ABC przetargów

Czym jest postępowanie przetargowe?

Rynek zamówień publicznych jest ogromną przestrzenią gospodarczą, w której firmy mogą walczyć o zdobycie nowych kontraktów oraz pozyskać nowe źródła finansowe dla siebie. Przystąpienie do walki o kontrakty nazywa się zamówieniem publicznym lub przetargiem. Jest to nic innego, jak zbiór określonych czynności, które leżą zarówno po stronie podmiotu ogłaszającego postępowanie (Zamawiającego), jak również po stronie przystępującego do tego przetargu (Wykonawcy lub Oferenta). Efektem finalnym jest podpisanie odpłatnej umowy przez co najmniej dwie strony: Zamawiającego i wyłonionego Wykonawcę. Rynek ten podzielony jest na trzy rodzaje zamówień, a mianowicie: roboty budowlane, usługi oraz dostawy.
 

Regulacje prawne

Całość postępowania i każda czynność występująca w jego obrębie jest regulowana przez ustawę o prawie zamówień publicznych (w skrócie Pzp: (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349)). oraz akty wykonawcze bezpośrednio powiązane z ustawą. Warto również dodać, że do stosowania ustawy zobligowane są podmioty wydatkujące środki publiczne. Istnieje jednak grupa przetargów ogłaszanych z wyłączeniem ustawy Pzp, nie jest ona tak liczna, nie mniej jednak stanowi łakomy kąsek dla zainteresowanych udziałem w przetargach. Spośród 8 trybów udzielania zamówienia publicznego obecnych w polskim ustawodawstwie, najbardziej popularne są dwa tryby, które można stosować w każdym przypadku. Jest to przetarg nieograniczony – ogłaszany najczęściej oraz przetarg ograniczony. Tryb udzielenia zamówienia jest to nic innego, jak prowadzenie postępowania przetargowego przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie.
 

Tryby postępowań przetargowych

Przetarg nieograniczony rozpoczyna publiczne ogłoszenie o zamówieniu, na które oferty mogą składać wszyscy zainteresowani walką o zdobycie kontraktu.
 

Przetarg ograniczony również rozpoczyna się od publicznego ogłoszenia. W tym przypadku jednak wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w prowadzonym postępowaniu i dopiero po zaproszeniu do przetargu mogła składać oferty.
 

Negocjacje z ogłoszeniem są trybem, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, oferenci składają oferty wstępne, bez uwzględniania cen. Kolejnym etapem są negocjacje, po których następuje zaproszenie do składania ofert. Negocjacje bez ogłoszenia, polegają na tym, że zamawiający negocjuje warunki kontraktu z wybranymi przez siebie wykonawcami, po czym zaprasza ich do składania ofert.
 

Stosunkowo nowym trybem jest dialog konkurencyjny. Jest to postępowanie dwuetapowe. W pierwszym etapie wykonawcy w odpowiedzi na publicznie zamieszczone ogłoszenie składają wnioski o dopuszczenie do dalszego etapu postępowania. W drugim, zamawiając prowadzi dialog z wybranymi wykonawcami. Uwieńczeniem tego etapu jest złożenie przez nich ofert. Tryb ten, stosuje się w przypadku, kiedy nie można udzielić zamówienia w trybach konkurencyjnych, tj.: przetargu nieograniczonym lub ograniczonym co szczegółowo określa art. 60b ustawy Pzp.
 

Zamówienie z wolnej ręki to forma zamówienia, w której zamawiający negocjuje warunki umowy jedynie z wybranym przez siebie wykonawcą. W przypadku zapytania o cenę, zamawiający kieruje jak nazwa wskazuje pytanie o cenę do kilku wybranych przez siebie wykonawców, zapraszając ich do złożenia oferty.
 

Ostatnim trybem jaki występuje w ramach prawa zamówień publicznych jest licytacja elektroniczna. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej formularz, za pomocą którego wykonawca może złożyć korzystną ofertę (postąpienie) podlegającą automatycznej klasyfikacji. Istotne jest to, że wykonawca musi znajdować się w trybie bezpośredniego połączenia ze stroną internetową – ofertę składa online w czasie rzeczywistym.
 

Warto również wymienić tutaj konkurs, który jest regulowany art. 110 Pzp, który brzmi następująco: „Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.” – Ustawa Prawo zamówień publicznych.
 

Po co organizowane są przetargi?

Głównym założeniem przyświecającym wszczynaniu postępowań przetargowych jest to aby środki publiczne, które przeznaczono na ten cel, zostały wydane w sposób oszczędny i celowy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wykonania zamówienia publicznego, czyli uzyskaniu najlepszych efektów z danych nakładów (art. 35 i 44 ustawy o finansach publicznych). Podmiot ogłaszający przetarg dzięki jego ogłoszeniu ma możliwość zakupu towaru lub usługi, bądź wykonania roboty budowlanej w ramach tych środków. Ponadto oferta, którą przyjmie nie tylko będzie zadowalająca finansowo, ale również rzeczowo.
 

