cm x 15 cm ) w odległościach osiowych 3,5 m x 3,5 m,wysokość całkowita obiektu ok. 3,80 m. Konstrukcja wykonana z drewna sosnowego C 24,struganego. Fundamenty wykonane z betonu C 125/30, zbrojone stalą A-IIIN i A-0. Dachczterospadowy pokryty blachą stalową, powlekaną w kolorze ciemny popiel, ułożona na rąbekstojący, poniżej znajdować się będzie membrana dachowa oraz deskowanie na pióro i wpust.Elementy drewniane wykończone zostaną dwukrotnie środkiem ochronno-dekoracyjnym w kolorze typu „palisander królewski”. Stalowe elementy kotwiące ocynkowane ogniowo.Wewnątrz zadaszenia znajdował się będzie stół oraz trzy ławki z oparciem.- Pięciu tablic (edukacyjnych i informacyjnych)., Tablice wykonane na podłożu z blachyocynkowanej o wymiarach 135x100 cm (poziom) zabezpieczone warstwą ochronną UV orazantygraffiti. Stelaże tablic będą zawierać pełne deskowanie oraz będzie osadzony na dwóchsłupach. Stelaże do tablic wykonane z drewna modrzewiowego dwukrotnie impregnowanego, wkolorze typu „palisander królewski” Stelaże zostaną wyposażone w daszek dwustronny,zabezpieczającym przed opadami atmosferycznymi, podłużnie deskowanym – zachodzącym nasiebie, zakładka min. 2,5 cm. Słupy stelaży zakończone ocynkowanymi kotwami ulokowanymi wgruncie na zaprawie betonowej B20. Wykonawca zapewni autorskie opracowanie merytoryczne igraficzne tablic. Każda z nich zawierać będzie tekst oraz indywidualnie dopasowane: zdjęcia,i/lub: schematy, mapy, logotypy, piktogramy itp., Wykonawca zobowiązany będzie przenieść nazamawiającego prawa autorskie. Treści, fotografie oraz pozostałe elementy graficzneumieszczane na tablicy będą uzgadniane z Zamawiającym, który może również złożyć swojepropozycje. Wszystkie fotografie oraz pozostałe elementy graficzne muszą być rzetelnieudokumentowane pod względem ich pochodzenia.Wszystkie konstrukcje drewniane dwukrotnie zabezpieczone środkiem ochronnym doimpregnacji zewnętrznej drewna, w celu skutecznej metody ochrony drewna przed działaniemwilgoci, promieniowaniem UV , szkodnikami, grzybami oraz siniznąZamawiający nie wyposaża w materiały tematyczne potrzebne do wykonania plansz tablic (t. j.teksty, zdjęcia, grafiki). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekty plansz w celu ustaleniaewentualnych poprawek lub jej akceptacji.- Siedmiu ławek drewnianych z oparciem. Ławki wykonane z litego drewna świerkowego lubmodrzewiowego, impregnowanego, mocowane do podłoża za pomocą ocynkowanychpłaskowników. Dolny element ławki przylegający bezpośrednio do podłoża wykonany będzie zdrewna dębowego lub robinii akacjowej. Ławki zostaną zabezpieczone środkiem ochronno dekoracyjnym w kolorze typu „palisander królewski”. Zamawiający dopuszcza zastosowaniepodobnego produktu niż opisany w dokumentacji projektowej jednakże wyłącznie po uzyskaniuzgody Zamawiającego- Sześciu ławek bez oparcia. Ławki wykonane z litego drewna świerkowego lub modrzewiowego,impregnowanego, mocowane do podłoża za pomocą ocynkowanych płaskowników. Słupki ławkiwykonane będą z drewna dębowego lub robinii akacjowej. Ławki zostaną zabezpieczoneśrodkiem ochronno-dekoracyjnym w kolorze typu „palisander królewski”. Zamawiającydopuszcza zastosowanie podobnego produktu niż opisany w dokumentacji projektowej jednakżewyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego- Pięciu lamp solarnych system wizyjny moc źródła światła ≥ 15 W, strumień świetlny minimum700 lm, panel solarny ≥150 W, napięcie 12V lub 24V, żywotność ≥ 50 000 h, akumulator żelowyo pojemności ≥150 Ah, czas autonomii - do 4 dni, temperatura pracy od -20°C do 60°C, czujnikruchu ≥ 10 m, czas pracy 8-12 godzin, całkowita wysokość około 6 m, maszt z blachy stalowejocynkowanej ogniowo, mocowany do prefabrykowanej stopy fundamentowej. sC- Trzech koszy na odpady wykonanych z drewna świerkowego lub modrzewiowegoimpregnowanego ciśnieniowo. Słupy, na których zamontowane będą kosze powinny byćwykonane z drewna dębowego lub robinii akacjowej. Kosze powinny być wykonane w kształciewalca o średnicy około 40 cm, konstrukcja powinna mieć wysokość około 80 cm natomiast słupypowinny być wkopane na głębokość około 50 cm. Kosze zostaną zabezpieczone środkiemochronno-dekoracyjnym w kolorze typu „palisander królewski”.- Jednego paleniska wykonanego z kamienia polnego w postaci okręgu o średnicy około 1 m- Montaż czterech ławostołów wykonanych z litego drewna świerkowego lub modrzewiowego,impregnowanego. Ławostoły zostaną zabezpieczone środkiem ochronno-dekoracyjnym wkolorze typu „palisander królewski”.- Montaż zestawu sześciu rzeźb grzybów leśnych. Zestaw będzie zawierał rzeźby następującychgrzybów:1) borowik brunatny2) borowik szlachetny3) czubajka kania4) pieprznik jadalny (kurka)5) muchomor czerwony6) koźlarz pomarańczowożółtyKażda z rzeźb będzie o wysokości ok. 50 cm, średnica kapelusza w zależności od gatunku: 35 -50 cm, podstawa: grubość około 5 cm, szerokość ok. 35 cmWszystkie rzeźby wykonane będą z litego drewna lipowego sezonowanego, rzeźbionego (każdaz rzeźb składać się będzie z 3 litych elementów: kapelusza, trzonu i podstawy) Drewno dowykonania rzeźb powinno być powietrzno-suche lub suche aby zapobiec spękaniom, które mogąstanowić zagrożenie w kontakcie z dziećmi. Każda z rzeźb umieszczona zostanie na min. 1-2kotwach w zależności od kształtu i wielkości. Kotwy o długości min. 70cm do 100 cm wzależności od ciężaru rzeźby. Kotwa powinna być wkopana na głębokość min. 60-70 cm izabetonowana w gruncie w celu dodatkowego wypoziomowania i ustabilizowania rzeźby.Wymagany beton - B20.przy każdej z rzeźb znajdować się będzie tabliczka gatunkowa w formacie min. A3, podkład:blacha ocynkowana o grubości min. 0,7 mm lub tworzywa dibbond. Tablica odeskowana(drewno świerkowe lub modrzewiowe), usytuowana pod katem 45⁰, usadowiona na słupkunośnym wykonanym z drewna dębowego lub robinii akacjowej, toczonego o średnicy 8-10 cm,wkopana i zakończona kotwą

SA.271.1.5.2021
branża Drogownictwo, Tereny zielone, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, place zabaw, mała architektura, ogrodzenia, konstrukcje inne
kody CPV 45111291
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się