Przetarg 7837862 - Budowa hydroforni strefowej w ramach istniejącej sieci...

   
Analizuj Zamówienie 7837862 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-11-26
przedmiot ogłoszenia
Budowa hydroforni strefowej w ramach istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Grabiny i Podlas na dz. n
r 523/3, 2613 w Jedliczu.
Numer referencyjny: RP.271.4.15.2020.MŻM

Przedmiotem zamówienia jest budowa strefowej hydroforni wody wraz z przyłączami w celu podniesienia ciśnienia wody w istniejącej sieci wodociągowej w obrębie ulic Grabiny i Podlas w m. Jedlicze.

Zamówienie obejmuje budowę kontenerowej hydroforni wody o wymiarach zewnętrznych L = 3,00 m, S = 2,44 m, H = 2,95 m oraz o pow. zabudowy P = 3,00 m x 2,44 m = 7,32 m2.

Zakres prac do wykonania obejmuje m. in:
1) Wykonanie wykopów pod fundamenty kontenerowej hydroforni wody,
2) Wykonie fundamentów hydroforni jako ławy żelbetowe,
3) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
4) Wprowadzenie przewodów wodociągowych i kanalizacji do hydroforni,
5) Dostawa i montaż kontenera hydroforni,
6) Wykonanie wylewki posadzki hydroforni i ułożenie płytek gresowych,
7) Wykonanie przyłączy wodociągowych do hydroforni,
8) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do hydroforni,
9) Montaż armatury i urządzeń w hydroforni,
10) Montaż zasilania elektrycznego do wybranych urządzeń w hydroforni,
11) Wykonanie prób szczelności rurociągów i armatury,
12) Uruchomienie i rozruch hydroforni wody,
13) Wykonanie dojazdu do hydroforni,
14) Prace wykończeniowe – porządkowe.

Uwaga:

1. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zapewni sobie dostęp do wody i energii elektrycznej na cele budowlane na czas realizacji Inwestycji. Koszt zużycia wody i energii elektrycznej w czasie realizacji inwestycji pokrywa Wykonawca.
2. W zakresie Wykonawcy jest dokonanie wszelkich uzgodnień z PSG sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. oraz JPGKiM sp. z o.o. koniecznych dla realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

Przy prowadzeniu robót należy zwrócić uwagę na:
• odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzenia robót,
• odpowiednie zabezpieczenie ścian wykopów,
• ustawienie barier ochronnych wzdłuż wykopów,
• zabezpieczenie przejść dla pieszych.

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Prace należy wykonać zgodnie z projektem, z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie.

Szczegółowy zakres prac do wykonania precyzuje dokumentacja projektowa oraz przedmiary robót.

3.3 Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta.
Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów.

Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540539838-N-2020 z dnia: 2020-12-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: a) Wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane z których każda polegała co najmniej na budowie, rozbudowie lub przebudowie hydroforni o wartości co najmniej 100 000,00 zł. brutto każda. Należy załączyć poświadczenie o wykonaniu tych robót. b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65). Zamawiający informuje, że wskazane wymogi dotyczące potencjału kadrowego służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia zapewnić kadrę, która będzie w stanie wykonać zamówienie i sprostać wymaganiom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia także w zakresie zapewnienia osób posiadających uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje jakie okażą się konieczne na etapie realizacji prac do ich prawidłowej weryfikacji i odbioru.
W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: a) Wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną która polegała co najmniej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie hydroforni o wartości co najmniej 100 000,00 zł. brutto. b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65). Zamawiający informuje, że wskazane wymogi dotyczące potencjału kadrowego służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia zapewnić kadrę, która będzie w stanie wykonać zamówienie i sprostać wymaganiom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia także w zakresie zapewnienia osób posiadających uprawnienia, umiejętności i kwalifikacje jakie okażą się konieczne na etapie realizacji prac do ich prawidłowej weryfikacji i odbioru.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-14, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-17, godzina: 10:00,
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne, uzdatnianie wody
kody CPV 45000000, 45252120, 45310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się