Progi unijne i zasady publikacji ogłoszeń przetargowych

Wszczęcie oraz przeprowadzenie postępowania reguluje ustawa Pzp. Wartością, od której zamawiający musi wybrać jeden z trybów postępowania przetargowego to kwota co najmniej 30 tysięcy euro – nazywana progiem bagatelności. Są to zamówienia poniżej progów unijnych. W przypadku gdy wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progu bagatelności, stosuje się kodeks cywilny i regulaminy zamówień publicznych obowiązujące w danej jednostce zamawiającego. W takim przypadku mówimy o procedurze uproszczonej. Przy zamówieniu którego wartość jest równa bądź przekracza 30 tys. euro, zamawiający ma obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu – na swojej stronie internetowej, w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie. W przypadku zawarcia odpłatnej umowy, należy również zamieścić odpowiednie ogłoszenie – także w BIP. Publikacji podlega też informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Informację tę zamieszcza się przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. Jedną z zasad jakie przyświecają zamówieniom publicznym jest zasada jawności postępowania na każdym etapie od momentu otwarcia ofert. Celem jest uzyskanie jak największej transparentności zamówień publicznych.
 

Drugą grupę stanowią przetargi powyżej tzw. progów unijnych. Progi te wyznaczane są kwotowo: dla robót budowlanych jest to 5 186 000 euro (21 910 331,40 zł netto); dla dostaw lub usług 134 000 euro (566 136,60 zł netto). Inne progi obowiązują dla zamówień publicznych z sektora finansów. W innych przypadkach kwoty te wynoszą odpowiednio: dla dostaw lub usług 207 000 euro (874 554,30 zł netto) oraz 5 186 000 euro dla robót budowlanych (21 910 331,40 zł netto). Wyjątek stanowią zamówienia sektorowe oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Progi unijne w tym wypadku wynoszą 414 000 euro dla dostaw lub usług (1 749 108,60 zł netto) i 5 186 000 euro dla robót budowlanych (21 910 331,40 zł netto).
 

W przypadku konkursów organizowanych przez jednostkę z sektora finansów publicznych wysokość progów unijnych określono na 134 000 euro (566 136,60 zł netto). Dla zamawiających innych niż wymienieni powyżej próg wynosi 207 000 euro (874 554,30 zł netto); dla zamówień sektorowych – 414 000 euro (1 749 108,60 zł netto).
 

Zamówienia powyżej progów unijnych, ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) i podlegają większemu rygorowi prawnemu. Wysokość progów zmienia się co dwa lata.
 

Pieczę nad poprawnym funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych sprawuje Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
 

Dlaczego warto korzystać z usług monitoringu przetargów?

Dla każdej firmy lub osoby fizycznej świadczącej usługi, dostarczającej towary lub produkty czy też wykonującej określony zakres robót budowlanych, fundamentem sukcesu rynkowego jest znalezienie odbiorców. Uczestniczenie w przetargach jest jedną z najłatwiejszych dróg do zdobycia odpowiednich kontraktów, pasujących do profilu prowadzonej działalności. Często podpisanie pierwszego kontraktu jest początkiem długofalowej współpracy. Postępowanie przetargowe, w odróżnieniu od zwykłej gry rynkowej charakteryzuje się tym, że podmioty rywalizują o otrzymanie zlecenia na możliwie najbardziej równych i jasnych zasadach, z góry znając kryteria potrzebne do osiągnięcia sukcesu.
 

Największą trudnością dla firmy w całym tym łańcuchu jest znalezienie samej informacji o odbywającym się postępowaniu przetargowym. Wyszukiwanie tego typu informacji jest czaso- i kosztochłonne. Zużywane są zasoby materialne oraz kadrowe firmy, a efekty takiego samodzielnego poszukiwania postępowań nie zawsze muszą się okazać satysfakcjonujące. I tu naprzeciw potrzebom klientów wychodzi właśnie serwis Pressinfo.pl.
 

Doświadczony, odpowiednio przeszkolony zespół przeszukuje wszelkie dostępne miejsca publikacji informacji o przetargach. Dokonuje ich merytorycznej analizy, grupuje na tematyki, branże i segreguje. Praca klienta sprowadza się tu tylko do wybrania interesującego go zakresu tematycznego w jakim chciałby otrzymywać informacje przetargowe, a Pressinfo.pl dostarcza gotowe, czytelne zestawienia (z danymi kontaktowymi, przedmiotem oraz terminem zgłaszania ofert) w formie newsletterów. Szybko i skutecznie.